Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekekullen Utrednings och behandlingshem- HVB Björklyckan

Besöksadress: Rödeby
Postadress: Ekekullevägen 3, 370 30 Rödeby
Föreståndare: Katalin Leszko, 0709 - 24 44 91
Placeringsansv: Yjvesa Mujaj, 0708 166 379
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen är familjer med barn 0-13 år med vårdnadshavare, familjehem eller biologisk förälder.

Utredning och behandling.
Öppenvård.

Problematiken är främst våld i nära relationer, psykosocial problematik, anknytningsmönster, avbrott i anknytning, brister i föräldraroll, emotionell instabil personlighetsstörning, integrationsproblematik, PTSD, trauma och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har en stor erfarenhet och kompetens av att arbeta med flyktingfamiljer, familjer i behov av skydd och familjer med apatiska barn.

Vi på Ekekullen har erfarenhet av att det ibland kan vara svårt för socialtjänsten att ordna med transport i akuta lägen. Vi kan då bistå genom att hämta den som skall placeras på Ekekullen.

Behandlingsinnehåll: HVB Björklyckan är en av Ekekullens enheter och är ett utrednings- och behandlingshem för familjer.
Verksamheten är belägen ca 27 km norr om Karlskrona på en fantastisk sjötomt.

Ekekullen utredning och behandlingshem erbjuder en helhetslösning för dig som uppdragsgivare. På Ekekullen kan vi erbjuda både behandlings-, utrednings- och öppenvårdsplatser.
Vi ser vår styrka i att kunna bemöta våra uppdragsgivares behov inom vår egna organisation.


Utredningar.
Vi har specialistkompetens som egna anställda psykologer, terapeuter, socionomer, sjuksköterska, barnmorska och lärare och kan på så sätt genomföra både BBIC-, neuropsykiatriska- och anknytningsutredningar på plats hos oss.

I vårt utredningsteam så har vi socionomer med lång erfarenhet av utredningsarbete på HVB men även från myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Behandling.
I Björklyckans personalgrupp finns familjebehandlare med spetskompetens inom anknytningsteori och våld i nära relationer. Vi har även specialistkompetens så som heltidsanställd psykolog, Steg 1 KBT terapeuter, TBA-terapeut, socionomer, Re-pulse behandlare och behandlare med specialistkompetens inom barnsamtal.
Utöver detta har vi även en sjuksköterska och barnmorska som arbetar med sjukvårdskontakter och föräldrautbildning.
Vi arbetar utifrån KBT med insatser i färdighetsträning, anknytningsteori, re-pulse, barnsamtal, MI-samtal och DBT.

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling efter klientens behov och skräddarsyr lösningar i samråd med socialtjänsten. Våra behandlare har hög kompetens och många års erfarenhet av behandlingsarbete.

Vi lägger stor vikt vid regelbunden kompetenshöjning och fortbildning inom de metoder som bedrivs i verksamheter.

Huvudman: Ekekullen Utredning och behandlingshem AB

Org nr: 556807-1251

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ring oss på 0708 166 379.

Språk: Engelska, albanska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska, ryska, persiska.

Övriga upplysningar: På Ekekullen strävar vi efter att erbjuda vård och utredning av högsta kvalité. Vi anser att utbildning och kunskap är grunden i arbetet mot att uppnå högsta kvalité på vården och vi lägger därför stor vikt vid att våra medarbetare har en akademisk utbildning i grunden samt får regelbunden kompetenshöjning.

Vi följer forskning inom för arbetet relevanta områden, vi följer noggrant lagförslag/statens offentliga utredningar och uppdaterar oss kring socialstyrelsens föreskrifter och direktiv. Utöver det dagliga arbetet som sker i verksamheterna så arbetar verksamhetscheferna och Ekekullens kvalitetschef och utvecklingschef i huvudsak med kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Ekekullen är medlemmar i Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv, Svenska Vård, SsIL och HVB-guiden. Vi deltar på mässor och konferenser där vi träffar andra kollegor i branschen och uppdragsgivare och utbyter tankar, erfarenheter och idéer som sedan används till att utveckla våra verksamhet.

På årsbasis så beställer vi en kvalitetsundersökning av extern leverantör (SSIL) och kan till intresserade uppdragsgivare skicka kvalitetsundersökningen. Vi har varje år fått höga betyg i undersökningen. Kvalitetsundersökning är förutom en möjlighet för uppdragsgivare att se vad våra tidigare uppdragsgivare har tyckt om placering hos oss, även ett viktigt verktyg för oss i vårt förbättringsarbete.

Ekekullen har ett utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som varje år utvärderas och sammanställs till en rapport som ligger till grund för förbättringsarbetet. I rapporten ingår bland annat en undersökning i form av en enkät där alla boende på Ekekullen får möjlighet att anonymt utvärdera sin upplevelse av vistelsen på Ekekullen.

Ekekullens kvalitetschef har ett uppföljande samtal med samtliga uppdragsgivare efter varje avslutad placering där uppdragsgivaren får frågor kring hur man upplevt samarbetet och placeringen som man varit ansvarig för.

Ekekullen arbetar just nu med att ta fram en utvärderingsmodell som ska användas till att kunna mäta behandlingsresultat. Vi avser påbörja arbetet med utvärderingar till hösten 2016.

Referenser finns att lämna på begäran.

"Ekekullen Utrednings och behandlingshem- HVB Björklyckan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Alkohol
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO