Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Mea

Fax: 040-37 82 90

Föreståndare: Martina Nilsson, 076-116 19 16
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 7 platser HVB-hemmet, 2 stödboende
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Flickor 13-18 år med blandad psykosocial problematik, ofta i kombination med relationssvårigheter. Placering på Villa Mea kan ske med stöd av SoL eller LVU.
Villa Mea HVB är en liten, familjär behandlingsenhet med sju platser för målgruppen flickor med olika dysfunktionella beteenden och viss lättare psykisk ohälsa, t.ex.:
• Lättare självskadebeteende
• Visst utåtagerande beteende
• Suicidal kommunikation
• Sexuellt riskbeteende
• Riskfyllt alkohol-/drogbruk (ej missbruk)

Behandlingsinnehåll: Delaktighet är nyckelordet inom verksamheten och behandlingen då klienten förutsätts vara delaktig i bland annat upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan, uppföljning av denna, delta i vårdplaneringsmöten, ha kontaktmannasamtal varje vecka, husmöten 1 ggr/vecka, upprätta sitt veckoschema med mera.
Det viktigaste i vårt arbete med flickorna är att bygga hållbara relationer som bär. Fungerande samverkan med nätverk och anhöriga är därför en bra förutsättning för en fungerande vård, och vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.
Genom att implementera en strukturerad vardag hos flickorna med fokus på skola, fritidsaktiviteter och inplanerade vardagssysslor så är målet med en placering på Villa Mea att ge varje flicka förutsättningar att kunna ta kommandot över sitt eget liv. Därefter finns möjlighet till mer självständigt boende i någon av våra träningslägenheter, sk stödboende.

Geografi: I Malmö.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Sök plats via Humanas Placeringsrådgivare 0771-11 33 11 alternativt via länk http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsbeslut fattar tf föreståndare Martina Nilsson, 076-116 19 16.

Övriga upplysningar: Metoder som enheten använder sig av är strukturerade samtal med MI som utgångspunkt, miljöterapi, känsloreglering, social färdighetsträning samt kontaktmannaskap.

"Villa Mea" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Inlärningsvårigheter
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO