Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

MB Fredbergsgatan

Tfn: 031-795 38 93
Fax: 031-14 11 85

Besöksadress: Fredbergsgatan 5, GÖTEBORG
Postadress: Fredbergsgatan 5, 414 65 GÖTEBORG
Föreståndare: Fatima Iramdane - enhetschef Sara Alemseged 072-229 04 71, 0703-20 41 05
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 14
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor och pojkar från 16-21 år med i huvudsak psykosocial problematik.

Behandlingsinnehåll: Mellanboendet ger ungdomar, både flickor och pojkar en möjlighet till eget boende med individuellt anpassat stöd utifrån behov och funktionsnivå. Enheten är bemannad dygnet runt.

Verksamhetens primära mål är att bidra till ungdomarnas personliga utveckling samt till en förstärkt social integration. Tanken är att förbereda den unge för ett självständigt och fungerande liv i samhället genom att försöka lära ut och bistå med de verktyg som är nödvändiga inför vuxenlivet. Det ligger ett stort ansvar på den unge själv att klara vardagen. I början av boendeperioden kan den unge omfattas av ett utökat stöd från personalen, vilket fasas ut i takt med att en ökad självständighet uppnås.

Verksamheten syftar till att ge ungdomarna möjlighet till ett självständigt liv genom en alldaglig träning (ADL), social färdighetsträning och motiverande samtal (MI). Vi arbetar aktivt med att lära ungdomarna såväl social kompetens som praktiska färdigheter, t.ex. matlagning och hushållsekonomi. Samtliga ungdomar som bor hos oss skall ha någon form av sysselsättning, som exempelvis skola eller praktik under dagtid. Ungdomarna uppmuntras också till att söka egna fritidsaktiviteter. Fredbergsgatan arbetar med ett individuellt anpassat behandlingsinnehåll.

Varje ungdom får två kontaktpersoner knutna till sig. Kontaktpersonen ansvarar tillsammans med föreståndaren för den unge och hjälper till med kontakter med anhöriga och nätverk. Kontaktpersonerna hjälper även den unge med inköp, vardagliga rutiner och aktiviteter. Den unge har regelbundna samtal med sina kontaktpersoner utifrån strukturerade mallar.

Vi har en egen psykologenhet med leg psykologer med lång erfarenhet av exilproblematik och traumabehandling.

Personalen på Fredbergsgatan anordnar regelbundna veckomöten i syfte att ge alla boende kring samhällsnyttig information samt ge möjlighet att vara med och påverka vardagsbeslut. Under dessa möten tränas ungdomarna i att tillämpa grundläggande demokratiska förhållningssätt så som att rösta kring gemensamma beslut. Ungdomarna är även med och planerar inför gemensamma aktiviteter samt förslag och önskemål kring det egna boendet.


Vi talar utöver svenska även engelska, dari, somaliska, kurdiska, arabiska, tigrinja, amarinja, pashto och hindi.

Geografi: Egna fastigheter i Majorna som ligger i centrala Göteborg samt centrala Hisingen.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar avdelningsföreståndare Sara Alemseged 070-647 24 54.

Språk: Engelska, dari, somaliska, bosniska, tigrinja, amarinja, pashto, hindi.

"MB Fredbergsgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO