Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Drömhus i Lillviken, Ryds Behandlingshem AB

Tfn: 0381-800 70
Fax: 0381-800 15

Besöksadress: Lillviksvägen 2, 571 72 Ormaryd, Ormaryd
Postadress: Box 88, SE-575 21 Eksjö
Föreståndare: Kennya Recinos Andrade, 070-39 69 904
Placeringsansv: Kennya Recinos Andrade, 070-39 69 904
Platsantal: 9+2
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor i åldern 12-20 år enligt SoL och LVU med psykosociala problem, neuropsykiatriska problem, skolproblematik samt relationsproblematik. Elever kan fullfölja behandlingen tom det de fyller 21 år

Behandlingsinnehåll: Vi lägger fokus på elevens positiva egenskaper istället för de negativa och anser att alla elever kan med rätt förutsättning förändra till det positiva.
Varje elev har individuell behandlingsplan som upprättas av förälder, handläggare, kontaktperson, föreståndare och eleven själv.

Vi arbetar efter miljöterapi, ART och belöningssystem.

Vårt förhållningssätt är miljöterapeutiskt. På Ryds Behandlingshem är relationen och kommunikationen basen för en positiv utveckling. Vi arbetar utifrån här-och-nu-situationer och använder det som sker i behandlingsarbetet. Vi hjälper eleverna att hitta verktyg i sociala sammanhang och i olika situationer.
Eleverna ska vid utskrivning ha goda förutsättningar att hantera konfliktfyllda, kravfyllda och känslomässiga sammanhang och situationer som tidigare lett till konflikter samt ha en förbättrad självbild och en positiv syn på sig själv. Vid behov ska ett eventuellt stöd utanför behandlingshemmet vara uppbyggt, ett fungerande boende och en fungerande sysselsättning ska vara färdigställt vid utskrivning.

Vi arbetar efter ART (aggression replacement training), som är en pedagogisk metod där social färdighetsträning, ilskekontroll och moralträning ingår. Genom detta hjälper personal eleven att hitta verktyg för att fungera socialt i olika sammanhang, att sätta ord på känslor och upplevelser, att hitta alternativ till att reducera hot och våld, att skapa relationer till omgivningen, att hitta verktyg för en positiv självbild och ett bättre självförtroende.

Vi arbetar med belöningssystem som går ut på att se de positiva egenskaperna eleven har och att bekräfta dessa. Om eleven kommer i sammanhang som får negativ klang hittar personal ändå positiva detaljer som förstärks för att öka elevens möjligheter till att lyckas bättre nästa gång. Samtal kring vad som blev fel och hur det kan bli bättre genomförs tillsammans med personal.

Struktur är viktigt, liksom kontaktmannaskap och vi tror att modellering är en viktig del för en positiv utveckling: positiva, vuxna förebilder och en lugn miljö präglad av respekt, empati, tillit och engagemang. Vi vill att miljön ska vara så vardaglig och familjelik som möjligt. En inre positiv förändring hänger också samman med att hitta miljöer utanför behandlingshemmet där eleverna trivs och som de upplever meningsfulla. Vi har ett stort kontaktnät utanför Behandlingshemmet i form av praktikplatser. Vi hittar även fritidssysselsättningar för våra elever som de känner är meningsfulla samt aktiverar våra elever måndag - söndag. Detta lägger vi stor vikt vid då elever mår bättre av aktivering.

Geografi: Ryds Behandlingshem är beläget i natursköna samhället Ormaryd mellan Eksjö och Nässjö

Huvudman: Ryds Behandlingshem AB

Org nr: 556661-3484

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare.

Språk: Engelska, norska, bosniska. Tolk ordnas vid behov

Övriga upplysningar: Vi har kontinuerlig personalhandledning.

Vi har sjuksköterska och konsultläkare.

Vi samarbetar tätt med friskolan Broarpsskola. I övrigt har vi de kommunala skolorna i både Eksjö och Nässjö.

Vi har mångåriga och nära samarbeten med olika praktikplatser och vid behov eller vilja ordnas dessa till våra elever. Ibland varvat med skolgång.

"Drömhus i Lillviken, Ryds Behandlingshem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Transitboende
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO