Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kvarntorphemmet Nässjö

Tfn: 070-790 63 93

Besöksadress: Kvarntorp 7, Nässjö
Postadress: Kvarntorp 7, 571 95 NÄSSJÖ
Föreståndare: 070-754 15 24
Placeringsansv: Sofia Agram, 0707906393
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kvarntorphemmet Nässjö är ett stöd och trygghetsboende för ungdomar i åldern 16-20 år.
Ett stödboende för ungdomar som behöver individuell stödinsats i form av ADL.
Målsättning är att boende ska vara delaktiga i utvecklingen mot ett självständigt liv.
Alla stödinsatser är individuellt anpassade efter behov.

Akutplacering
Behjälpliga med transport dygnet runt.

Vi är ett kostnadseffektivt alternativ.
Har goda referenser.
Kvarntorphemmet bedrivs i vanlig hemmiljö där boende får stöttning och vägledning i vardagen.

Behandlingsinnehåll: Med målsättningen som att gå i skola, arbeta, praktisera eller annan relevant daglig sysselsättning riktas boendet till de ungdomar som på olika sätt behöver stöd och hjälp innan de slussa ut i samhället för att klara sig själva. Boendet är inriktat mot praktik, arbete och skolgång med aktivt fritidsintresse efter varje enskild boendes förmåga och hanterbarhet.
Vi arbetar efter ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt och socialt förhållningssätt med tillgänglighet för varje enskild individ.
Med ett salutogent perspektiv och kognitiv hanterbarhet motiverar vi den unge att upptäcka och förstå sammanhang som leder till välmående och självständighet.
Målsättning med kontinuitet och tillgänglighet genom stödinsatser är att vägleda och stötta boende med en tydlig målbild i riktning mot ett välmående psykiskt och fysiskt leverne.
Inriktning och fokus ligger på arbete, praktik och skolgång med aktivt fritidsintresse efter boendes hanterbarhet, förmåga och intresse.
I vårt arbetssätt utgår vi från varje boendes behov i stöttning av rutiner och förhållningssätt där personal är tillgängliga dygnet runt i en trygg boende/hemmiljö.
Vi är flexibla och ser gärna behovsanpassade lösningar.

Verktyg som vi har ett erbjuda i individanpassade stödinsatser:
ADL
ART
BBIC
IBIC
MI - Motiverande samtal
KBT - baserade insatser
Suicidprevention
TMO - Trauma medveten omsorg
Ångesthantering
ÅP
Enskilda samtal
Miljöterapeutiskt arbete i socialmiljöer som skapar gemenskap och ger känslan av sammanhang.
Enskilt och i grupp efter behov och önskemål.

Vi tar tillvara på alla möjligheter som finns att tillgå inom det vi har att erbjuda.

Geografi: Nässjö, Jönköpings län
Boendet ligger tre kilometer utanför Nässjö centrum, Nässjö resecentrum är en av Sveriges sex stora järnvägspunkter för kommunikation.
Regelbunden lokaltrafik.
Gång och cykel avstånd.
Vid behov finns verksamhetens bil att tillgå tillsammans med personal.
Utomhusmiljön består av en stor lummig trädgård med utrymme för återhämtning i lugn och ro. På baksidan av boendet finns en damm, bäck och växthus, i växthuset finns möjlighet att odla efter önskemål, i bäcken fiskas det kräftor.

Huvudman: Kvarntorphemmet Nässjö AB

Org nr: 559048-0827

Upptagningsområde: Hela landet men närhetsprincipen är rådande

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs direkt till placeringsansvarig via socialtjänsten

Språk: Flerspråkig personal finns att tillgå.
Tolk vid behov.

Övriga upplysningar: Personalen på Kvarntorphemmet har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.
Inom personalgruppen finns spetskompetens bestående av NP, TEACCH, KAT-KIT, missbruk, ÅP, Ångesthantering.
Personalgruppen består av
Beteendevetare med inriktning psykologi.
Socionom,
Socialpedagog och behandlingspedagoger.

Kvalitets-/Miljöarbete
Ledningssystemet är utformat enligt:
SOSFS 2011:9
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

"Kvarntorphemmet Nässjö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO