Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

ABI Omsorg AB

Mobil: 076-184 81 87
Tfn: 076-184 81 87

Besöksadress: Sysslomansgatan 8, Uppsala
Postadress: Sysslomansgatan 8, 756 49 Uppsala
Placeringsansv: Rami Younes, 0761848187
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Pojkar 0 - 25 år
Flickor 0 - 25 år
Nyanlända
Flyktingproblematik
LVU
Placering enligt SoL
Missbruk
Utåtagerande
Inlärningssvårigheter
Spelmissbruk
Träningslägenhet
Förstärkt familjehem
Relationsproblem
Skolproblem
Kriminalitet

Behandlingsinnehåll: Utbildning, skola, praktik och sysselsättning anpassas efter klientens behov. Läxläsning samt extra språk stöd kommer att ges till den behövande vid önskemål av utbildad SFI lärare.
Familjehemmen ska uppmuntra den unge till studier, då det anses vara en viktig del av integrationsprocessen.

- ART
- KBT
- MI
- Kurator-/Psykologsamtal
- Handledning
- Kontaktperson
- Behandlingspedagog
- Tolk
- Aktiviteter

Geografi: Hela landet

Språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja.

Övriga upplysningar: Familjehemmen arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt för att frambringa hälsa och stärka relationen till ungdomen.
Utredning av nya familjehem:
Vi på ABI Omsorg utreder familjehem med utgång från Kälvestensmetoden. Samtliga hem är utredda och bedöms lämpliga, utbildning erbjuds innan barnet eller ungdomen flyttar in. Vi placerar omsorgsfullt för att matcha barn och ungdomar i rätt hem. Vi utför flera utredningar och strävar efter att ha flera placeringar redo för att kunna matcha den placerade i det mest lämpade hemmet. Genom våra utredningar kan vi identifiera hemmens resurser för att matcha barn och ungdomars behov.

"ABI Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Spelmissbruk
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Endast flickor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Personalhandledning