HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Davidsbogård

Tfn: 070-231 97 14
Fax: 0223-21500

Besöksadress: Linnevägen 2, Norberg
Postadress: Linnevägen 2, 73850 73850
Föreståndare: Sara Johansson, 072-234 29 35
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 7+2
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot pojkar mellan 14-18 år som har risk- eller missbruksproblematik. De kan även redan ha en etablerad kriminell livsstil. Pojkarna kan ha sociala problem och olika beteendestörningar. Vi arbetar med strukturerad vård och behandling och har KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och LAB (Lågaffektivt bemötande) som grund. Vi tar emot enligt SoL och LVU. Målsättningen är att vardagen ska vara trygg, strukturerad, tydlig och förutsägbar. Viktiga inslag i behandlingen är en hög grad av omsorg och samarbete med ungdomens sociala nätverk där ungdomens delaktighet står i fokus.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar efter evidensbaserade metoder och förhållningssätt. Vi har valt att jobba efter ett helhetsperspektiv där vi har möjlighet att erbjuda anhörigbehandling, då vi ofta ser att våra ungdomar gör framsteg samtidigt som föräldrar saknar kunskap och verktyg gällande hur de ska bemöta ungdomar efter avslutad behandling.

Metoder och förhållningssätt vi arbetar efter:
ACRA (missbruksbehandling ungdom)
CRAFT (anhörigbehandling med fokus på medberoende)
HAP
ÅP
MI
ART
Studio III.
Kriminalitet som livsstil

All dokumentation görs utifrån BBIC och vi bygger vår dagliga struktur utifrån ett lågaffektivt bemötande där vi använder relationen som ett verktyg i behandlingen. Personalen har fått fördjupad kunskap i det lågaffektiva genom en Studio lll-utbildning. Vår behandlingsmodell är till viss del grupporienterad på så vis att barnen ska få den kunskap och information som krävs för att fungera i vårt gemensamma samhälle efter behandlingen. Det kan handla om att lära sig ekonomi, matlagning, hygien, kontakt med olika myndigheter mm. Vi har möjlighet till olika boendeformer; från gemensamt boende med eget rum till enskilt boende tillsammans med personal. Behandlingen utgår från konkreta mål i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Individuella mål utformas mellan kontaktperson samt den unge utifrån dennes genomförandeplan som följs upp kontinuerligt via kontaktmannasamtal. Konsulterande läkare ansvarar för eventuell medicinsk behandling och enheten har läkare, sjuksköterska samt HSL-personal knuten till sig via Cureum, en enhet inom Humana med specialistpsykologer mot barn och unga.

Geografi: Norberg

Huvudman: Davidsbo, Humana

Org nr: 556709-4296

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska,

Övriga upplysningar: Aktiviteter
Vi har fysiska aktiviteter såsom fotboll, bad, promenader, trädgårdsarbete och liknande. Vi erbjuder helgaktiviteter i form av friluftsliv, bio samt utflykter. Att väcka ett intresse för en fritidssyssla är ett viktigt mål under placeringen.

Skola
Utifrån varje enskild ungdom hittar vi en lösning kring skola eller praktik utifrån dennes funktionsnivå. Detta sker i samarbete med Norberg eller närliggande kommun. Personal från enheten ser till att pojkarna kommer till och från skolan varje dag. De som av olika skäl inte går till skola eller praktik har daglig sysselsättning i nära kontakt med behandlare på behandlingshemmet.

"Davidsbogård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ätstörning
Ångestsyndrom