Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Målet

Placeringsansv: Jeanette Upper, 073-710 55 94


Målgrupp: Nytida Målet vänder sig i första hand till personer ca 13-35 år som p.g.a. psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk, kriminalitet och utanförskap har svårt att förändra sin situation på egen hand.

Behandlingsinnehåll: Genom en rad olika psykosociala stöd- och behandlingsmetoder anpassas insatsen utifrån individens egna speciella behov och förutsättningar. Vi tar ett helhetsgrepp och jobbar med:

Sysselsättning (skolgång eller praktik/arbete)
Samarbete med skola och/eller arbetsgivare är en naturlig del av våra insatser. Då Aleris Målet inte bedriver skola i egen regi görs en individuell planering med ansvarig skola. Mål och delmål för den enskildes skolgång görs i samråd med den enskilde och vårdnadshavare och dokumenteras i genomförandeplanen. I de fall skolan anordnat praktikplatser, samarbetar vi även med dessa.
Vi erbjuder praktik och arbete. Genom ett stort nätverk och ett nära samarbete med lokala arbetsplatser får den enskilde möjligheten att skapa sig ett nytt sammanhang.

Familje- och Nätverksarbete
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Med system avses viktiga människor i den enskildes närmiljö, såväl familjära, som sociala och professionella. Därför arbetar vi alltid med nätverket kring den enskilde, vilket innebär att vi frågar efter och ibland söker upp bortglömda viktiga personer som står eller har stått den enskilde nära.

Fritid
Vi jobbar aktivt med att försöka möjliggöra en meningsfull fritidssysselsättning för den enskilde.

Boende
För enskilda med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet kan vägen till ordnade förhållanden vara lång. En av de delar som motiverar, som sätter igång en förändring och som skapar förutsättningar för att lyckas är ett tryggt och fungerande boende. Vi erbjuder träningslägenhet, stödboende, kvalificerad familjehem eller HVB.

Geografi: Vi har kontor i Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Vimmerby, Växjö, Norrköping, Borås, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå. Vi utgår från dessa kontor och kan ta uppdrag i närliggande städer.

Huvudman: Vardaga Nytida Omsorg AB

Org nr: 556334-1659

Övriga upplysningar: Vi bedriver även Stödboende .

"Nytida Målet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal