Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norra Vram Spiran

Tfn: 042-311 58 47 SSK

Besöksadress: Norra Vramsvägen 28, NOrra Vram, Billesholm
Postadress: Norra Vramsvägen 28, 260 50 Billesholm
Föreståndare: Lise-Lotte Jönsson, 042-311 58 41
Placeringsansv: Jessica Skyllerstedt, 042-311 58 17
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Personer från 50 år med demens eller demensliknande
symptom med ett utagerande beteende, BPSD.

Behandlingsinnehåll: Vi bedriver vård och omsorg enligt de
nationella riktlinjernas sex kriterier: kunskapsbaserad
vård, säker vård, individanpassad,
effektiv, jämlik, tillgänglig. Dagliga individuella
aktiviteter erbjuds utifrån önskemål och behov.
All vår personal har gått utbildning i demenssjukdom
och bemötande, personcentrerat
arbetssätt. Vi utgår från den enskildes
verklighet genom bl.a. en innehållsrik
levnadsberättelse. Vi arbetar i team med
undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut
och enhetschef. Personalen får varje månad
handledning och feedback.
Via detta team erbjuds stöd till anhöriga i form
av studiecirkel och dels genom kontinuerliga
nätverksträffar tillsammans med den enskilde
eller individuellt efter önskemål. Ett nära
samarbete med anhöriga och en fortlöpande
god dialog är av största vikt.
Vi erbjuder:
» Tydliggörande pedagogik
» Minnesträning
» Reminiscens
» ADL-bedömning
» Olika funktionsbedömningar
» Allmänpsykiatrisk utredning
» ESL
» Klassisk massage
» Taktil massage
Tillsammans med kontaktpersonen upprättas
individuella schemalagda sociala och fysiska
aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål
från den boende.

Geografi: Boendet är beläget nordost om Bjuv alldeles i
kanten av Söderåsen, ca 2 mil från
Helsingborg.

Huvudman: Parnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/
studiebesök eller direktplacering. Vid behov
ombesörjer vi transport till och från vår enhet.
Vi finns tillgängliga med kort varsel och kan
möta upp även akuta ärenden. Vi är flexibla
vid både infobesök och avstämningar, och
kommer gärna till er.

Språk: Svenska, engelska, tyska, danska, portugisiska,
vietnamesiska, marockanska, franska och
teckenspråk. Vid behov finns tolkservice att
tillgå.

"Norra Vram Spiran" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Schizofreni
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
LPT
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO