Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekekullen HVB Billingeby -Ungdomar

Besöksadress: ESLÖV
Postadress: Stationsvägen 18, 241 10 ESLÖV
Föreståndare: Luiza Gashi, 0709 39 02 69
Placeringsansv: Yjvesa Mujaj, 0708 16 63 79
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen är pojkar och flickor 13-18 år med psykosocial problematik, kriminalitet och begynnande missbruk, relationsproblem, integrationsproblem och övrigt socialt nedbrytande beteende.
Vi har erfarenhet av hedersproblematik och kan även ta emot dessa placeringar.

Vi på Ekekullen har erfarenhet av att det ibland kan vara svårt för socialtjänsten att ordna med transport i akuta lägen. Vi kan om behov finns, bistå genom att hämta den som skall placeras på Ekekullen.

Behandlingsinnehåll: HVB Billingeby är en av Ekekullens ungdomsenheter, belägen utanför Eslöv i Skåne. Vi tar enbart emot behandlingsuppdrag. Inom vår organisation så har vi tillgång till specialistkompetens så som egna psykologer, terapeuter och specialistläkare. Samtliga våra behandlare är utbildade inom de behandlingsmetoder som verksamheten arbetar med.

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling och skräddarsyr behandlingsinsatser i samråd med socialtjänsten och den unge. Följande metoder ligger till grund i vårt behandlingsarbete:

Lågaffektivt bemötande

Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

KBT terapeut, KBT metoder och Motiverande samtal

De psykoterapeutiska metoder, tekniker och verktyg som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva. Vid bedömning kan verksamheten tillgå samtalsterapi och bedömningar av terapeut och psykolog som finns anställda i den interna organisationen. Våra behandlare använder verktyg från KBT och MI i det vardagliga arbetet med ungdomar samt i strukturerade behandlingssamtal.

rePULSE
rePULSE är en träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. rePULSE är en utveckling av Aggression Replacement Training (ART) som är ett lösningsfokuserat synsätt och nätverksarbete inom den kognitiva terapin. Utgångspunkten för arbetssättet är att problem med impulskontroll beror på att personen ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Med denna metod vägleder man individen till att själv ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt.Återfallsprevention

Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. Metoden används i behandlingsarbetet med de ungdomar med missbruksproblematik.

Miljöterapi

Vi anser att miljön kring den boende är mycket viktig för behandlingsresultatet. Många av våra boende har tidigare funnits i miljöer där det bemötande de fått inte alltid har varit inriktat på att hjälpa dem att utvecklas i positiv riktning. Med rätt bemötande från omgivningen får de boende hjälp att utveckla sin potential. Den miljöterapeutiska strukturen på Ekekullen skall kunna ses som en spegling av omvärlden fast med en kontrollerad och för den boende ändamålsenlig struktur.

Teckenekonomi

Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och förstärka önskvärda beteenden. Reglerna för teckenekonomin är tydliga och de boende blir noga informerade om vad som förväntas av dem.

Kontaktperson
Varje ungdom på Ekekullen tilldelas en kontaktperson. Kontaktpersonen är den som är mest förtrogen med vad som händer kring ungdomen och även den som håller i de dagliga kontakterna kring den. Ungdomen kommer en gång i veckan ha ett sk kontaktpersonsamtal. Det är en träff där kontaktpersonen och ungdomen gör veckoplanering, gör beteendeanalyser enligt KBT samt följer upp dessa, motiverar ungdomen till förändring, går igenom resultaten av teckenekonomin mm.

Aktiviteter
Vi lägger stor vikt vid aktiviteter och sysselsättning. Ekekullen har ett samarbetsavtal med ett gym och samarbetar även med flera idrottsföreningar. Deras hallar står till vårt förfogande och Ekekullen arrangerar kontinuerligt ”prova på dagar”, där ungdomarna får testa på olika idrotter. Hos oss på Ekekullen finns en musikstudio och ett hobbyrum med biljardbord, bordtennisbord, träningshantlar och boxsäck.

Ekekullen hittar på olika aktiviteter under helger och lov. På lov gör vi längre utflykter och resor som tex skidresor, solresor, överlevnadsläger där vi paddlar kanot, bastar, spelar paintball mm. På helgerna får de boende själva vara med och planera de gemensamma aktiviteterna

Huvudman: Ekekullen Utredning och behandlingshem AB

Org nr: 556807-1251

Övriga upplysningar: På Ekekullen strävar vi efter att erbjuda vård och utredning av högsta kvalité. Vi anser att utbildning och kunskap är grunden i arbetet mot att uppnå högsta kvalité på vården och vi lägger därför stor vikt vid att våra medarbetare har en akademisk utbildning i grunden samt får regelbunden kompetenshöjning.

Vi följer forskning inom för arbetet relevanta områden, vi följer noggrant lagförslag/statens offentliga utredningar och uppdaterar oss kring socialstyrelsens föreskrifter och direktiv. Utöver det dagliga arbetet som sker i verksamheterna så arbetar verksamhetscheferna och Ekekullens kvalitetschef och utvecklingschef i huvudsak med kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Ekekullen är medlemmar i Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv, Svenska Vård, SsIL och HVB-guiden. Vi deltar på mässor och konferenser där vi träffar andra kollegor i branschen och uppdragsgivare och utbyter tankar, erfarenheter och idéer som sedan används till att utveckla våra verksamhet.

På årsbasis så beställer vi en kvalitetsundersökning av extern leverantör (SSIL) och kan till intresserade uppdragsgivare skicka kvalitetsundersökningen. Vi har varje år fått höga betyg i undersökningen. Kvalitetsundersökning är förutom en möjlighet för uppdragsgivare att se vad våra tidigare uppdragsgivare har tyckt om placering hos oss, även ett viktigt verktyg för oss i vårt förbättringsarbete.

Ekekullen har ett utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som varje år utvärderas och sammanställs till en rapport som ligger till grund för förbättringsarbetet. I rapporten ingår bland annat en undersökning i form av en enkät där alla boende på Ekekullen får möjlighet att anonymt utvärdera sin upplevelse av vistelsen på Ekekullen.

Ekekullens kvalitetschef har ett uppföljande samtal med samtliga uppdragsgivare efter varje avslutad placering där uppdragsgivaren får frågor kring hur man upplevt samarbetet och placeringen som man varit ansvarig för.

Ekekullen arbetar just nu med att ta fram en utvärderingsmodell som ska användas till att kunna mäta behandlingsresultat. Vi avser påbörja arbetet med utvärderingar till hösten 2016.

Referenser finns att lämna på begäran.

"Ekekullen HVB Billingeby -Ungdomar" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO