HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmen Cornelia och Felicia

Tfn: 070-508 22 99
Fax: 0225-300 98

Besöksadress: Vintervägen 39, Vikmanshyttan
Postadress: Vintervägen 39, 776 70 Vikmanshyttan
Föreståndare: Josephine Rydén, 072-512 75 98
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Flickorna i ålder mellan 13-20 år som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser, har någon form av neuropsykiatrisk diagnos och har haft svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former riskbeteenden. Vi tar inte emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande.

Cornelia och Felicia tar emot flickor som både är i akut behov eller har ett planerat behov av behandling och/eller utredning.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild flicka. På Cornelia och Felicia arbetar vi med ART och Social Färdighetsträning. Vi använder oss av MI - motiverande samtal samt med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i Kognitiv beteendeterapi (KBT). All dokumentation görs utifrån BBIC.

Vi erbjuder ART (Agression Replacement Training) i form av grupp- eller enskild undervisning. Modulerna som erbjuds är social färdighetsträning och impulskontroll träning. Denna undervisning sker vid ett tillfälle per vecka och flickorna får då också hemläxor utifrån vad ART-lektionens innehåll.


Flickorna som kommer till Cornelia och Felicia förväntas komma igång med någon form av sysselsättning så som skola eller praktik. Avseende skola så kan enheten utöver kommunal skola även erbjuda Lanternan som är en specialpedagogisk skola som riktar in sig på ungdomar med behov av extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet. Skoldagarna anpassas efter ungdomens behov och klasserna är cirka 3-5 personer stora.

Enheten samarbetar med ett HSL-team beläget cirka 30 minuter från enheten där det finns tillgång till läkare, psykolog, sjuksköterska och terapeut. Vidare finns en sjuksköterska på enheten 1 gång i veckan. Eftersom vi arbetar för att den unge successivt skall kunna flytta från enheten önskar vi ett nära samarbete med föräldrar, socialtjänst och andra viktiga personer i nätverket.

Personaltätheten är hög och vaken personal är i tjänst dygnet runt.

Geografi: 9 km från Hedemora.

Huvudman: Prompting, Humana

Org nr: 556606-5990

Upptagningsområde: Hela Sverige, exkluderat det direkta närområdet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Besök av socialsekreterare, förälder och flicka före inskrivning.

Språk: Svenska, Engelska och Finska.

Övriga upplysningar: Vi är en del av Humana.

Alla flickor erbjuds plats i den kommunala skolan, i en individanpassad studiemiljö. Verksamheten har även ett samarbete med Lanternan friskola som är specialiserade på ungdomar med behov av extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet på individnivå.
Utsluss sker successivt enligt plan till vårdnadshavare, familjehem eller eget boende. Möjlighet finns att insatsen övergår till intensiv behandling på hemmaplan redan från 6 månader.

"Behandlingshemmen Cornelia och Felicia" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO