HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ranarp

Tfn: 0431-45 19 85
Fax: 0431-45 19 86

Besöksadress: Västersjögatan 20B, Ängelholm
Föreståndare: Anna Karlsson, 072-177 75 94
Placeringsansv: Susann Erlandsson, 0736-875988
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ranarp är ett behandlings- och utredningshem i Ängelholm. Vi har sju vårdplatser för ungdomar och unga vuxna i åldern 17-35 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller autismspektrumtillstånd.

Vår långa erfarenhet och breda kompetens ger oss goda möjligheter att tillgodose målgruppens behov. Målet är att varje klient ska lära sig så mycket som möjligt om sina funktionsnedsättningar och utveckla förutsättningar till ett mer självständigt liv med ökad livskvalitet.

Behandlingsinnehåll: Vårt arbete är organiserat utifrån en helhetssyn där varje medarbetares kompetens kommer till nytta i verksamheten. Hos oss kan du förvänta dig ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande som värnar om allas värdighet och välbefinnande.

Arbetet leds av en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för verksamhet och personal.
Vi har hög bemanning för att behandlingshemmet ska vara säkert och tryggt för alla dygnet runt.
Utbildning och fortbildning i neuropsykiatri, behandlingsmetoder och andra relevanta specialområden sker kontinuerligt.
Vid behov besöker Läkare Ranarp för att följa upp klienternas hälsotillstånd och medicinering, skriva läkarutlåtanden etc.

Vi upprättar en genomförandeplan för varje klient med konkreta åtgärder och mätbara mål. Sammantaget syftar behandlingen till att stärka klientens självkänsla och inspirera honom/henne att söka konstruktiva lösningar på sina problem, för att kunna leva ett självständigt och socialt välanpassat liv.

Behandlingen är individuellt anpassad och bedrivs med miljöterapi som bas.
Behandlingen klargör vilken boendeform och sysselsättning som är lämplig för klienten samt vilka stödfunktioner som behöver mobiliseras efter tiden på Ranarp.

Geografi: Ängelholm. Promenadavstånd till centrum.

Huvudman: Ranarp Vård AB

Org nr: 556769-1208

Upptagningsområde: Hela Landet

Inskrivningsförfarande: Beslutas av verksamhetschefen på Ranarp i samråd med tjänsteman i respektive kommun.

Övriga upplysningar: Behandlingen är individuellt anpassad och bedrivs med miljöterapi som bas. Den miljöterapeutiska strukturen är uppbyggd av rutiner och arbetsformer som syftar till att göra klientens tillvaro förutsägbar, begriplig och meningsfull. Centrala begrepp i behandlingen är kognitivt och salutogent förhållningssätt, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt observationer och interventioner i vardagsmiljön. Vi tränar klienten inför livet i eget boende och fokuserar på individens styrkor, snarare än dess funktionsnedsättning. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att anpassa kravnivån och att sätta upp för klienten realistiska mål.

"Ranarp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO