Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Tiangården

Tfn: 070-231 97 14
Fax: 0223-21500

Besöksadress: Spännarhyttan 12, Norberg
Postadress: 738 92 Norberg
Föreståndare: Enhetschef Helena Wennmark, 010-456 47 59
Placeringsansv: Marie Nyman, 076-5252844
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 15-20 år med beteendestörningar, svårigheter i skolan, begynnande missbruk och kriminalitet.

Behandlingsinnehåll: Tiangården är en mindre behandlingsenhet med sex platser beläget i Västmanland. Här erbjuder vi en trygg miljö för pojkar med olika psykosociala problem. Vi arbetar med både ensamkommande och etniskt svenska ungdomar.


Personaltätheten är hög (minst 2 personer dygnet runt) för att ge såväl den placerade ungdomen som uppdragsgivare trygghet och professionalism i placeringen. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar med evidensbaserade metoder som KBT, BEAV, HAP och lågaffektivt bemötande. Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, kartlägga destruktiva beteendemönster samt bygga på underskottsbeteenden. Vid traumaproblematik finns även terapi att tillgå.

Övergripande mål är att varje placerad ungdom ska nå:
•Märkbar minskning av destruktiv problematik
•Ökad förståelse för varför/hur beteendet har uppstått (självkännedom)
•Medvetenhet om kognitiva förvrängningar som ställer till bekymmer i vardagen
•Kunskap kring olika strategier för att hantera sina känslor och de mekanismer som styr dem
•Fler sociala färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv
•Ett för pojken gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra
•En bred kunskap kring samhälleliga lagar, normer, funktioner – egna rättigheter och skyldigheter
•En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden

Terapi
•Den enskilda psykoterapin och familjeterapin utgår från KBT och anpassas efter grundproblematik men utgår alltid från beteendeanlays
•Alkohol-/drogterapi utgår från evidensbaserade manualer, t ex Återfallsprevention
•Familjeterapi utgår från inlärningspsykologisk teori och KBT
•Individualterapin kompletterar det miljöterapeutiska arbetet och den sociala färdighetsträningen i vardagen på Tiangården.

Tiangården arbetar för att alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av praktik eller skola. Tiangården har ett nära samarbete med flera olika friskolor samt kommunala skolor i närområdet.


Vi talar utöver svenska även engelska och arabiska.

Geografi: Mellan Avesta och Fagersta

Huvudman: Tiangruppen, Humana

Org nr: 556378-5145

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar Tf föreståndare Helena Wennmark, 072-564 55 20

Språk: Hög språkkompetens inom personalgruppen.

"Tiangården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO