HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmen Cornelia och Felicia

Tfn: 072-5127598
Fax: 0225-300 98

Besöksadress: Angersteinsvägen 54, Vikmanshyttan
Postadress: Angersteinsvägen 54, Vikmanshyttan
Föreståndare: Josephine Rydén, 072-5127598
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 7 + 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Flickorna i ålder mellan 13-20 år som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser, har någon form av neuropsykiatrisk diagnos och har haft svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former riskbeteenden. Vi tar inte emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande.

Cornelia och Felicia tar emot flickor som både är i akut behov eller har ett planerat behov av behandling och/eller utredning.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild flicka. På Cornelia och Felicia arbetar vi med ART och Social Färdighetsträning. Vi använder oss av MI - motiverande samtal samt med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i Kognitiv beteendeterapi (KBT). All dokumentation görs utifrån BBIC.

Vi erbjuder ART (Agression Replacement Training) i form av grupp- eller enskild undervisning. Modulerna som erbjuds är social färdighetsträning och impulskontroll träning. Denna undervisning sker vid ett tillfälle per vecka och flickorna får då också hemläxor utifrån vad ART-lektionens innehåll.


Flickorna som kommer till Cornelia och Felicia förväntas komma igång med någon form av sysselsättning så som skola eller praktik. Avseende skola så kan enheten utöver kommunal skola även erbjuda Lanternan som är en specialpedagogisk skola som riktar in sig på ungdomar med behov av extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet. Skoldagarna anpassas efter ungdomens behov och klasserna är cirka 3-5 personer stora.

Enheten samarbetar med ett HSL-team beläget cirka 30 minuter från enheten där det finns tillgång till läkare, psykolog, sjuksköterska och terapeut. Vidare finns en sjuksköterska på enheten 1 gång i veckan. Eftersom vi arbetar för att den unge successivt skall kunna flytta från enheten önskar vi ett nära samarbete med föräldrar, socialtjänst och andra viktiga personer i nätverket.

Cornelia och Felicia består av två separata hus med 6 respektive 7 platser. Personaltätheten är hög och vaken personal är i tjänst dygnet runt. Utöver svenska talar vi även engelska.

Geografi: 9 km från Hedemora.

Huvudman: Prompting, Humana

Org nr: 556606-5990

Upptagningsområde: Hela Sverig, exkluderat det direkta närområdet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Inskrivningsansvarig Enhetschef Marie Nyman telefon: 076-525 28 74 mail: marie.nyman@humana.se
Besök av socialsekreterare, förälder och flicka före inskrivning

Språk: Svenska, Engelska och Finska

Övriga upplysningar: Vi är en del av Humana.

Alla flickor erbjuds plats i den kommunala skolan, i en individanpassad studiemiljö. Verksamheten har även ett samarbete med Lanternan friskola som är specialiserade på ungdomar med behov av extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet på individnivå.
Utsluss sker successivt enligt plan till vårdnadshavare, familjehem eller eget boende. Möjlighet finns att insatsen övergår till intensiv behandling på hemmaplan redan från 6 månader.

"Behandlingshemmen Cornelia och Felicia" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO