Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Göransgården

Mobil: 0707-380406
Tfn: kontor: 0707-380400

Besöksadress: Danmarksby, SE-755 98 Uppsala
Postadress: Danmarksby, SE-755 98 UPPSALA
Föreståndare: Sara Friman, 0707-380401
Placeringsansv: Sara Friman, 0707-380401
Platsantal: 33 platser HVB platser och Särskilt boende/ boende med särskild service, utslussningsboende
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Personer i åldersgruppen 18-65 år med psykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder samt sekundära diagnoser med placering enligt 7 kap 1§ punkterna 1-2 i SOL samt 4 kap. 1§ Socialtjänstförordningen.

Behandlingsinnehåll: Psykosocialt behandlingsarbete baserat på kognitivt förhållningssätt. Stegvis rehabilitering för att stärka grundläggande sociala och psykiska funktioner för att uppnå god livskvalitet. Stor vikt läggs vid träning av basala funktioner. Därefter påbörjas en mer social rehabilitering bestående av aktiviteter i samhället, detta sker i samarbete med kontaktmannen. Stor vikt läggs vid nätverksarbete.

Geografi: Naturskönt beläget i Danmarks kyrkby, 6 km sydost om Uppsala centrum.

Huvudman: Stiftelsen Göransgården

Org nr: 817600-1439

Upptagningsområde: Hela landet, huvudsakligen Mälardalsregionen.

Inskrivningsförfarande: Genom kommunernas biståndsbedömare eller motsvarande.

Språk: Engelska, Finska, Tigrinja, Arabiska, Kurdiska

Övriga upplysningar: Ulyses Penayo, specialistläkare i psykiatri, ÖL, Uppsala läns landsting, var tredje vecka.

Personalhandledning: Malin Lagström, arbetsterapeut, utbildar och handleder i andvändning av kognitiva hjälpmedel samt bistår vid utredningar och individuella ärenden. Uno Janhagen, psykolog, handledare psykosteamet. Martin Winbo, psykolog, handledare neuropsykiatri.

"Göransgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO