Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

EVIA Fisksätra HVB (Nackagården)

Mobil: 073-683 60 47
Tfn: 08-50020410

Besöksadress: Fisksätra Torg 20, Saltsjöbaden
Postadress: Box 2041, 127 02 Skärholmen
Föreståndare: Karin Stolare, 072-2360606
Placeringsansv: Karin Stolare, 072-2360606
Platsantal: 9 + 1 utslussplats
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Med högsta kvalitet och evidensbaserad behandling som ledmotiv specialiserar sig EVIA Fisksätra HVB (tidigare Nackagården) på behandling och utredning för ungdomar med beteendeproblematik. Verksamheten har särskild kompetens att ta emot ungdomar från olika kulturella bakgrunder. Psykologer, sjuksköterska samt barn- och ungdomspsykiatriker finns på plats i verksamheten nära ungdomen.

EVIA Fisksätra HVB tar emot pojkar i åldrarna 14-18 år med psykosocial problematik, ofta grundat i psykiatriska problem såsom traumarelaterad problematik, depression, ångest och social fobi. Ungdomarna kan även ha begynnande problem med droger och/eller kriminalitet. Gemensamt för ungdomarna är att de använder sig av undvikande-, utåtagerande -, och eller trotsbeteenden för att problemlösa i situationer som uppfattas kravfyllda.

Ungdomen är i behov av att bo i en miljö som kan erbjuda omfattande behandling och vård för att klara av krav från samhället, gränssättningar eller att bygga upp och lära sig behålla relationer.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog och terapeuter som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål.

Varje ungdom har en behandlingsansvarig psykolog och en eller två kontaktpersoner som tillsammans med ungdomen planerar och genomför behandlingsinsatserna. Ungdomen träffar också EVIAs psykiater regelbundet. Genom att skapa en förtroendefull och god relation till ungdomen, och en trygg miljö på boendet skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen.

Generellt är strukturen och miljön på EVIA utformad så att det främjar ungdomarnas möjlighet att utvecklas mot sina mål. Förutsägbarhet i vardagen, belöningssystem för önskade beteenden, lågaffektivt bemötande från samtlig personal, och fokus på det som fungerar kännetecknar det generella behandlingsarbetet på EVIA.

Specifika behandlingsinsatser som kan bli aktuella under en placering är individuell KBT-terapi, social färdighetsträning och manualbaserade program som RePulse och ART

Utvärdering/Uppföljning
Behandlingen på EVIA inleds alltid med en omfattande individuell kartläggning av problem och styrkor hos den placerade och dennes nätverk och presenteras som en funktionell analys. Analysen innehåller en informativ del, en observerande del och kompletteras med skattningsskalor som används inom psykiatrin. Kartläggningen genomförs av läkare, psykolog och behandlare i samverkan och resulterar i en behandlingsplan.

De mål som formulerats i planen utvärderas, valideras och månatligen redovisas till kund.
Problembeteenden mäts dagligen via registreringar och behandlingen följs upp i dagliga överlämningsmöten, veckovis i personalmöte och månadsvis i behandlingskonferens.

Uppdragsgivare och vårdnadshavare får en skriftlig utvärdering av behandlingen varje månad där även ungdomens upplevelse av livskvalitet utvärderas genom instrumentet YORS.

EVIA psykiatriker och leg.sjuksköterska utvärderar den medicinska behandlingen kontinuerligt.

Geografi: Saltsjöbaden

Huvudman: Evia Fisksätra AB (tidigare Nackagården Fisksätra AB)

Org nr: 556932-0137

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågan sker till kontaktperson Karin Stolare
Tfn: 072-2360606

Språk: farsi, dari, engelska, turkiska, tyska, franska, spanska, arabiska, kurdiska, serbiska, portugisiska, romani, polska, ryska

Övriga upplysningar: Verksamheten har ramavtal med flertalet kommuner runt om i landet.

Verksamheter har Psykologer, behandlare, Psykiatriker, Leg sjusköterska och socionomer på plats för att planera, genomföra och utvärdera behandlingsinsatser kontinuerligt. Kvalificerade behandlare finns i verksamheten dygnet runt.

"EVIA Fisksätra HVB (Nackagården)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO