HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Göransgården

Mobil: 0707-380406
Tfn: Kontor: 0707-380400

Besöksadress: Danmarks by, SE-755 98 Uppsala
Postadress: Danmarks by, SE-755 98 UPPSALA
Föreståndare: Lena Markendahl Tannergård, 0707-380401
Placeringsansv: Lena Markendahl Tannergård, 0707-380401
Platsantal: 35 platser, HVB-platser och Bostad med särskild service SOL, utslussningsboende
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Personer i åldersgruppen 18-65 år med psykiatrisk problematik och psykiska funktionsnedsättningar samt sekundära diagnoser. Placering enligt 7 kap 1§ punkterna 1-2 i SOL (HVB samt bostad med särskild service).

Behandlingsinnehåll: Psykosocialt behandlingsarbete där syftet är att den enskilde ska få en fungerande vardag och bli så självständig som möjligt, samt ges möjlighet till återhämtning och sjukdomshantering. Stödet och behandlingen är individuellt utformat utifrån den enskildes behov och förmågor och kan exempelvis innebära:
-Stöd i ADL och att skapa struktur och rutin i vardagen.
- Stöd i medicinering och vårdkontakter.
- Samtal, aktiviteter och sysselsättning

Kurser i IMR (illness managment and recovery) hålls regelbundet som är ett utbildningsprogram för sjukdomshantering och återhämtning för personer med psykisk ohälsa.
Återfallsprevention erbjuds.
Utredning/bedömning av den enskildes förmågor och behov erbjuds.

Kompetenser som finns i verksamheten är blanda annat sjuksköterskor, socionom, behandlingsassistenter, socialpedagoger, skötare, undersköterskor, psykolog/psykoterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut, specialistläkare inom psykiatri.

Vi arbetar med kontaktmannaskap.

Geografi: Naturskönt beläget i Danmarks by, 8 km sydost om Uppsala centrum.

Huvudman: Stiftelsen Göransgården

Org nr: 817600-1439

Upptagningsområde: Hela landet, huvudsakligen Mälardalsregionen.

Inskrivningsförfarande: Genom kommunernas biståndsbedömare eller motsvarande.

Språk: Engelska, Finska, Tigrinja

"Göransgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
ÅP
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO