Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Sofia HVB

Tfn: 0708162208

Besöksadress: Söderköping
Postadress: Passadvindsvägen 18, 582 74 Linköping
Föreståndare: babak karimi, 0708162208
Placeringsansv: Babak Karimi, 070-816 22 08
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB för unga pojkar i åldrarna 13 till 18 år som
-tidigare varit placerad på institution och behöver omplaceras och motiveras för att fortsätta pågående insats till att ytterligare fungera i samhället.
-behöver stöd och motivation till att ta emot behandling för att stå emot att utsätta sig för hälsorisker som alkohol, narkotika eller andra droger, kriminalitet eller behandling av destruktivt riskbeteende/normbrytande beteende eller utagerande beteende.
- har problematik i att avhålla sig från destruktiva utsatta sociala relationer och situationer eller behöver hjälp att hantera relationsproblematik.
-behöver hjälp och behandling att utveckla sin identitet, som isolerar sig socialt och/eller har svårigheter att hantera sociala kontakter och sociala färdigheter.
-behöver motivation och behandling till att upprätthålla sociala- och samhälleliga funktioner så som studier, arbetsträning, praktik, eller annan sysselsättning eller behöver komma in på arbetsmarknaden.
-behöver stöd och behandling i form att återknyta eller förstärka sociala relationer till familj och övrigt nätverk.
Vi tar emot även ensamkommande pojkar om de har något/några av ovanstående behov.

Gemensamt för ungdomarna är att de behöver ett litet familjärt sammanhang med hög personaltäthet där de blir sedda och bemötta utifrån sina individuella behov.
Placering sker med stöd av SoL eller LVU.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen grundar sig på KBT och miljöterapi. Behandlingspersonalen arbetar som medlevare vilket medför att arbetet bedrivs utifrån ett miljöterapeutiskt synsätt där personal och ungdomar bor tillsammans, hjälps åt och delar allt som ingår i ett hem. Personalen är vuxna förebilder och deltar i att skapa en trygg och lugn boendemiljö med struktur. All personal utbildas fortlöpande i MI och ART. Verksamheten arbetar lösningsfokuserat och med lågaffektivt bemötande.
I vår behandling har vi valt att lägga extra fokus inom fyra områden, som samspelar för att uppnå en hållbar förändring och bli välfungerande i samhället. Förutom behandling utifrån de olika behovsområdena i BBiC som ligger till grund för vård- och genomförandeplan läggs stort fokus på skola/sysselsättning, aktiv fritid och nätverksarbete.
Verksamheten har ett stort nätverk med företag och kan hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.
Verksamheten har också ett stort nätverk med föreningar där ungdomar kan fortsätta eller hitta en fritidsaktivitet, komma in i föreningslivet och ha att luta sig mot efter avslutad behandling.
Avseende nätverksarbete utgår verksamheten ifrån ett systemiskt perspektiv, för att ungdomen ska vara rustad inför att HVB-placeringen upphör är det viktigt med ett så fungerande nätverk som möjligt.

Verksamheten erbjuder även utredningar. Utredningen görs då enligt BBiC av erfaren socionom i samarbete med KBT-terapeut som också gör en kartläggning. Utredningen bygger på socialtjänstens frågeställningar och avslutas med förslag på insats/insatser.

Verksamheten erbjuder stöd och hjälp som anpassas individuellt utifrån den enskildes ålder, mognad och personliga kapacitet. Tillsammans med personal planeras och struktureras behandlingsinsatserna.

Vår vision är:
Att tillsammans skapa trygghet och glädje för ett bättre liv.

Geografi: Villa Sofia HVB ligger i vackra Söderköping.

Huvudman: Villa Sofia omsorg AB

Org nr: 559045-8526

Upptagningsområde: Hela landet. Vi har avtal med 110 olika kommuner.

Inskrivningsförfarande: Efter en inledande kontakt från den placerande socialtjänsten görs en matchning för att göra bedömning om boendet är lämpligt med hänsyn till den unges behov. Ett studiebesök på boendet där ungdomen får information om boendet, insatsen och hur vardagen fungerar mm kan göras. Sedan planeras inskrivning och mottagande av ungdomen tillsammans.
I samband med inskrivningen kommer verksamheten att med utgångspunkt i ungdomens vårdplan upprätta en genomförandeplan i samråd med ungdomen och uppdragsgivaren. Det är av stor betydelse att ungdomen känner sig delaktig och kan påverka insatsen.

Språk: Persiska
Dari
Arabiska
Kurdiska
Somaliska
Engelska
Tyska

Övriga upplysningar: Föreståndaren har socionomexamen och har mångårig erfarenhet av kommunal socialtjänst med myndighetsutövning, både som socialsekreterare och chef. Föreståndaren har även bl a arbetat som föreståndare vid HVB med målgruppen barn och unga.
Övrig personal har utbildning som socionom, behandlingsassistent eller annan likvärdig utbildning och personlig lämplighet.
Verksamheten bemannas med minst två personal dygnet runt och fler under dagtid, för att se till att ungdomarna blir sedda och bemötta utifrån sina individuella behov.

Ramavtal finns med flertalet kommuner och referenser kan lämnas.

"Villa Sofia HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO