HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Handbacksgården

Tfn: 0220-101 12
Fax: 0220-517 24

Föreståndare: Caroline De Carro, 072-5368210
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är ett boende för pojkar och flickor med psykosocial problematik som visar sig bland annat i utåtagerande beteende, konflikter med andra ungdomar/vuxna, svårigheter i att anpassa sig till ordning och regler, svårigheter med att läsa av/agera enligt sociala koder samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag. Hög skolfrånvaro är ofta förekommande problem. Tidigare placeringar kan ha havererat. Resurskrävande pojkar och flickor har vi möjlighet att ta emot.

Vissa pojkar och flickor som kommer till oss kan även befinna sig i riskzonen för begynnande kriminalitet.

Sammantaget utgör målgruppen för Faramir unga pojkar och flickor 11-15 år, med en psykosocial situation och/eller en beteendeproblematik där bedömning att en insats inom familjelik HVB verksamhet behövs för att trygga och gynna den unges fortsatta utveckling. NPF är förekommande.

Behandlingsinnehåll: Handbacksgården erbjuder ungdomen en trygg arena där denne får möjlighet att få bearbeta och arbeta med sina individuella svårigheter. Behandlingsinnehållet är individanpassat utifrån varje ungdoms aktuella problembild. Personalen fungerar som rollmodeller och vi utgår från ett salutogent perspektiv där varje ungdom får stöd i att hitta struktur och mening i sin vardag. Vår målsättning är att våra ungdomar ska utifrån sina förutsättningar ha en så fungerande skolgång som möjligt.

All personal på boendet har utbildning i MI och samtliga arbetar utifrån lågaffektivt bemötande. Personalen får daglig intern vägledning och stöttning utifrån lösningsfokuserat arbetssätt samt extern handledning ca var 4. vecka.

Vi arbetar med strukturerade enskilda samtal en gång i veckan i syfte att ständigt knyta det dagliga arbetet till varje ungdoms individuella genomförandeplan. Genomförandeplanen baseras på Socialtjänstens uppdrag till boendet utifrån ungdomens vårdplan och skrivs tillsammans med ungdomen. Detta skapar en delaktighet och det blir tydligt för samtliga parter vilket ansvar boendet har och vilket ansvar som ligger på ungdomen. När man sedan veckovis följer upp genomförandeplanen blir det även tydligt vilka mål som man behöver fokusera mer på och vilka mål som ungdomen har klarat av.

Vardagen består av skola/praktik, dagliga rutiner på boendet och gemensamma och/eller individuella aktiviteter. Vi äter gemensam middag varje kväll som vi även lagar tillsammans med ungdomarna. Personalen hjälper ungdomarna med ADL- träning samt social färdighetsträning. Alla vardagliga aktiviteter har träning av dessa färdigheter som grund. Vi använder oss av Teckenekonomi som motivationshöjande metod.

Utöver de vårdkontakter som finns tillgängliga för samtliga ungdomar så finns möjlighet till individuell samtalsterapi med leg psykolog eller terapeut.

Geografi: Hallstahammar, Promenadavstånd till centrum.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare, Caroline De Carro, caroline.decarro@humana.se; 072-5368210

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska, arabiska, persiska och finska. Ytterligare språkkompetenser så som somaliska, spanska och franska förekommer hos vikarierande personal.

Övriga upplysningar: I verksamheten finns vid behov tillgång till leg. psykolog och social träning samt ADL-träning.

"Handbacksgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
KBT
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO