Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frösunda HVB Bomsund

Tfn: 0695-76 12 71

Besöksadress: Bomsund 150, Stugun
Postadress: Bomsund 150, 844 96 STUGUN
Föreståndare: Verksamhetschef Thomas Rönning, 0695-761271, 010-1305716
Placeringsansv: Thomas Rönning, 010-1305716
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgrupp
HVB Bomsund vänder sig till pojkar, 15–19 år med begynnande missbruk och kriminalitet. De har ofta avvikande normer och värderingar. Pojkarna kan ha utagerande
beteende och svårigheter att klara skolgång/sysselsättning och fritid.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt och evidensbaserade metoder. Vi erbjuder program för att arbeta med begynnande missbruk och kriminalitet. Vi använder MI och har fokus på relation och allians. Vi utgår från en strukturerad och förutsägbar vardag med stöd som anpassas efter individen.

Vår målsättning är att se till varje individs styrkor och resurser, utifrån ett salutogent perspektiv. Vi arbetar alltid för att med rätt förutsättningar och stöd som individanpassas
uppnå en positiv utveckling för varje enskild individ. Vi arbetar med att stärka individens tilltro till sig själv och sin omgivning.

Geografi: I naturskön miljö, sex mil från Östersund, ligger HVB Bomsund.

Huvudman: Frösunda Omsorg i Stockholm AB

Org nr: 556597-2352

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Vård enl LVU och SoL.

"Frösunda HVB Bomsund" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO