HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB NSU Norra Stockholms Ungdomshem

Tfn: 08-5006 9617

Föreståndare: Magdalena Rawicka, 08-5006 9617
Placeringsansv: HVB-vård: Magdalena Rawicka, 0730416721
Platsantal: 21
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: NSU- Norra Stockholms Ungdomshem

HVB-VÅRD
• Pojkar i ålder 14-19 år.
• Neuropsykiatriska utredningar
• Psykiatrisk kompetens
• Psykosociala problem och omsorgssvikt under lång tid på föräldraplanet.
• Identitetsproblematik, könstillhörighet och religion.
• Relationsproblem/beteendestörningar.
• Psykisk problematik.
• Kriminellt beteende/identifiering.
• Skolproblem/inlärningsproblem.
• Begynnande/impulsstyrt missbruk.
• Bevittnat våld och utsatts för våld i hemmet av närstående.
• Neuropsykiatriska problem.

HVB-vården:

Norra Stockholms Ungdomshem AB NSU startades 2009 av Socionom Björn Karlsson. Sedan starten och fram till i dag har företaget utvecklat sin verksamhet till att omfatta tre behandlingshem, familjevård och familjerådgivande verksamhet och vi har i dag ramavtal med över 200 kommuner i Sverige gällande HVB- vård ungdomar.
Behandlingshemmen är belägna inom Stockholms län, ett i Norrtälje kommun som är lantligt beläget. Det andra är i Sollentuna och de tredje i Upplands-Väsby. Båda verksamheterna är belägna i trevliga och naturnära villaområden.

Målgruppen vi vänder oss till är:

Ungdomar/pojkar i åldern 14 till 19 år med beteende och psykosociala problem. Vi tar ej uppdrag med långvarigt identifierat pågående missbrukare och grov kriminell belastning. Vårdtiden är c:a 1 år eller längre. Ungdomarna har som regel en komplicerad beteendeproblematik i kombination med olika psykiatriska symtom och en ofta komplicerad uppväxt och familjemiljö som varit dysfunktionell under flertalet år.

Vården innehåller ett lågaffektivt bemötande från all behandlingspersonal och samtalen som sker individuellt med kontaktperson, teamledare och föreståndare och bygger på kognitiv och psykodynamisk teoribildning och praktiskt utförande/bemötande. Vi använder oss av regelbunden ART-träning i grupp varje vecka, all behandlingspersonal som arbetar hos oss är utbildade ART-tränare. Föräldrastödjande samtal med ungdomarnas föräldrar pågår kontinuerligt under hela placeringstiden. Nämnas bör att vi även med risk/skydds bedömningar vilka görs på veckobasis, men kan även vid behov göras dagligen.

Vi gör kontinuerliga årliga utvärderingar av vårt behandlingsresultat och vid årsskiftet 2018/2019 visade utvärderingen på att vi i genomsnitt hade ett positivt utfall med 85 % omkring vad gäller de behovsområden vi kommit överens om att förändra med socialsekreteraren/vårdnadshavarna om i genomförandeplanen.

Vår personal behärskar förutom svenska och engelska även somaliska, finska, serbokroatiska, tigrinja, amarinja, ryska, uzbekiska, dari, pashto, persiska, arabiska, nordafrikansk arabiska, swahihli, israeliska, spanska urdu och hindi.

FAMILJEHEMSVÅRD:
Vi arbetar på uppdrag av kommuner och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0-21 år där barnet eller ungdomen är i behov av placering med konsulentstöd. Ungdomar med beteende problematik psykisk och/eller psykosocial problematik. Barn från bristande omsorgsmiljöer. Ensamkommande flyktingbarn. Vårt stöd är således framför allt avsedd för följande situationer:

1. när ordinär familjehemsplacering ej är tillräcklig,
2. när öppenvårdsinsatser ej är tillräckliga,
3. inför eller efter placering på behandlingshem eller
4. När hemmaplanslösningar behöver ytterligare insatser under en period.

Vår verksamhet innebär att placerade barn och ungdomar ska komma till en familj med trygga och stabila vuxna med en god känslomässig och reflektiv förmåga, bra samarbetsförmåga, extra tid, känslomässigt och praktiskt utrymme för det placerade barnet och ungdomen. Vår verksamhet är anpassad för att ge familjehemmen stöd, handledning och fortbildning av erfarna och kunniga familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet.

STÖDBOENDE:
Verksamhetsbeskrivning
Målgrupp: Pojkar och flickor 16–20 år.
Ungdomar som kommit som ensamkommande till Sverige.
Ungdomar som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
Ungdomar som tidigare varit placerade för social problematik.
Ungdomar som tidigare varit placerade inom vårdboende och nu står redo att gå vidare mot ett mer självständigt liv.

Stödboende:
Erbjuder 6st platser i stödboende. I en stor villa beläget i centrala Norrtälje 7mil norr om Stockholm. På stödboendet bor ungdomen i eget rum med enkel möblering för att lätt kunna skapa ett mer personligt boende, rummen är även utrustade med kylskåp. Övriga utrymmen såsom kök, WC, vardagsrum, aktivitetsrum och tvättstuga, mm delas. Stödboendet har hög personaltäthet med tillgång till behandlingspersonal samt specialister dygnet runt.

Beskrivning Lägenheter:
Lägenheterna ligger i centrala Norrtälje och är Nyligen renoverade i storlekarna 22m2 – 70m2.
Väl avskilda från varandra.
Sovrum, Balkong samt, wc/dusch och kök.
300 meter till Gymnasieskola
200 meter till Busstation

Innehållet
- Vårt arbetssätt bygger på en Miljöterapeutisk grundsyn där fokus ligger på Integration i samhället och behovsanpassade insatser/stöd som skräddarsys efter den enskilde individens behov i en genomförandeplan som upprättas vid placering.
- Vi arbetar med manualbaserade samtal och motiverande samtal med uppföljning veckovis.
- Stöd och omsorg, bemötandet, förhållningssättet förändras och anpassas i takt med individens utveckling.
- Individuell kontaktperson som bär huvudansvaret för uppföljning av individens utveckling.
- Erbjuder träning av olika slag, samt stöd till att upptäcka, finna samt upprätthålla andra fritidsaktiviteter. Närhet till hav, skog och natur. Personliga tränare, Yogainstruktörer, hälsocoach, fysioterapeuter samt Vildmarksutbildad personal som coachar i b.la. fiske och vildmark.

Personal
Vår personal har hög kompetens samt lång erfarenhet av såväl målgrupp som insatser. Vi arbetar med en dynamisk organisationsmodell och använder erfaren personal från våra många HVB hem utifrån mål, behov och insatts. I personalgruppen återfinns socionomer, beteendevetare, läkare, terapeuter, specialistpedagoger, psykologer, mm.

Målet med placeringen är att våra ungdomar ska bli självständiga. Förutom ett tryggare liv, en sund livsstil och ett gott välmående så ska de klara av ett eget boende, en egen sysselsättning och/eller utbildning.

Behandlingsinnehåll: HVB: Vi arbetar med Psykoterapi på kognitiv, beteendeterapeutisk grund, vilken ges av Leg Psykoterapeut och Familjeterapi FFT (Funktionell familjeterapi). Behandlingen innehåller kognitiva tekniker/ metoder såsom ART-träning, motiverande samtal, familjeterapi och socialpedagogik. Vårt syfte med behandlingen är att ge eleven en positiv självkänsla, god social förmåga samt möjliggöra förändringar av destruktiva beteenden. Detta i syfte att ge eleven verktyg för att kunna fungera som individ samt i relation till andra människor och i samhällsstrukturen.

Vi gör skattningar under behandlingsprocessen enligt Beck ungdomsskalor, dvs ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och självbild. Dessa skattningar görs i början, mitten och i slutet av behandlingen. Återkommande interna/externa behandlingskonferenser, i ggr/mån. Genomgång, uppföljning av behandlingen samt skattning av olika behandlingsvariablar som är viktiga att de förändras t.ex förmåga till impulskontroll, ångesttolerans och förmåga till ilske kontroll. Regelbundna behandlingskonferenser med socialtjänst, elev och föräldrar var 6:e vecka. Vi utgår från den genomförandeplanen i BBIC, som vi kommit överens om att arbeta efter, där de olika behovsområdena hos elev och föräldrar är i fokus under hela behandlingsprocessen. Uppföljning efter avslutning i enkätform görs med elev och föräldrar , efter 6, 12 och 24 månader. Socialtjänsten kontaktas för intervju efter avslutat behandlingsuppdrag.

FAMILJEHEMSVÅRD:
Verksamheten avser konsulentstödd jour-och familjehemsvård, förstärkt jour och familjehemsvård inom familjehemsvården vid Norra Stockholms Ungdomshem AB.

Vår verksamhet erbjuder
• Stöd och handledning till familjehem. Familjehemskonsulenterna har hög tillgänglighet och finns geografiskt nära familjehemmen.
• Familjehemsutredningar enligt Nya Kälvestensintervjun och BBIC.
• Grundutbildning för jour- och familjehem enligt “Ett hem att växa i”.
• Fortbildning till familjehem, t ex kring funktionshinder.
• Skriftlig rapportering till socialtjänsten enligt Nya BBIC.
• Samordnande roll.
• Samtal med ungdomen enligt behov och uppdrag.
• Konsultation med psykolog och/eller psykiater.
• Tillgång till kompletterande insatser runt placeringen såsom individual- och/eller familjeterapi samt traumabehandling.
• Möjlighet att genomföra neuropsykiatriska utredningar inom ramen för placering i familjehem.


Kompetens:
På våra HVB-hem är all personal utbildade till socialpedagog, behandlingspedagog socionom eller beteendevetare. Samtlig personal har mycket lång erfarenhet just behandlingsarbete inom HVB. Vi genomför neuropsykiatriska utredningar.
Våra familjehemskonsulenter samt enhetschef är samtliga utbildade socionomer med minst 15 års erfarenhet av socialt arbete samt relevanta vidareutbildningar. Vi har lång erfarenhet inom socialtjänstens breda verksamhetsområde såsom familjehemsvård och barnavård. Vi har lång erfarenhet av kurativt arbete inom Habilitering och sjukvård, erfarenhet av vuxna samt föräldrar till barn med olika funktionshinder exempelvis neuropsykiatri och utvecklingsstörning, av krishantering och krisbearbetning. Vi har erfarenhet av projektutveckling. Vi har vidareutbildningar i bl. a familje- och nätverksarbete på systemteoretisk grund, lösningsfokus, MI, Komet, Jag och mitt föräldraskap, Nya Kälvestensintervjun, Ett hem att växa i, BBIC och mindfullness.

Vi har tillgång till psykiater, psykolog och terapeuter som är utbildade inom FFT, KBT, PTSD och Marte Meo. Vi kan således erbjuda kompletterande insatser runt placeringen såsom individual- och/eller familjeterapi samt traumabehandling. Vi kan genomföra neuropsykiatriska utredningar inom ramen för placering i familjehem.

Specialkompetens finns avseende barn och ungdomar med svår beteendeproblematik, i kris, trauman, kriminalitet, självskadebeteende samt övergreppsproblematik hos flickor, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hedersproblematik. Vi har kvalificerade familjehem med behandlingskompetens där familjehemmen är utbildade behandlingsassistenter, behandlingspedagoger samt ART-instruktörer.

Språkkunskaper samt kulturkompetens;

Vår personal behärskar förutom svenska och engelska även somaliska och finska. Våra familjehem behärskar, även kurdiska, persiska, dari, tigreanska och syrianska.

Geografi: Norra Stockholms Ungdomshem 1, ligger ca 7 km söder om Norrtälje centrum.
Norra Stockholms Ungdomshem 2, ligger i Sollentuna (Rotebro) på Allevägen 24 A.
Norra Stockholms Ungdomshem 3, ligger i Upplands-Väsby på Paradisvägen 9.
Norra Stockholms Ungdomshem Stödboende och träningslägenheter ligger i Norrtälje på Spartagatan 2

NSU s geografiska närvaro inom konsulentstödd familjehemsvård:

Våra familjehem bor både centralt i tätort, landsbygd och glesbygd. Några familjehem kan även erbjuda eget boende på gården. I några familjehem finns en vuxen alltid hemma på heltid. De flesta av våra familjehem finns i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län.

Huvudman: Norra Stockholms Ungdomshem AB

Org nr: 556798-3431

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Föreståndare Magdalena Rawicka 08-5006 9617

Språk: Arabiska, finska, engelska, tigrinja, kurdiska, spanska, gammal och ny persiska, franska.
Inom HVB även dari, pashto, serbokroatiska, swahili, israelska, tigrinja, amarinja, arabiska och nordafrikansk arabiska.

Övriga upplysningar: Vi har spetskompetens inom området och tillgång till leg psykolog med specialistkompetens inom neuropsykologin.
Den unge behöver en fungerande skolgång, gymnasieskola, där man kan utvecklas/ bygga upp självkänslan, genom att studera olika basämnen, i kombination med praktik. Tillsammans med elev och mentor görs en individuell studieplan som eleven kan jobba vidare med tillsammans med kontaktpersonen vid NSU.

Individuella psykoterapin, FFT terapin, funktionell familjeterapi och regelbundna kontakt mannasamtal en till två gånger i veckan. Dessa utvärderas kontinuerligt, vad gäller vilken effekt behandlingsinnehållet har på våra elevers beteenden och adaptiva förmåga.

"AB NSU Norra Stockholms Ungdomshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ACT
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Jourhem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO