HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Davidsbogård

Tfn: 070-2319714
Fax: 0223-21500

Besöksadress: Linnevägen 2, Norberg
Postadress: Linnevägen 2, 73850 73850
Föreståndare: Ann-Kristin Åkesson, 072-2342935
Placeringsansv: Thommie Carlsen, 0707809064
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot pojkar, 12–20 år, både SoL och LVU. Vi arbetar efter evidensbaserade metoder och förhållningssätt, vi har valt att jobba efter ett helhetsperspektiv där vi även har möjlighet att erbjuda anhörigbehandling, då vi ofta ser att våra ungdomar gör framsteg samtidigt som föräldrar saknar kunskap och verktyg hur de skall bemöta ungdomar efter avslutad behandling.

Behandlingsinnehåll: Metoder och förhållningssätt vi arbetar efter är ACRA (missbruksbehandling ungdom), CRAFT (anhörigbehandling), HAP, ÅP, MI, ART och Studio III. All dokumentation görs utifrån BBIC.

Vi bygger vår dagliga struktur utifrån ett lågaffektivt bemötande med läran i vardag som grund, och vi använder relationen som ett verktyg i behandlingen. Personalen har fått fördjupad kunskap i det lågaffektiva genom en Studio lll-utbildning. Vår behandlingsmodell är till viss del grupporienterad på så vis att barnen ska få den kunskap och information som krävs för att fungera i vårt gemensamma samhälle efter behandlingen. Det kan handla om att lära sig ekonomi, matlagning, hygien, kontakt med olika myndigheter mm.

Behandlingen utgår från konkreta mål i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Individuella mål utformas mellan kontaktperson samt den unge utifrån dennes genomförandeplan som följs upp kontinuerligt via kontaktmannasamtal.

Vi har fysiska aktiviteter såsom fotboll, bad, promenader, trädgårdsarbete och liknande. Vi erbjuder helgaktiviteter i form av bland annat friluftsliv, bio samt utflykter. Att väcka ett intresse för en fritidssyssla är ett viktigt mål under placeringen.

Målsättningen är att vardagen ska vara trygg, strukturerad, tydlig och förutsägbar. Viktiga inslag i behandlingen är en hög grad av omsorg och samarbete med ungdomens sociala nätverk där ungdomens delaktighet står i fokus. Vi använder oss av fassystem där det ges alltmer ansvar till den unge ju högre upp i fas man kommer. Utöver fasta mål upprättas individuella fasmål, dessa är den unge delaktig i att ta fram.

Konsulterande läkare ansvarar för eventuell medicinsk behandling och enheten har läkare, sjuksköterska samt HSL-personal knuten till sig via vår mottagning Cureum.
Utifrån varje enskild ungdom hittar vi en lösning kring skola eller praktik utifrån dennes funktionsnivå. Detta sker i samarbete med Norberg eller närliggande kommun. Personal från enheten ser till att pojkarna kommer till och från skolan varje dag. De som av olika skäl inte går till skola eller praktik har daglig sysselsättning i nära kontakt med behandlare på behandlingshemmet.

Vi har möjlighet till olika boendeformer; från gemensamt boende med eget rum till enskilt boende tillsammans med personal.

Geografi: Norberg

Huvudman: Davidsbo, Humana

Org nr: 556709-4296

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska,

"Davidsbogård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU