Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Aurora Haven

Tfn: 073-3626013

Besöksadress: Industrivägen 17, 38430 Blomstermåla
Postadress: Industrivägen 17, 38430 Blomstermåla
Föreståndare: Anna Rubio Lind, 073-3626013
Placeringsansv: Anna Rubio Lind, 073.3626013
Platsantal: 4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 15 - 20 år. Vi tar emot blandad bakgrund, men har särskild kompetens att arbeta med ungdomar från andra kulturer och lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar från Afghanistan.

Behandlingsinnehåll: Aurora Haven är ett litet och familjärt HVB- hem. Aurora betyder gryning och Haven trygg plats. För oss symboliserar namnet att varje dag är en ny dag, där man får en ny chans på en trygg plats. De ungdomar som har placerats hos oss har haft många placeringar bakom sig med destruktiva erfarenheter av havererade relationer till vuxna och professionella. Det lilla formatet på vårt HVB- hem med en stabil personalgrupp ger förutsättningar att skräddarsy planeringen för varje ungdom och minimera antalet relationer som ungdomen måste hantera. Varje ny ungdom är också delaktig i att inreda sitt rum och utforma boendemiljön. Vi tar stor hänsyn till matvanor och önskemål om maträtter. I den mån det finns viktiga relationer med familj och kamrater stödjer vi kontakten både praktiskt och ekonomiskt vid behov. Det kan handla om att underlätta besök, resor och telefonkontakt. Det är viktigt för oss att ungdomen ska kunna känna att detta är ett hem, oavsett om han stannar för kortare eller längre tid. Vi jobbar mycket med praktisk och känslomässig problemlösning, så att ungdomen kan känna egenmakt och utveckla konstruktiva strategier att hantera svårigheter tillsammans med stödjande vuxna.

Efter avslutad placering hos oss erbjuder vi fortsatt stöd i form av Särskilt kvalificerad kontaktpersons- uppdrag. I samarbete med placerande kommun kan uppdraget utformas efter ungdomens behov av fortsatt stöd gällande sociala relationer, boende/arbete och myndighetskontakter.

Grundläggande mål med verksamheten och ungdomarnas vistelse är att:

- Skapa en trygg hemvist tillsammans med trygga och stödjande vuxna och medboende.
- Skapa förutsättningar för rehabiliterande/behandlande insatser med målsättning att ungdomen skall uppnå fysisk och psykisk hälsa och ett drogfritt liv.
- Erbjuda en meningsfull och meningsskapande vardag och fritid för bästa möjliga personliga utveckling.
- Skapa förutsättningar för barnen/ungdomarna att tillgodogöra sig grundläggande mänskliga rättigheter, med starkt fokus på delaktighet, utbildning och hälsa.
- Förbereda barnen/ungdomarna för ett självständigt vuxenliv med bästa möjliga förutsättningar för social- och ekonomisk trygghet.

Vi gör detta genom att:
- Reparera tilliten till relationer och vuxna omsorgspersoner.
- Bekräfta, sätta ord på och bearbeta ungdomens erfarenheter.
- Stärka befintliga relationer och utveckla nya sociala stödnätverk.
- Stärka ungdomens förutsättningar till delaktighet och egenmakt utifrån ett individuellt och kollektivt perspektiv.
- Utveckla konstruktiva strategier att hantera konflikter, psykisk ohälsa och känsla av kontrollförlust.
- Stärka förutsättningar att klara studier och introduktion till arbetslivet.


Metoder och behandlingsinsatser:
- Trygga vuxenrelationer
- Lågaffektivt bemötande
- Traumamedveten omsorg
- En trygg boendemiljö fri från all form av diskriminering, våld, alkohol och droger.
- Samtalsstöd med fokus på krishantering och traumabearbetning.
- Motiveringsarbete i form av MI- samtal och introduktion till nya aktiviteter, föreingsliv och arbete.
- Studiestöd
- Tapping och Havening som stresshanteringsmetod
- Stöd att introduceras i yrkeslivet
- Möjlighet till körkortsträning
- I samarbete med Kalmar Kommun erbjuda öppenvårdsinsatser riktat till ungdomar med drog- eller agressionsproblematik via Alkohol- och drogmottagningen (ADM).
- I samarbete med Unga KRIS och NA- grupper i Kalmlar erbjuda stöd i form av att delta i självhjälpsgrupper
- Genom våra egna nätverk av ensamkommande och deras stödnätverk i civilsamhället både i Mönsterås Kommun och Kalmar kommun erbjuda meningsskapande och positiv samvaro och gemenskap för de som identifierar sig med denna grupp ungdomar.
- Individuellt utformad planering för fritid och hälsa.
- Gruppbaserade aktiviteter utifrån placerade ungdomars egna önskemål.
- En breddad förståelse av och kunskap om det svenska samhället genom sommar- och lovaktiviteter.

Geografi: Blomstermåla ligger i Mönsterås Kommun, Kalmar Län. Hit kan man ta sig med tåg till Blomstermåla station, eller via flyg till Kalmar, beroende på varifrån i landet man reser.

Huvudman: Arora Haven AB

Org nr: 556999-0251

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi tar emot akuta placeringar men i så stor utsträckning som möjligt är regeln att alla inskrivningar skall vara planerade tillsammans med ansvarig handläggare på socialtjänsten samt den unge själv och dennes vårdnadshavare/god man om det är aktuellt. En matchning ska ske då vi strävar efter ungdomar i samma åldersgrupp och med liknande behov/förutsättningar. Denna matchning och initiala planering kan ske via telefon för att sedan följas upp på plats tillsammans med barnet/ungdomen och ansvarig handläggare.

I de fall där placeringen kan ske planerat åker vi från boendet gärna och träffar ungdomen först i dennes hemmiljö/aktuella boende, detta för att få en bild av ungdomens inställning till placering hos oss, förvätningar på placering och också ungdomens egna beskrivningar av sin situation och sina förutsättningar. Därefter erbjuder vi som boende möjlighet till studiebesök innan beslut om inskrivning. Inskrivning genomförs alltid av Föreståndare och ofta tillsammans med någon av boendets personal. Inskrivningen genomförs på boendet alternataivt på placerande Socialtjänst tillsammans med barnet/ungdomen och ansvarig handläggare vid Socialtjänsten samt i den mån det är möjligt även vårdnadshavare/god man.

Språk: Vi som förestår boendet och utgör grundbemanningen talar svenska, dari, engelska och spanska. Om det aktualiseras kan vi också ta in arabisktalande personal.

Övriga upplysningar: HVB med interkulturell kompetens och kompetens inom psykisk ohälsa kopplat till trauma, migrationsproblematik samt svårigheter i anknytnings- och relationsmönster.

Vår hemsida är under ombyggnad då vi har nya tillstånd och utvecklar vår verksamhet.

"Aurora Haven" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Missbruk
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO