Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Center i Skåne

Tfn: 0739-355508

Besöksadress: Arlöv
Postadress: Arlöv
Föreståndare: Sara Pettersson, 0739-355508
Placeringsansv: Sara Pettersson
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: HVB Center i Skåne vänder sig till de ungdomar, både killar och tjejer, mellan 14-18 år som befinner sig i Sverige utan vårdnadshavare och som har sökt asyl. För de ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) finns möjligheten att stanna upp tills de blir 19 år.

Behandlingsinnehåll: Vi som arbetar på HVB Center i Skåne strävar efter att skapa en meningsfull vardag för våra ungdomar med både skola och fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterna kan vara både enskilda och gemensamma som exempelvis bowling, bad och restaurangbesök. Omgivningen kring boendet tillåter även möjligheten till att ha grillkvällar och promenader i skogen.

Vi har även möjlighet att ordna med praktikplatser för våra ungdomar vid behov, exempelvis under sommarlovet. Vår främsta målsättning är att dessa ungdomar ska känna sig trygga och att även integreras in i det svenska samhället på så bra sätt som möjligt. Där ser vi personalen som ett viktigt verktyg och medel för ungdomarna. Både när det gäller att vara en bra förebild men även i syfte att vägleda och stötta ungdomen till att leva så självständigt som möjligt.

PERSONAL
Personalen som arbetar på boendet har en varierande utbildningsbakgrund med en bred erfarenhet utav att arbeta med ungdomar och då i synnerhet barn och ungdomar i behov av skydd och stöd då flertalet av personalen under flera år har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Personalen har en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap utav arbete med olika psykiatriska tillstånd/sjukdomar, traumabearbetning, HBTQ-frågor, konflikthantering (utbildning i TERMA =TERapeutiskt Möte med Aggression). Personlig certifikation finns.

BEHANDLINGSINNEHÅLL
Byggstenarna i boendepersonalens förhållningssätt ska bygga på kärlek och omsorg. Det är viktigt att ungdomarna som bor hos oss kan känna förtroende och tillit för personalen och även vice versa då relationsarbete är något vi lägger stor vikt vid. För att detta ska kunna uppnås har vi ett fokus på kontaktmannaskap, där varje ungdom knyts an till en specifik personal som då blir den person som de kan vända sig till i första hand. Kontaktpersonen ska i tillsammans med ungdomen utforma ett individuellt anpassat veckoschema samt ha regelbundna samtal med ungdomen. Det samtalet kommer dels att utgå ifrån genomförandeplanen, som utformas utifrån socialtjänstens vårdplan, men även ämnen utifrån ungdomens egna behov och önskemål. Detta är något som vi tror kommer att öka tryggheten hos ungdomen och främja en mer hållbar relation och stabil tillvaro. Kontaktpersonen kommer även vara den som tillsammans med föreståndaren håller en regelbunden kontakt med andra samverkanspartners såsom exempelvis skola, god man, socialtjänst och sjukvården. Detta för att öka tryggheten och förutsägbarheten hos ungdomen.

På HVB Center i Skåne strävar vi efter att få ungdomarna att växa som personer och se möjligheterna hos sig själva för att kunna utvecklas och att de ska lära sig att få ta ansvar över sig själv men även för de andra ungdomarna som bor på boendet. Vi anser att det är viktigt att ungdomarna tidigt får lära sig att respektera och värna om varandra i synnerhet oavsett vilken etnisk, kulturell och/eller religiös bakgrund som de må komma ifrån. Detta är något som vi tänker är en viktig grund att stå på när de sedan ska vara självständiga individer samtidigt som de ska vara en del av ett sammanhang och ett samhälle.

Förutom att ge stöttning till ungdomarna avseende deras skola och fritid så är det även viktigt med den sociala träningen där kontakt med vänner och övrig omgivning ingår, i form av bland annat social samvaro. Helt enkelt det som är viktigt i ett vanligt hem är även viktigt hos oss. I det ingår även att passa tider, ha rent och snyggt omkring sig samt att respektera och visa hänsyn gentemot varandra. Att ha fasta, kärleksfulla ramar och gemensamt förhållningssätt får personalen att göra de vardagliga situationerna som uppstår till lärande situationer. På boendet finns det även möjlighet till läxläsning två gånger i veckan för att stödja inlärning av det svenska språket.

Geografi: Arlöv, Skåne län

Huvudman: HVB Center i Skåne

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansvarig socialsekreterare kontaktar föreståndaren.
Studiebesök bokas in tillsammans med ungdomen, socialsekreterare och/eller vårdnadshavare. Efter att boendet har fått ta del av information och dokumentation från aktuell socialtjänst bedömer föreståndaren om ungdomen matchar verksamhetens metoder samt arbetssätt och beslut om eventuell inskrivning tas.
Planering kring inskrivning och placeringens längd görs i samråd mellan föreståndare och socialsekreterare.
Vid placering upprättas en genomförandeplan utifrån ungdomens behov och vårdplan.

Språk: Flertalet av personalen hos oss innehar språkkompetens i form av engelska, arabiska och persiska (dari, pashto).
Tolk finns att tillgå vid behov.

"HVB Center i Skåne" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO