Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?
 

Björkhem HVB Skyddat Boende

Tfn: 072-205 41 20

Föreståndare: monica@bjorkhem.com, 070-5611136
Placeringsansv: sussi@bjorkhem.com, 070-5611140
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Unikt koncept för skyddat boende! Dalvivan AB bedriver konsulentstödd familjeverksamhet i nära samarbete med Björkhem HVB Skyddat Boende. Detta nära samarbete ger oss ett starkt och hållbart koncept att erbjuda socialtjänsten. Att tillsammans hjälpa utsatta flickor/unga kvinnor. På Björkhem HVB har vi 6 platser för flickor/unga kvinnor 13 år-18 år. Vår styrka ligger i helheten. Vi erbjuder akuta placeringar i vårt HVB hem under utredning. Vi erbjuder socialtjänsten hjälp med att utreda och finna ett passande familjehem som vi sedan ger konsulentstöd. Vi är ett litet HVB-hem med utpräglad familjekänsla. Bara kvinnlig personal. Möjlighet finns för inskrivna att bo kvar till 19år fyllda.
Vi erbjuder skyddat boende för hedersrelaterat våld, hot och förtryck.
Flickorna/unga kvinnorna får hjälp med att hitta en struktur i vardagen med rutiner, värderingar och självinsikt. Hjälp att bearbeta rädsla, ångest och destruktiva tankebanor. Detta gör vi genom: MI, Traumamedveten omsorg och Krissamtal
SoL eller LVU placeringar.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot rörelsehindrade personer.

Behandlingsinnehåll: - Skyddad adress
- Plats för sex flickor/unga kvinnor
- MI
- Traumamedveten omsorg
- Krisbearbetande stödsamtal
- Egen kontaktperson
- Varje flicka/ung kvinna får ett eget rum.
Föreståndare och personal har erfarenhet och utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi har enbart kvinnlig personal.

MI bedrivs i den dagliga verksamheten som ett hjälpmedel för att stärka varje individ till att nå egna framtidsplaner och målsättningar.
Vi arbetar miljöterapeutiskt där alla integreras i alla vardagliga sysslor.
Krishantering erbjuds genom stödjande och återupprättande samtal, enskilt och/eller i grupp.

Varje flicka/kvinna ska få grunden och vägledning om sitt eget värde, hälsa och välmående (trygghet och självkänsla).
Vi stöttar, handleder i kontakten med myndigheter, grundskolan alt. gymnasieskolan, tandvården, sjukvården etc.

Trygghet och säkerhet:
Björkhem har ett omfattande skalskydd i form av lås,personlarm med gps koordinater, insynsskydd m.m.
Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder där alla samarbetar.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens Kvalitetsindikatorer för Skyddat boende av Klass 1.
Boendet har lokala säkerhetsföreskrifter och inarbetade säkerhetsrutiner. Den boende måste acceptera de lokala säkerhetsföreskrifterna inte bara för egen räkning utan också för andra medboendes räkning.

Geografi: Dalarnas län

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Antagningsbeslut tas av verksamhetschef/föreståndare i samråd med socialtjänsten. Placeringsavtal upprättas i två exemplar som undertecknas av båda parter. Vi erbjuder akut placering och kan hämta dygnet runt om behov finns. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och utifrån det utarbetas en genomförandeplan/behandlingsplan i samråd med den inskrivne, socialsekreterare samt kontaktperson från boendet.

Språk: Arabiska, Finska, Persiska, Dari, Farsi och Engelska. Tolk vid behov.

Övriga upplysningar: Vår familjehemsverksamhet är när det gäller hedersrelaterade ärenden starkt sammankopplat med vårt HVB hem. På Björkhem HVB skapar vi gemensamt en hemmiljö där målsättningen är att känna sig trygg och säker.
Personal finns tillhands dygnet runt.
Rummen här på Björkhem är nyrenoverade och hela boendets målsättning är att inge lugn och värme. Här finns trevliga gemensamhetsutrymmen för olika aktiviteter. Det finns också en stor trädgård för lek och aktiviteter.

"Björkhem HVB Skyddat Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Endast flickor
Endast kvinnor
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO