Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lönkan HVB

Tfn: 070 775 7785

Besöksadress: Säby 17, JÄRNA
Postadress: 15391 JÄRNA
Föreståndare: Elin Bergqvist, 073 543 6581, 076 147 8992
Placeringsansv: Sofia Edgren, 070 775 7785
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn och unga som vistas i olämpliga miljöer (till exempel som har begått enstaka brott, provat droger eller som har hotfullt beteende). Det kan röra sig om psykosocial problematik, beteendeproblematik, svårigheter att klara av sociala relationer, sköta sin skolgång, begynnande kriminalitet samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag. Vi tar även emot ensamkommande med liknande problematik. Vi har även långvarig erfarenhet av NPF. Lönkan HVB erbjuder ett litet boende (6 platser) med hög personaltäthet i en familjär miljö.

Behandlingsinnehåll: Vi vill skapa trygghet för den enskilde och öka dess tillit till vuxna i en trygg och professionell behandlingsmiljö. Med föräldrastödsprogram finns möjligheten att påverka och förstärka såväl föräldraförmågan som föräldrarna till djupgående förändringar i den mån det behövs.
Vi vill erbjuda behandling till ungdomar med allvarliga beteendestörningar med risk för kriminellt och/eller antisocialt beteende. Fokus i behandlingen ligger på beteenden hos ungdomen som sammankopplas med negativt beteende som kan förändras och vi vill skapa en känsla av sammanhang i samhället för dessa barn och ungdomar. Vi vill hjälpa ungdomen att bryta gamla, dåliga mönster och ge en möjlighet till nystart med positiv behandling och använder oss av ACT, ART, KBT samt MI. All missbruksvård ges externt t.ex i samarbete med MiniMaria.
På Lönkan använder vi oss av evidensbaserad praktik för barnets/ungdomens skull. Detta för att säkerställa god vård samt för att undvika godtycklighet i behandlingen. Barnet/ungdomen och stödpersonen beslutar tillsammans hur behandlingsplanen samt insatserna skall utföras, detta dokumenteras och utvärderas. Med kognitiv terapi arbetar vi arbetar på förändring av ungdomars beteende, attityder och tankemönster. Metoderna anpassas till ungdomarnas individuella inlärningsförmåga och vi beaktar begåvningsnivå, motivation och mognad. Förändringsmålen är antisociala attityder, avvikande umgängeskretsar, vistas i osunda miljöer m.m. FN's barnkonvention är fundamentet i vår värdegrund.

Geografi: Lönkan ligger strax utanför samhället i Järna. Boendet har busshållsplats inpå knuten och från Järna tar man sig till Stockholm med kommunala medel på ca 1 timme.

Huvudman: Stiftelsen Viktoriagården

Org nr: 802409-8066

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: För oss är placeringsprocessen viktig. Innan vi tar emot en person samlar vi på oss kunskap om olika riskfaktorer utöver den individuella problembilden. Risk­ och skyddsfaktorer uppmärksammas och den individuella vården granskas. Vid inskrivningsprocessen informerar vi om de rutiner som finns på boendet. Muntlig och skriftlig information inhämtas, i den mån det finns, från socialtjänsten om ungdomens bakgrund, aktuella situation och vårdplan. Med utgångspunkt i socialtjänstens vårdplan görs sedan en individuell genomförandeplan med tydliga individanpassade delmål för att nå vårdplanens mål. Under de första fyra veckorna deltar och testar ungdomen alla förekommande aktiviteter, sysslor, skola, miljöer och sociala färdigheter. Efter det hålls ett nätverksmöte och genomförandeplanen revideras då personalgruppen har fått mer kunskap om den enskildes förmågor, resurser och behov och eventuellt ändras genomförandeplanen pga nya kunskaper om ungdomen och dess förmågor.

"Lönkan HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO