HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hoppet Fågelbo

Tfn: 010- 209 90 09
Fax: 010-333 45 04

Föreståndare: Simon Wetterlund, 0733-66 20 76
Placeringsansv: 010-209 90 09
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Fågelbo tar emot flickor i åldrarna 13-18 år som pga social problematik - t ex konflikter i familjen, olika typer av hotbilder (skyddsbehov), skolproblematik, kulturkonflikter, kriminalitet, sexuella övergrepp eller av andra anledningar - inte kan fortsätta vistas i sin nuvarande miljö.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen, som är individuellt anpassad, utförs enligt KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen och grundas i det salutogena perspektivet (FRISKHETSFAKTORER). KOBTIVA är en evidensbaserad och brottspreventiv arbetsmetod.

Behandlingen delas in i tre delar: analysperioden (2 mån), träningsperioden (2-8 mån) och utslussningsperioden (2 mån). Analysperioden inleds med en omfattande beteendeanalys som baseras på observation, dokumentation och tester. Av stor vikt är även att undersöka vilka resurser eleven har. Syftet med analysen är att ringa in elevens problemområden och resurser för att kunna anpassa behandlingsplanen individuellt. I denna fas används även KOBTIVA-MI (motiverande intervju) för att eleven själv skall bli medveten om sin problematik och kunna påverka samt vara motiverad att skapa en förändring av sin livssituation. Utredningsperioden avslutas med att en beteendeanalys upprättas med förslag på åtgärder (interventioner) för att lösa problemen.
Under träningsperioden sker huvuddelen av behandlingen. De åtgärder som identifierades och testades i analysperioden utvärderas kontinuerligt. Syftet med detta är att utröna om interventionerna leder till önskvärd förändring hos eleven samt för att kunna korrigera, utveckla och anpassa åtgärderna till elevens utveckling under behandlingstiden. Som exempel på olika åtgärder kan nämnas förändring av tankemönster, social färdighetsträning, känslokontrollträning, konsekvensträning, att bearbeta tidigare trauman (desensibilisering och exponering), moraliskt och etiskt resonemang, aktiv skolgång och utveckling av fritidsintressen.
De tre friskhetsfaktorer som vi har som slutmål är: Fungerande dagsysselsättning, en intressant och givande fritid samt goda relationer till de närstående.
Vi tränar också ungdomarna i ADL - Active Daily Living - lättare matlagning, städning, att tvätta och att sköta sin personliga hygien. Vi tränar även på att ha en normal dygnsrytm, tidspassning, regelbundna måltider, sociala- och fysiska aktiviteter.

Huvudman: Hoppetgruppen AB

Org nr: 556642-7596

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker på plats i HVB-hemmet av föreståndare.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Hoppet Fågelbo är litet, mysigt och familjärt HVB med 5 platser.
Strukturerad behandling med förutsägbar vardag.
Varje vecka genomförs enskilda samtal utifrån elevens träningsområde, kontaktmannasamtal, ART-lektion i grupp samt individuellt, tjejgrupp samt veckosamtal.
Fysisk aktivitet minst två dagar i veckan.
Nära samverkan med resursskola.
Nära samverkan med elevens nätverk.
Handledning för personal sker minst en gång i månaden.

KOBTIVA vann första pris i den internationella tävlingen "Quality innovation of the year 2013"! KOBTIVA vann eftersom metoden "främjar individens utveckling och bidrar till samhällets bästa". Priset delades ut den 20/1 2014 av riksdagens talman Per Westerberg.

"Hoppet Fågelbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO