HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Mea

Tfn: 0761-16 19 16
Fax: 010-4586193

Föreståndare: Martina Nilsson, 0761-16 19 16
Placeringsansv: Annika Borggren, 0730-29 14 98, 0771-11 33 11
Platsantal: 7 platser HVB-hemmet, 2 stödboende
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Vi arbetar med behandling och utredning av flickor och unga kvinnor med blandad psykosocial problematik, ofta i kombination med relationssvårigheter, och som tar sig uttryck i anpassningssvårigheter i hemmet och i skolan. Vi har även möjlighet att ta emot akutplaceringar. Vi riktar oss särskilt till flickor och unga kvinnor som har ångestproblematik, självskadebeteende, hedersproblematik, skyddsbehov samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrum. Med vår litenhet har vi stora möjligheter att möta varje flickas behov på ett flexibelt och lyhört sätt. Placering på Villa Mea kan ske med stöd av SoL eller LVU.

Behandlingsinnehåll: Villa Meas målgrupp är flickor och unga kvinnor 13-18 år med psykosocial problematik, som innefattar:

Svårigheter i familjen och i nära relationer
Anpassnings- och inlärningssvårigheter i skolan
Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, depressioner, PTSD
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrum.
Självskadebeteende och/eller svårigheter med känsloreglering
Att den unge vistas i olämpliga miljöer
Sexuellt riskbeteende
Hedersrelaterad problematik
Skyddsbehov
Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket)

Vi har möjlighet att på uppdrag av socialtjänsten genomföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar. Vi har en psykolog knuten till verksamheten som utför våra utredningar i samarbete med behandlingspersonalen.

Mea Stödboende:
Villa Mea kan erbjuda två stödboendeplatser på Mea Stödboende. Dessa består av boende i egen lägenhet inom Mea Stödboendes försorg, med stödinsatser av personal på Villa Mea. Våra två lägenheter är belägna i Malmö, ca 10 minuters körtid ifrån Villa Mea. Du kan söka plats direkt i Mea Stödboende men du kan också söka plats i stödboendet under tiden du vistas för vård och behandling på Villa Mea HVB.

Skola eller annan viktig sysselsättning:
Skolgången har en avgörande betydelse för våra ungdomars framtid, därför ägnar vi mycket uppmärksamhet åt deras skolgång. Villa Mea har ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta klientens behov av stöd. Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa Mea den unga i att söka praktik eller arbete och motiverar till detta. Du får stöd i kontakter med arbetsförmedlingen, Ung Malmö och andra relevanta insatser.

Metoder och arbetssätt:
Lågaffektivt bemötande
Lösningsfokuserat förhållningssätt
MI - Motiverande Samtal
Miljöterapi
KBT

Geografi: I Malmö.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Sök plats via Humanas Placeringsrådgivare 0771-11 33 11 alternativt via länk http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsbeslut fattar verksamhetschef Martina Nilsson, 076-116 19 16.

Språk: Engelska, Serbiska

Övriga upplysningar: Metoder som enheten använder sig av är strukturerade samtal med MI som utgångspunkt, miljöterapi, känsloreglering, social färdighetsträning samt kontaktmannaskap.

"Villa Mea" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO