Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vega HVB

Mobil: 0735-414069
Fax: 040-22 99 28

Besöksadress: Dalbyvägen 14 Arlöv
Postadress: Dalbyvägen 14, 232 34 Arlöv
Föreståndare: Emelie Tegbäck, 0735-414069
Placeringsansv: Emelie Tegbäck, 0735-414069
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vega HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 14–19 år med social problematik och behov av särskilt stöd. Det kan innebära missbruk, kriminalitet eller annan problematik som gör det svårt för ungdomen att bo kvar i sin hemmiljö och upprätthålla sin vardagliga sysselsättning. Vi har även två platser för utredning där vi med hjälp av extern psykolog bistår vid misstanke om neuropsykiatrisk eller annan diagnos hos ungdomen, och där det finns behov av utredning för att bättre förstå, bemöta och behandla rådande svårigheter. Vi har sju platser totalt och tar emot placeringar med stöd i SoL och LVU. Verksamheten har bred kunskap om Barn- och Ungdomspsykiatri samt lagrummen LPT och HSL.

Behandlingsinnehåll: Vega HVB använder sig av Vårdkedjan, en processkarta som möjliggör det för den placerade ungdomen att uppnå målen i Socialtjänstens vårdplan. Vid placering utgår boendet ifrån den upprättade vårdplanen och skapar tillsammans med ungdomen en egen genomförandeplan för hur vi ska kunna uppnå målen med vistelsen hos oss. Ungdomen tilldelas även en kontaktperson.
Vi strävar efter ett gott alliansbygge med våra ungdomar och för att skapa goda kontakter med deras nätverk. Vi på boendet tror att ett gemensamt och ansvarsfullt samarbete är en förutsättning för att ungdomarna ska kunna ta till sig den vård- och behandling de behöver.Metoder som används på Vega HVB är bland annat RePULSE, ÅP, KBT, MI m.fl. Uppföljning av behandlingen sker löpande.

Geografi: Från boendet är det gångavstånd till busshållplats, tågstation, skolor samt sporthall. Tack vare det centrala läget har ungdomen som placeras på Vega HVB bättre förutsättningar att ta sig till olika ställen samt utföra sina aktiviteter.

Huvudman: Vega HVB

Org nr: 559042-6531

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: När Vega HVB får en förfrågan om en placering inleds den så kallade Vårdkedjan. Föreståndare och handläggare inleder samtal kring ungdomens behov, eventuell problematik och resultat från tidigare insatser. Utifrån det samlade underlaget samlas personalen på Vega HVB och går vi igenom ungdomens rådande situation och behov. Vi diskuterar lämpliga metoder samt vem/vilka av våra medarbetare som bäst är lämpade att agera kontaktperson åt ungdomen. Utöver detta gör vi en bedömning om hur ungdomen skulle kunna påverka eller påverkas av våra nuvarande placeringar. När är ett beslut är taget återkopplar föreståndaren till ungdomens handläggare och presenterar vår genomförandeplan.

Språk: Engelska, Arabiska, Grekiska, Pashto, Bosniska.

Övriga upplysningar: Vi lämnar gärna referenser vid begäran.

"Vega HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO