Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Kvinnohemmet Rosen

Tfn: 0290-76 68 50
Fax: 0290-76 68 51

Besöksadress: STORVIK
Postadress: Box 20, SE-812 21 STORVIK
Föreståndare: Stf Föreståndare Lena Stenberg, 0290 - 76 68 50
Placeringsansv: Katarina Ekroth, 0736-667360
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 4.1


Målgrupp: Helhetsfokus. Att bryta destruktiva livsmönster.
Integrationsterapi kombinerar arbete med beteenden i vardagen med djupgående känslomässig bearbetning, vilket leder till tydliga och varaktiga förändringar.Det är en terapi som hjälper personer med:
•Relationsproblem: Konflikter och gräl, svårigheter att etablera långvariga relationer, ambivalens (”ska jag stanna eller gå?”) och liknande bekymmer.
•Känslomässiga besvär såsom: Bristande självkänsla, nedstämdhet, social ångest, ilskeproblem
•En jobbig barndom som gör sig påmind genom känslor, rädslor och destruktiva beteendemönster.
•Hur destruktiva beteendemönster utvecklas när ett barns behov inte blir mötta.
•Hur även ”mindre” brister i uppväxtmiljön kan få bestående konsekvenser för vuxenlivet. Exempel kan vara föräldrar som arbetar för mycket, eller som fokuserar på bestraffning istället för kärlek och uppmuntran.
•Varför det kan vara så svårt att förändra beteende- och relationsmönster.
•Varför människor ofta väljer en partner som på något sätt liknar föräldrarna eller familjesituationen.
•Hur det kommer sig att samma konflikter kan upprepas gång på gång i relationer (parrelationer såväl som vänskapsrelationer).
•För att förändra sådana här mönster behöver man: Kartlägga vad som händer i vardagen, ändra tankar och beteenden, och möta de underliggande känslorna. Återbesöka det barn man var, med detta menas att minnas vad som hände, och låta känslorna komma fram till hundra procent.
•Att bli medveten
•Att uppleva såret
•Våga ta risker att bryta det destruktiva livsmönstret och den falska tryggheten.

Ett speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem som utsatts för fysisk/psykisk misshandel.

Specialinriktning är relationsstörningar gällande kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp. Vi arbetar med missbruksproblem och våld som två huvudproblem.

I många behandlingsprogram tas missbrukande misshandlade kvinnor inte på tillräckligt stort allvar....
Missbruk är en av flera viktiga faktorer som ökar risken för misshandel.
Missbruksforskningen är vanligen baserad på en sjukdomsmodell, och många anser att själva misshandeln är ett beteende knutet till missbruket. Du som kvinna behöver någon som förstår dig
Kvinnohemmet Rosen vänder sig enbart till kvinnor på kvinnors villkor för att helt anpassa sig efter kvinnans behov. Kvinnohemmet Rosen utgår från varje kvinnas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Vi anpassar också behandlingsinsatsen med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet fört med sig.
Kvinnor behöver oftare längre behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken.
På Kvinnohemmet Rosen får kvinnorna möjlighet till professionell hjälp att hantera dessa problem, annars är det stor risk att kvinnorna faller tillbaka i missbruk. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Kvinnor som har gått in i ett beroende har mycket svårare än män att be om hjälp. Skammen och föraktet från kvinnan själv och från samhället skapar ett inre förnekande och motstånd. Kvinnor lyckas ofta skickligt dölja sitt beroende.

Kvinnohemmet Rosen har sedan några år ett utvecklat samarbete med Lis Bodil Karlsson, Filosofie Doktor i Socialt arbete & lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet. Lis Bodil Karlsson följer och dokumenterar personalens erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta kvinnor

Behandlingsinnehåll: Kvinnohemmet Rosen vänder sig enbart till kvinnor på kvinnors villkor för att helt anpassa sig efter kvinnans behov. Kvinnohemmet Rosen utgår från varje kvinnas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Vi anpassar också behandlingsinsatsen med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet fört med sig.

Kvinnor behöver oftare längre behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken.
På Kvinnohemmet Rosen får kvinnorna möjlighet till professionell hjälp att hantera dessa problem, annars är det stor risk att kvinnorna faller tillbaka i missbruk. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Kvinnor som har gått in i ett beroende har mycket svårare än män att be om hjälp. Skammen och föraktet från kvinnan själv och från samhället skapar ett inre förnekande och motstånd. Kvinnor lyckas ofta skickligt dölja sitt beroende.

Vi arbetar med problematiken på ett seriöst och professionellt sätt där vikten ligger på att ge den enskilde individen kvalificerad och bra vård.Speciellt anpassat program för kvinnor som utsatts för fysisk/psykisk misshandel, och det innebär att vi arbetar efter två huvudproblem såsom missbruk och våld. Specialinriktning är relationsstörningar gällande kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp. Vi arbetar med missbruksproblem och våld utifrån 2 huvudproblem. Sjukdomsmodellen kan till och med göra det möjligt för missbrukaren/misshandlaren att slippa ta på sig ansvaret för sina egna handlingar. Vi har arbetat med detta upplägg snart i 12 års tid och har under dessa år träffat många kvinnor som har utplånat sig själva, och har svårt att ”bara” leva, utan kaos, lidande och drama. Vi lägger ner mycket arbete med att känna igen och att bryta isoleringen och skammen. Verksamheten bedrivs såsom en behandling enligt 12-stegs modellen med kognitiv inriktning med utslussboende, huvudsakligen riktat till kvinnor med missbruksproblematik i åldern 18 år och uppåt. Kvinnohemmet Rosen vänder sig enbart till kvinnor på kvinnors villkor för att helt anpassa sig efter kvinnans behov. Kvinnohemmet Rosen utgår från varje kvinnas behov och möjligheter att åstadkomma en Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. På Kvinnohemmet Rosen har vi en individuell vårdplanering där var och ens behov, önskemål och intressen tillvaratas

Geografi: Ca 20 mil från Stockholm, 3 mil från Gävle och 6 mil från Falun

Huvudman: Kvinnohemmet Rosen AB

Org nr: 556586-4633

Upptagningsområde: Hela landet
Ramavtal med flertal kommuner.
Kontakta oss gärna för referenser.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Övriga upplysningar: Specialanpassat program för våldsutsatta missbrukande kvinnor.

Traumabearbetning, EMDR

"Kvinnohemmet Rosen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO