Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmen Cornelia och Felicia

Tfn: 070 - 328 19 45
Fax: 0225-300 98

Föreståndare: Enhetschef: Mikael Jonsson, 010 – 456 46 74
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 7 + 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: HVB Cornelia och Felicia vill ge varje ungdom bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i beteende- och inlärningspsykologisk teori samt kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder. All dokumentation görs utifrån BBIC.


De flickor som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och har haft svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former riskbeteenden. Vi tar inte emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje elev. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild flicka. Konsulterande läkare ansvarar för eventuell medicinsk behandling och gör regelbundna besök på verksamheten. Vi vill gärna ha ett nära samarbete med föräldrar och andra viktiga personer i nätverket.

Behandlingsinnehåll: På Cornelia och Felicia arbetar vi med ART och Socialfärdighetsträning. Vi använder oss av MI - motiverande samtal samt KBT, BBIC. Vi jobbar utifrån vårdplaner och genomförandeplaner som ett verktyg i det dagliga arbetet.

Geografi: 9 km från Hedemora.

Huvudman: Prompting, Humana

Org nr: 556606-5990

Upptagningsområde: Hela Sverig, exkluderat det direkta närområdet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsansvarig Enhetschef Marie Nyman telefon: 076-525 28 74 mail: marie.nyman@humana.se
Besök av socialsekreterare, förälder och flicka före inskrinving.

Språk: Svenska, Engelska och Finska

Övriga upplysningar: Vi är en del av Humana.

Alla flickor erbjuds plats i den kommunala skolan, i en individanpassad studiemiljö. Verksamheten har även ett samarbete med Lanternan friskola som är specialiserade på ungdomar med behov av extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet på individnivå.
Utsluss sker successivt enligt plan till vårdnadshavare, familjehem eller eget boende. Möjlighet finns att insatsen övergår till intensiv behandling på hemmaplan redan från 6 månader.

"Behandlingshemmen Cornelia och Felicia" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO