Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bills Bo & Utbildningsgård

Tfn: 0294-211 74
Fax: 0294-211 42

Besöksadress: Åkerby 213, Skärplinge, Åkerby
Postadress: Åkerby 213, SE-819 61 SKÄRPLINGE
Föreståndare: tf verksamhetschef Karin Petit, 070-385 91 66, 0294-21174
Placeringsansv: som ovan, 070-385 91 66
Platsantal: 18. ålder 15-21.
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 15-21 år, flickor/unga kvinnor med missbruksproblem och den psykiskosociala problematik som utlöser och/eller är en konsekvens av missbruk. Hit hör bl.a. relationsproblem, avbruten skolgång, kriminalitet, antisocial personlighetsstörnign, självskadebeteende, ätstörning, sexuellt agerande/utsatthet och neuropsykiatrisk problematik.

Behandlingsinnehåll: Billsbo
Vi bedriver en miljöterapeutisk verksamhet utifrån psykosocial behandlingsteori. På Billsbo skapas förutsättnigar för unga missbrukande kvinnor att bryta gamla destruktiva livsmönster och utveckla nya livsstrategier. Verksamheten utgörs av ett 5-fasigt behndlingsprogram med tydlig struktur och delmål i varje fas. Målsättningen är att man efter sin vistelse hos oss ska klara ett självständigt liv i samhället utifrån egna behov och förutsättningar.
FAS 1: Relationsbyggande fas med arbetsträning i vårt stall. Träna på hygien, tvätt, matlagning etc. Temagrupper. Dramapedagogiska inslag. Individuella kartläggningssamtal och motiverande samtal (MI). FAS 2: Detta utgör det första steget ut i samhället genom att påbörja en praktik på en etablerad arbetsplats. Praktikplatserna söks i närsamhället där vi har utvecklat samarbete med bl a professionella travtränare, ICA, blomsteraffär m m. Reflekterande samtal och fritidsaktivitet. FAS 3: Nu påbörjas inflytt i ett eget träningsboende, men på helgerna är man på Billsbo. Individualsamtal. FAS 4: Denna fas börjar när man stabiliserat sig i eget boende. En fas som präglas av frigörelse och separation. Körkort, terapi. Planera sin utskrivning. FAS 5: Eftervård. Eleven försörjer sig själv och Billsbo står kvar som rådgivare och stöttar. Vi arbetar både individuellt och i grupp. Individuella samtal som följer faserna samt egna fritidsaktiviteter utgör delar i det individinriktade arbetet. Det gruppedagogiska arbete sker bla i tjejgrupper och på utvärderingar.
Genuspedagogiska metoder har utvecklats i verksamheten genom åren och idag lägger vi stor vikt på att vara en genusmedveten verksamhet där behov och insatser sker utifrån individ och inte kön. Generella föreställningar om kön styr enligt forskning missbrukarvården i Sverige och vi anser att det är viktigt att utgöra en motpol mot samhällets generella könsmaktsordning.
Vi tar också emot akutplaceringar samt utredningsuppdrag.
Man kan välja att genomföra delar av eller hela programmet.
Lillsbo
Även Lillsbo är en miljöterapeutisk verksamhet med psykosociala behandlingsinsatser. Här bedrivs verksamheten i 3 faser.
Inslag i fas 1: Social träning, ADL träning, fritidsaktiviteter, social färdighetsträning samt skola. Individinriktade insatser: ADAD intervju, MI, livslinje och missbruksprofil. Gruppedagogiska insatser: temagrupp, dramapedagogiska inslag och utvärdering/planering.
Inslag fas 2: Som ovan med huvudfokus på skola. Vi har ett samarbete med den kommunala grundskolan på orten. Vi erbjuder även hemundervisning.
Inslag fas 3: Som ovan med huvudfokus på hemsluss. Vi erbjuder ett strukturerat hemslussprogram med tillgång till familjeterapeut vid behov. För de ungdomar som inte ska åter till hemmet kan vi slussa ut till familjehem eller fortsatt behandling i fas 3 på Billsbo.
Familjehem
Vi erbjuder familjehem som ett alternativ till hemsluss.

Geografi: Mellan Gävle och Uppsala.

Huvudman: Bills Bo & Utbildningsgård AB

Org nr: 556625-5724

Upptagningsområde: Mellansverige och i mån av plats övriga landet.

Inskrivningsförfarande: Individuella intag i samarbete med socialsekreterare. Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska, tyska, spanska, kurdiska .

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34 § KvaL. Kan vårda enligt 27§ LVM, LVU och SoL. Personalhandledning finns. Kan vårda HIV-positiva i vissa fall. Kontraktsvård. Av de nio platserna är fyra utslussningsplatser.

"Bills Bo & Utbildningsgård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO