Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Omvida HVB

Tfn: 040–61 53 100

Besöksadress: Södra promenaden 51, Malmö
Postadress: 211 38 MALMÖ
Föreståndare: Samir Sinani, 0739-197958
Placeringsansv: Omar Elsayed, 040-6153100
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Omvida driver två HVB hem enligt SoL och LVU för ungdomar i ålder 14 - 18 år och 15 – 21 år, med:
• Psykosociala problem
• Begynnande missbruk
• Normbrytande beteende
• Kriminell livsstil
• Relationsproblem med närstående eller andra i det personliga nätverk

Behandlingsinnehåll: På socialtjänstens uppdrag och med ungdomens delaktighet arbetar vi utifrån en miljöterapeutisk modell. Den enskilde erbjuds en individanpassad boendemiljö med en meningsfull och trygg vardag. Vi skapar en strukturerad och förutsägbar omgivning, där ungdomarna efter behov erbjuds behandling, stöd och omsorg för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Här betonar vi vikten av nyfikenhet och respekt i mötet med klienten, som en förutsättning för förändring och utveckling.

:: Våra metoder ::
Den behandling vi erbjuder på våra HVB-hem tar sin utgångspunkt i den beteendemetodiska modellen ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Denna vetenskapligt grundade utveckling av KBT-metodiken har ökat kraftigt i anseende och uppmärksamhet under senare år. ACT syftar till att hjälpa individen att hitta ett förhållningssätt till sina tankar och känslor som kan bana väg för ett rikt och meningsfullt liv.

Inom ACT arbetar vi med acceptans- och mindfulnessprocesser. Målet är att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver och vad som är bra för oss, och på så sätt undvika onödigt lidande. ACT har även vidareutvecklats som evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression.
I vår miljöterapeutiska metodik ingår även MI (Motivational Interviewing eller motiverande samtal). Det innebär att vår personal aktivt strävar efter att förstå individen genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande. Här blir behandlarens roll att hjälpa klienten till en egenformulerad förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, samt att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen.

Varje ungdom har en primär kontaktperson på boendet. Kontaktpersonen har regelbundna enskilda samtal med sin klient. Hen har även det övergripande ansvaret för kontakten med vårdansvarig socialsekreterare, sjukvård, ungdomsmottagning, psykiatri, skola och anhöriga.
I verksamheten använder vi oss även av två grundläggande förhållningssätt i mötet med våra klienter: Lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende, samt Traumamedvetet arbete och omsorg.

När en ungdom bedöms redo att gå vidare från HVB, kan Omvida erbjuda stödboende i egen lägenhet. Ungdomen behåller då sin kontaktperson och får kontinuitet i eventuell fortsatt behandling.

:: Vår kompetens ::
Vår medarbetargrupp representerar en bred kompetens med högskoleutbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och behandlingsassistenter. Samtliga har genomgått utbildning i ACT-metodik. Många är dessutom vidareutbildade i miljöterapi, systemisk familjeterapi, MI, trauma och samtalsmetodik. Vi tillämpar även obligatorisk extern medarbetarhandledning.

:: Omvidas kvalitetsarbete ::
Det systematiska kvalitetsarbetet har högsta prioritet i alla våra verksamheter, så även inom HVB. Detta arbete utgår med självklarhet från gällande lagar och föreskrifter, och formas av vår föresats att ständigt stärka och utveckla vår kvalitetskultur.
Vi arbetar systematiskt med:
• Policys, riktlinjer och rutiner.
• Uppföljning och utvärdering efter avslutad insats genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga.
• Avvikelsehantering med grundlig hantering av klagomål och synpunkter, samt goda rutiner utifrån Lex Sarah.
• Systematiskt förbättringsarbete gällande riskanalys.
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga inspektioner, både planerade och oanmälda, av alla Omvidas enheter.

Geografi: Skåne

• HVB Sam Landskrona (Pojkar 15 – 20 år)
• HVB Felix Arlöv (Pojkar 14 – 18 år)
• HVB Amelia Tomelilla (Flickor och Pojkar 15 - 20 år)

Huvudman: Omar Elsayed

Org nr: 559019-8478

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning, screening, och Lämplighetsbedömning. Möjlighet till utredning

Språk: Arabiska, Dari, Somaliska, Kurdiska, Albanska, Teckenspråk

"Omvida HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO