HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Patia Kung Karlsgården

Tfn: 010-459 01 02
Fax: 010-405 67 82

Besöksadress: Himmelsbergavägen 65, Kungsör
Postadress: Box 39, 101 20 Stockholm
Föreståndare: Sofie Bragesjö, 010-459 01 19
Placeringsansv: Johanna Linde, 010-459 01 25
Platsantal: 7 behandlingsplatser och 4 utredningsplatser
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Kung Karlsgården utreder och behandlar ungdomar i åldern 14 t.o.m. 18 år. Det kan exempelvis handla om personer som:
- har ett missbruk och/eller är kriminellt belastade
- uppvisar ett hotfullt beteende och är utåtagerande
- vistas i olämpliga miljöer och/eller för ett vagabonderande liv
- ej har en fungerande skolgång och saknar struktur/dygnsrytm
- har svårigheter i relationer till andra.

Behandlingsinnehåll: Våra erfarna och kompetenta medarbetare arbetar efter ett strukturerat utrednings- och behandlingssätt som utgår ifrån varje ungdoms unika behov och situation, och som dokumenteras i genomförandeplanen. Vi arbetar utifrån följande metoder och arbetssätt:
- utredning av individens svårigheter, färdigheter, möjligheter och behov
- ADAD
- ASI bedömning för ungdomar som fyllt 18 år
- motiverande samtal (MI)
- lågaffektivt bemötande och salutogent förhållningssätt
- återfallsprevention
- ART
- A-CRA
- nätverkskarta och kartläggning av livslinjen
- identifiering av triggers

Geografi: Adress: Himmelsbergavägen 65, 736 92 Kungsör.
Restider från större städer:
15 min från Eskilstuna
45 minuter från Västerås, Örebro och Södertälje
1h 15 min från Stockholm

Vi kan ombesörja hämtning.

Huvudman: Patia AB

Org nr: 559017-8009

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågan ställs till föreståndaren, alternativt placeringsansvarig som gör en matchning och lämplighetsbedömning utifrån IVO-tillståndet, den unges behov och de ungdomar som redan är placerade.

Språk: Dari, Ryska, Kroatiska, Arabiska, Engelska

Övriga upplysningar: Kung Karlsgården är en del i Patias vårdkedja. Vi har många kompletterande verksamheter och kompetenser som verksamheterna delar med sig av inom denna vårdkedja. Vi kan därför både ta emot många olika typer av ärenden men även slussa vidare klienter i denna vårdkedja och på så sätt erbjuda en kontinuitet för både den unge och för placerande socialtjänst.

"AB Patia Kung Karlsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO