HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Storsjögården

Tfn: 026-302 68

Besöksadress: Atlasgatan 9C, Gävle
Postadress: Gävle
Föreståndare: Emma Fahlén, 070-296 17 67
Placeringsansv: Thommie Carlsén, 0771-11 33 11
Platsantal: 9
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi erbjuder en trygg miljö för ungdomar med psykosocial problematik, egna beteendemässiga neuropsykiatriska funktionshinder som befinner sig i riskzonen för kriminalitet, missbruk och självdestruktivt beteende.

Behandlingsinnehåll: Storsjögården tar emot pojkar och flickor som befinner sig i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan visa sig i att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden. Storsjögården kan erbjuda speciallösningar för ungdomar med särskilda behov där vi kan tillsätta ”egen personal” samt erbjuda avskildhet i ”egen lägenhet” med dygnet-runt-bemanning. Vi är flexibla i att anpassa insatserna efter den enskildas behov för att säkerställa att kravnivån är rimlig och begriplig för ungdomen.

De ungdomar vi tar emot kan ha haft tidigare insatser eller så är det första insatsen.

Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och i enlighet med mål som grundar sig i Socialtjänstlagen. Mål och delmål utformas i en individuell behandlingsplan/ genomförandeplan för varje placerad ungdom utifrån Socialtjänstens vårdplan.

Vi har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat salutogent förhållningssätt utifrån evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT), Lågaffektivt bemötande, individuella samtal utifrån MI (Motiverande Samtal), Återfallsprevention, Connect och ART.

Vi lägger stor vikt vid det salutogena förhållningssättet genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden. Samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.

Geografi: Gävle

Huvudman: Storsjögården HVB Aktiebolag

Org nr: 556535-5780

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivningsbeslut tas av tf Föreståndare Emma Fahlén, tel 070-296 17 67.

"Storsjögården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Sjukdomar och Besvär
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom