Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Essagruppen HVB, Oden

Tfn: 076-86 86 541
Fax: 08-591 437 20

Besöksadress: Herrestaberg, MÄRSTA
Postadress: Herrestaberg, 195 70 MÄRSTA
Placeringsansv: Leif Isberg, 0768 68 65 41
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Verksamhetens målgrupp är pojkar/unga män med beteendeproblematik och som har en bakgrund i varierande kulturella uppväxtsammanhang. Särskild kompetens finns inom personalgruppen för att ta emot personer med romsk bakgrund. Ålderskategorin ska vara 14-18 år. Behandlingshemmet har vi utvecklat så att miljön skall vara så hemlik som möjligt.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsarbetet genomförs i enlighet med socialtjänstens beställning. De unga människorna som kommer till Essagruppen har olika erfarenheter med sig av livet och därmed olika behov av hjälp. Det är därför viktigt för oss att bemöta varje ungdom utifrån dennes speciella situation och att skapa en unik behandling för varje ungdom. Personalen som arbetar i Essagruppen har en bred kunskapsbas, lång erfarenhet och många metoder att tillgå. Som exempel är behandlingspersonalen utbildade i ART (aggressive replacement training) vilket många gånger ger goda resultat bland ungdomar i det här åldersspannet och problemområdet. Personalen har även enskilda som är utbildade som KBT-terapeuter samt att flertalet är utbildade i HAP-programmet.
Rutiner med belöningssystem tillämpas och täta samtalskontakter med varje utsedd behandlingsansvarig görs för varje inskriven ungdom. Vill du få en mer utförlig behandlingsbeskrivning så kan du läsa mer på vår hemsida.

Geografi: Behandlingshemmet Oden ligger 5 kilometer norr om Märsta. Märsta ligger 40 kilometer söder om Uppsala och 40 kilometer norr om Stockholm.

Huvudman: Essagruppen i Stockholm AB

Org nr: 556771-9405

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ungdomar skrivs in, även akutplaceringar, efter beslut från socialtjänsten.

Språk: Finska, engelska, serbiska, romani, persiska, bosniska.dari, ryska och uzbeniska

Övriga upplysningar: Essagruppen har särskild kompetens att jobba med romska ungdomar, både nordiska och utomnordiska.

"Essagruppen HVB, Oden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO