HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caremore Hulebäck

Tfn: 0720-503338
Fax: 0510-402882

Besöksadress: Hulebäcks gård, 531 94, Järpås
Postadress: Hulebäcks gård, 531 94 Järpås
Föreståndare: Mattias Liljebjer, 0720-50 33 30
Placeringsansv: Caremore (även jour efter kontorstid), 031-361 69 11 (Dagtid) 0722-282214 (Jourtid)
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Antal platser: 6 platser för flickor 11-18 år som vårdas enligt SoL och LVU. Åldersskillnaden mellan den äldsta och yngsta som vårdas samtidigt är max 5 år.

Caremore Hulebäck har 6 platser för flickor i åldern 11-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet och har en högre omhändertagandegrad och förstärkt bemanning. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Caremore Hulebäck är en lantligt belägen gård utanför Lidköping med ett lugnt och naturskönt läge.

Behandlingsinnehåll: Flickor mellan 11 till 18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL samt LVU. Detta innebär att flickorna har så stora bekymmer att öppna insatser inte längre ger adekvat resultat. De kan ha bekymmer med sin sociala interaktion, relationsproblem med föräldrar och kamrater. Detta kan visa sig genom utåtagerande beteende, aggressioner och bristande impulskontroll. Skolgången kan vara bristfällig eller havererad. Det är flickor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom eget beteende, såsom skolk och rymningar hemifrån. Ett beteende som inte kan brytas i hemmiljön trots insatser. Flickorna kan vidare ha ett destruktivt umgänge, utagerande eller vagabondage, som inte går att bryta i den ordinarie miljön.

Mot bakgrund av detta kan flickorna vara i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller fördjupning av de destruktiva beteenden som beskrivits tidigare. Att bryta en negativ eskalering, att förhindra ett omhändertagande enl LVU eller att efter en SiS placering flytta till öppnare boendeform, ses som socialtjänstens argument till att placera ungdomarna.

Verksamhetens innehåll & mål
Grunden för verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Personalen kommer att arbeta strukturerat och med individuellt schema för varje placerad flicka. Varje flicka får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell planering som har ett salutogent tankesätt. Målet är att minimera skadeverkningarna av flickornas beteenden och maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen. Personalen arbetar även med att lära dem nya, socialt acceptabla sätt att agera och hantera sina känslor. Om flickorna ännu inte har fungerande skolgång eller praktik, kommer de att följa personalen i de dagliga sysslorna som utförs i och utanför boendet. Träning kommer att ske kontinuerligt i konkreta situationer och i takt som anpassas individuellt till varje flicka. Genom detta kommer flickorna att successivt förbättra sin sociala kompetens. Personalen kommer att finnas med och träna flickan, så att olika situationer känns igen, innan hon ska hanterar dem på egen hand. De vuxna utgör trygga förebilder, som visar flickan att det finns andra förhållningssätt än de som hon tidigare använt och som ger tillträde till den offentliga arenan på ett positivt sätt.

All personal kommer att ha ett humanistiskt och kognitivt förhållningssätt i relation till flickorna. En gemensam bas och värdegrund lägger grunden för ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen.

Geografi: Lidköpings kommun

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan via 031-3616911 eller till föreståndare. Studiebesök om möjligt men vi kan även ta emot på kort varsel. Föreståndaren eller annan delegerad ansvarig chef gör en lämplighetsbedömning.

Språk: Arabiska, kurdiska, persiska mfl.

Övriga upplysningar: Caremore har ramavtal med fler än 220 kommuner bla Göteborg med kranskommuner, Ale, Karlstad, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg och Halland.

Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

"Caremore Hulebäck" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ACT
ART
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO