Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmet Björklinge-Lund

Tfn: 070-602 27 08
Fax: 018-37 41 23

Besöksadress: BJÖRKLINGE
Postadress: Rickberga, SE-743 74 BJÖRKLINGE
Föreståndare: Martin Andreasson
Placeringsansv: Martin Andreasson/Olow Sundström, 073-0867033 eller Jourtel 070-602 27 08
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 14-21 år med psykosociala problem, missbruk, kriminalitet, skolproblem och relationsproblem.

Behandlingsinnehåll: I vårt behandlingsarbete utgår vi alltid från den enskilde elevens behov. Målsättningen är att återanpassa ungdomarna till ett socialt acceptabelt liv i samhället och så småningom till ett eget boende.
Björklinge-Lunds Behandlingshem möjliggör bärande relationer, kontinuitet och struktur. När tilliten till strukturen uppstår och relationerna bär har man skapat förutsättningar för en positiv förändring. Genom social färdighetsträning får ungdomarna lära sig de basala vardagliga sysslorna.
När ömsesidigt förtroende mellan personal och elev har uppnåtts försöker vi tillgodose den enskildes behov genom att anskaffa praktikplatser, skolutbildning eller en kombination som passar.
Vid behov finns även möjlighet till extern specialistkompetens såsom psykolog kontakt och handledare inom olika kompetensområden. Vi har tillgång till tränings- och utsluss-lägenhet.Björklinge-Lunds Behandlingshem

Grunden för vårt dagliga arbete på Björklinge-Lunds Behandlingshem utgörs av att skapa bärande relationer, kontinuitet och struktur. När tilliten till strukturen uppstår och relationen bär har man skapat förutsättningar för en positiv förändring.
Vi lägger stor vikt vid att ha en liten men stabil personalgrupp. Vi anser även att det är av stor vikt att aktiviteterna som skall ske känns meningsfulla för ungdomen och att de är kopplade till deras långsiktiga mål.
Björklinge-Lunds Behandlingshem tillhandahåller en stabil social miljö som ger ungdomarna en god möjlighet till social inlärning och en positiv utveckling.
Vår struktur synliggör ungdomens behov och svårigheter. Den bidrar till att skapa en förutsägbar och trygg tillvaro. Strukturen ger även utrymme att skapa relationer.
Vi ser vårt arbete som ett förändrande samspel där alla ger sitt bidrag. Vi förmedlar alla olika livserfarenheter och kunskaper i relation till vår omgivning. Vi försöker forma oss i förhållande till gruppen och hitta metoder som bär oss som individer i gruppstruktur. Samtidigt som en tydlig struktur och ett planerat innehåll ger personalen trygga förutsättningar i arbetet.
Vi använder oss av relationsterapi där det centrala är att hitta vägar att fungera tillsammans med andra människor.
Vi planerar våra dagar tillsammans med ungdomarna, vi gör tydliga konkreta beskrivningar om vad dagen/veckan skall innehålla. Planeringen skall vara begriplig för alla inblandade. Vi följer upp och utvärderar dessa planeringar, varje dag och vid de samtal vi har med ungdomarna.
I det miljö terapeutiska arbetet finns även mycket social färdighetsträning, allt från att sköta ett hem till att utföra bankärenden. Att träna och ge kunskap till våra ungdomar som en förberedelse inför ett liv utanför Björklinge-Lunds Behandlingshem är en viktig del av behandlingen.
Vi använder även belöningssystem och vissa delar av KBT.

Geografi: 15 km norr om Uppsala.

Huvudman: Behandlingshemmet Björklinge-Lund AB

Org nr: 556316-0802

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Bedömning om inskrivning görs av föreståndaren.

Språk: Svenska, engelska, spanska, tyska och persiska.

Övriga upplysningar: Vid behov finns även möjlighet till extern specialistkompetens såsom psykologkontakt och handledare inom olika kompetensområden. Av de fem platserna är två utslussningsplatser.

"Behandlingshemmet Björklinge-Lund" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO