Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hoppet Haga

Tfn: 0704868219
Fax: 018-18 66 04

Föreståndare: Lisette Svensson, 0704868219
Placeringsansv: Lisette Svensson, 0102099009
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldern 13-18 år som pga social problematik - t ex konflikter i familjen, skolproblematik, kulturkonflikter, datorspelsmissbruk, begynnande kriminalitet eller andra anledningar - inte bör fortsätta vistas i sin nuvarande miljö.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen, som är individuellt anpassad, utförs enligt KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen och grundas i det salutogena perspektivet (FRISKHETSFAKTORER).

KOBTIVA vann FÖRSTA PRIS i den internationella tävlingen "Quality innovation of the year 2013". KOBTIVA vann eftersom metoden "främjar individens utveckling och bidrar till samhällets bästa". Priset delades ut den 20/1 2014 av riksdagens talman Per Westerberg.

Behandlingen delas in i tre delar: analysperioden (2 mån), träningsperioden (2-8 mån) och utslussningsperioden (2 mån). Analysperioden inleds med en omfattande beteendeanalys som baseras på OBSERVATION, dokumentation och tester. Av stor vikt är även att undersöka vilka resurser eleven har. Syftet med analysen är att ringa in elevens problemområden och resurser för att kunna anpassa behandlingsplanen individuellt. I denna fas används även KOBTIVA-MI (motiverande intervju) för att eleven själv skall bli medveten om sin problematik och kunna påverka samt vara motiverad att skapa en förändring av sin livssituation. Utredningsperioden avslutas med att en beteendeanalys upprättas med förslag på åtgärder (interventioner) för att lösa problemen.
Under träningsperioden sker huvuddelen av behandlingen. De åtgärder som identifierades och testades i analysperioden utvärderas kontinuerligt. Syftet med detta är att utröna om interventionerna leder till önskvärd förändring hos eleven samt för att kunna korrigera, utveckla och anpassa åtgärderna till elevens utveckling under behandlingstiden. Som exempel på olika åtgärder kan nämnas förändring av tankemönster, social färdighetsträning, känslokontrollträning, konsekvensträning, att bearbeta tidigare trauman (desensibilisering och exponering), moraliskt och etiskt resonemang, aktiv skolgång och utveckling av fritidsintressen.
De tre friskhetsfaktorer som vi har som slutmål är: Fungerande dagsysselsättning, intressant och givande fritid samt goda relationer till de närmaste.

Geografi: 1 mil nord-väst om Uppsala.

Huvudman: Hoppetgruppen AB

Org nr: 556642-7596

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker på plats av föreståndare Lisette Svensson.

Språk: Engelska
Arabiska
Persiska
Tyska
Kurdiska, sorani (måttligt)

Övriga upplysningar: Kil är ett litet och familjelikt HVB.

Personalhandledning genomförs månadsvis.

Av de 5 platserna är 1 utslussningsplats.

Fysisk aktivitetet minst två dagar i veckan.

ART-lektioner både i grupp och individuellt

"Hoppet Haga" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO