Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Camp Neptun

Tfn: 033-10 86 40

Besöksadress: Grönbogatan 5, BORÅS
Postadress: Grönbogatan 5, SE-504 68 BORÅS
Föreståndare: Jenny Hultman
Lagrum: SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi är en verksamhet som vänder sig till ungdomar i riskzon (flickor som pojkar) 13-17 år vilka uppvisar ett avvikande beteende i grundskolan, på fritiden och/eller i hemmet något som påverkar ungdomarna själva och deras omgivning negativt. Resultatet blir utanförskap, asocialt beteende och icke godkända betyg. Beteendet är ofta ett resultat av olika faktorer som otrygghet, dåligt självförtroende, avsaknaden av positiva vuxenkontakter, språk och inlärningsproblem med mera.

Behandlingsinnehåll: Camp Neptuns grundval är att arbeta utifrån det salutogena perspektivet. Detta perspektiv utmärks av att man grundar sig på kunskaper om vad det är för faktorer i människors liv som är hälsofrämjande och förstärker de faktorer som fungerar.
Camp Neptun har som inställning att alla kan, med rätt inställning och med rätt resurser, nå sina mål. Därför handlar Camp Neptuns arbete mycket om att individen på hemmaplan komma till insikt om vad han/hon behöver för att nå sina mål och sedan hjälpa han/henne dit. Camp Neptuns generella genomförandeplan är uppbyggt på fyra delmål i form av 4 steg;

Steg 1 Relationssskapande inledningsfas (0-3 mån)
Steg 2 Stabiliseringsfas vilken omfattar inskrivningstiden efter den 3 månaden till den 9 e månaden
Steg 3 Planeringsfas vilken omfattar den 9 månaden fram till den 15 månaden
Steg 4 Utslussningsfas, vilket omfattar inskrivningsperioden från den 15 till den 18 månaden
Uppföljning 18 till 24 månader

Utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt försöker Camp Neptun lyfta de salutogena grunderna vilka är att ge individen redskap att få sina liv att bli begripliga, hanterbara och meningsfulla vilket är de grundläggande begreppen inom den Salutogena systemteorin.

Geografi: Borås

Huvudman: Camp Neptun i Borås AB

Org nr: 556666-7233

Språk: Camp Neptun använder sig av tolkar vid behov, tjänster som köps av Borås Tolkförmedning

"Camp Neptun" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO