Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frösunda HVB Råberga Pandion

Tfn: 010-130 38 59

Besöksadress: Råbergagatan 20, LINKÖPING
Postadress: Ålerydsvägen 13, 589 23 LINKÖPING
Föreståndare: Verksamhetschef Isabella Sedin, 010-1303847
Placeringsansv: Isabella Sedin
Platsantal: 7


Målgrupp: Vi vänder oss till både flickor och pojkar med social eller psykosocial problematik som på grund av familjeproblematik, skolproblem, utåtagerande eller självdestruktivt beteende inte kan bo hemma.

Pojkar och flickor 15 till och med 18 år från hela landet med ett eller flera av följande problem:
• Självskadande och andra självdestruktiva beteenden
• Olika former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD m.m.
• Neuropsykiatrisk problematik (t.ex. Asperger syndrom, ADHD)
• Sexuella övergrepp och dess följdverkningar
• Suicidförsök
• Depression
• Ätstörning

Behandlingsinnehåll: Behandling
Behandlingen på Råberga HVB baseras på Kognitiv Beteende Terapi (KBT). KBT baserade principer används individuellt, i grupp och som pedagogik i vardagen.
En målgrupp i behandlingen är ungdomar med olika självdestruktiva beteenden. Det är beteenden som på kort eller lång sikt riskerar skada ungdomen exempelvis genom att denne skär sig. Vi använder oss av ERGT specifikt för att bemöta denna målgrupp (Emotional Regulation Group Therapy). ERGT är en manualbaserad behandling utformad för icke-suicidala personer med självdestruktiva beteenden och för personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom.
Grundläggande i vår behandling är att skapa en mycket god terapeutisk relation med ungdomen. Det betyder att ungdomen ska känna sig förstådd, lyssnad på, och känna delaktighet i behandlingen. Ungdomen ska känna att personal har ett stort intresse av att lära känna denne. Ett äkta intresse av att lära känna ungdomen ökar på sikt tilliten till behandlingsplanen och ökar ungdomens förmåga att kunna leva ett värdigt liv.
För varje ungdom görs en noggrann problemanalys för att få en ökad förståelse för de psykiska besvär som finns och den ligger sedan till grund för det fortsatta behandlingsarbetet. En grundlig problemanalys syftar även till att öka motivationen hos ungdomen till att påbörja en förändringsprocess.
Behandlingen innebär att ungdomen träffar sin behandlingspedagog för samtal minst en gång varje vecka. Genom behandlingen lär sig ungdomen mer funktionella sätt att hantera sina svårigheter som fungerar långsiktigt. Behandlingspedagogen ansvarar även för vardaglig träning, fritidsaktiviteter, hemresor, ekonomi och andra saker ungdomen behöver hjälp med.
De ungdomar som har behov av färdighetsträning enligt ERGT får detta individuellt eller i grupp.
Målsättningen är att vi aktivt arbetar nätverksinriktat med varje ungdoms familj och anhöriga och andra viktiga personer, så att de från början är delaktiga i behandlingen.

Skola och fritid
För att öka ungdomen tillit och tro på sin egen förmåga jobbar vi med ett ökat ansvarstagande under hela behandlingen. I behandlingen ingår att ungdomen så snart som möjligt får möjlighet att gå i skolan. En viktig del i behandlingen är också att komma igång med fritidsintressen. Fritidsintressen underlättar för ungdomen att genomföra den intensiva behandlingen och bidrar till ett ökat välmående.
Frösunda Omsorg driver även Pandionskolan i Linköping, som är en så kallad resursskola för barn i grundskolan som har svårt att delta i undervisningen, på grund av beteendesvårigheter.

Bemanning
Personalgruppen består av både kvinnor och män varav en verksamhetschef och sex behandlare. Verksamheten är bemannad dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet att psykosocialt behandlingsarbete och utbildningsnivån innefattar är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. De har regelbunden ärendehandledning och utbildning.

Geografi: Linköping.

Huvudman: Pandion Omsorg AB

Org nr: 556634-0716

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta verksamhetschef, Isabella Sedin, tel. 010-130 38 47

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

"Frösunda HVB Råberga Pandion" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
DBT
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Skolundervisning