Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stöd och Omsorgsgruppen Stockholm AB

Mobil: (denna information visas ej för oinloggade)
Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Boende med inriktning mot boende omsorg och fostran för ensamkommande flyktingbarn.
16 platser alla med egna rum

Behandlingsinnehåll: Målet är ge de boende ungdomarna ett tryggt och harmoniskt boende och rusta dem inför en positiv framtid. Målet med vistelsen är att ge ungdomen de redskap som de behöver för att tillgodogöra sig det svenska samhället till en god och trygg integration.

Det innebär för personalen:
• Att vara goda vuxna förebilder och skapa en trygg miljö kring den unge
• Att ge möjlighet för den unge att behålla sitt språk och sin kulturella bakgrund
• Att verka för att den unge ska lära sig det svenska språket
• Att ge den unge en balanserad och meningsfull fritid
• Att ge den unge god vård och fostran
• Att förbereda den unge till ett självständigt liv i ett eget boende
• Att ge stöd till den unge vid ett eventuellt återvändande till hemlandet
• Att verka för en god samverkan med skola, god man och andra, för ungdomen viktiga, personer/myndigheter
Vi strävar efter att bemöta varje ungdom individuellt uti från dennes egna specifika behov och faktiska omständigheter. varje ungdom ska känna sig trygg och säker på boendet oavsett kön, etnicitet eller religion

I vårt förhållningssätt utgår vi ifrån ett lågaffektivt bemötande.
Lågaffektivt bemötande syftar till att genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minska stress och problemskapande beteende.

Lågaffektivt bemötande går ut på att dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer. Bemötandet hjälper ungdomar som har svårt med känslokontroll. Genom att personalen uppträder lugnt med låg känslointensitet för att inte trigga igång för starka känslor.
Om en ungdom ofta blir arg och får utbrott är det viktigt att ungdomen får verktyg att lära sig kontrollera sina aggressioner.
Personalen kommer bland annat arbeta på följande sätt med lågaffektivt bemötande som är särskilt tillämpliga i konfliktsituationer:

• Reagera så lugnt som möjligt, sträva efter att din (den vuxnes) affekt inte förvärrar situationen. Ha ett mjukt kroppsspråk och undvik att spänna musklerna.

• Undvik ögonkontakt, ögonkontakt kan i kritiska lägen upplevas stressfullt.

• Backa bort från personen i affekt istället för att gå närmare. Undvik att situationen blir hotfull.

• Försök hitta en lagom kravnivå. Vid vissa konflikter kan man behöva släpp krav och ge med sig för att undvika ytterligare affekt och risk för våld. Det kan innebära att du satsar på att avleda ungdomen istället för att situationen spårar ur och ungdomen hamnar i affekt. Försök sedan hitta en lämplig tidpunkt för problemlösning/diskussion då situationen lugnat ner sig.

• Vänta ut personen i en kravsituation istället för att pressa fram förloppet. Gå en bit åt sidan och låt personen själv kontrollera sitt genomförande.

Genom lågaffektivt bemötande kommer personalen hjälpa barnet/ungdomen att hitta sina egna strategier för att hantera ilska, hantera känslor, hantera relationer, lära sig medveten närvaro och lära sig stå ut när det är kris.

Geografi: Byggnaden ligger väldigt centralt i fagersta med gångsavstånd till skola, fritidsaktiviteter affär och kommunal trafik. 200 meter till fagersta station

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vi startar alltid upp med ett planeringsmöte med handläggare och berörd ungdom och dess företrädare. Från verksamheten deltar enhetschef och utsedd kontaktperson.
Efter det att verksamhetens enhetschef har mottagit adekvat information till att kunna genomföra ett inskrivningsbeslut, tas barnet/den unge emot i verksamheten och blir informerad och introducerad i verksamheten och på boendet. Under inskrivningen kommer barnet/den unge få information och stöd och hjälp för att komma tillrätta och bli delaktig till en aktiv integration och en trygg boendesituation.
Steg två blir upprättande av GP som Kontaktperson kallar till i verksamheten, kallade blir berörd ungdom och dess företrädare. Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att individen har flyttat in i verksamheten.

Språk: Arabiska, Farsi, Dari, Turkiska, för övriga språk har vi tillgång till tolk under dygnets alla timmar.

Övriga upplysningar: Vi upprättar genomförandeplan (GP) med varje individ tillsammans med ungdomen och dess företrädare. Det är av verksamheten utsedd kontaktperson som håller i upprättandet av GP. Det är utifrån GP som vi ger det stöd, omsorg samt fostran som är beskrivet i planen.
Från uppsatta mål i genomförandeplanen följs placering upp och utvärderas insatsen,
• Vi arbetar efter modellen "Planera, Gör, Studera, Lär". Det innebär att vi har olika planerade mötesforum både för hela gruppen samt uppföljning enskilt med respektive ungdom.

Utsluss/utflytt sker i samverkan mellan den unge, socialtjänsten, verksamheten, samt god man/särskild förordnad vårdnadshavare, familjehem eller annan intressent som är aktuell, i förekommande fall god man. Utslussning gör vi utifrån avtal med berörd kommun.

Vi har 8 medarbetare plus enhetschef fördelat på fem kvinnor och fyra män, bemannat dygnet om hela året.
Nattetid är det två i tjänst, en vaken natt samt en med sovande jour. Dagtid är det en i tjänst utöver enhetschef. Övrig tid är det minst två i tjänst beroende på vilka aktiviteter som görs. Medarbetarnas kompetens och utbildning är inom barn och ungdom. Några av medarbetarna har MI utbildning. Enhetschef har förskolelärarexamen samt lärarexamen, hon har behörighet att undervisa i svenska som andra språk.

"Stöd och Omsorgsgruppen Stockholm AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO