HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Barrebacken

Tfn: 0551-220 07
Fax: 010-1503502

Besöksadress: Barrebacken3, Gullspång
Postadress: Barrebacken 3, 547 92 Gullspång
Föreståndare: Tf Verksamhetschef : Robert Karlsson, 073-0646923 sjukskriven, Marie Nyman 076-5252874, 076-5252874
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 13-20 år.
Barrebacken HVB är ett behandlingshem som drivs i Humanas regi. Placering sker enligt Socialtjänstlagen eller LVU efter beslut från socialtjänsten i den placerande kommunen. Verksamheten har plats för åtta barn/ungdomar. Behandlingshemmet tar emot pojkar mellan 13-20 år med antisocial problematik, till exempel utagerande beteendeproblematik, riskbruk och/eller begynnande kriminalitet. Pojkarna som placeras hos oss kan ha neuropsykiatriska diagnoser eller misstanke om diagnoser.

Behandlingsinnehåll: Behandlingshemmet tar emot pojkar 13-20 år med antisocial problematik, till exempel utagerande, beteendeproblematik, riskbruk och begynnande kriminalitet. Pojkarna som placeras hos oss kan ha neuropsykiatriska diagnoser eller misstanke om diagnoser.

Vi anser att utbildning är oerhört viktigt för våra ungdomar. Vi har samarbete med skolor i närområdet. I Gullspång finns högstadiet på Gullstensskolan. Om ungdomen behöver extra stöd eller arbeta i minde grupp finns Slussen på Gullstensskolan. Om skolgången varit sviktade innan ungdomen kommer till Barrebacken brukar ungdomen börja på Slussen för att se hur ungdomen ligger till kunskapsmässigt. Representant från skolan och/eller vårdnadshavare bjuds in till första besöket från socialtjänst för att inskrivning i skolan ska bli så bra som möjligt.

Gymnasieskolan ligger i Mariestad men för de elever som har behov av individuellt anpassad skolgång på gymnasienivå finns IM i Gullspång. Våra ungdomar åker buss till skolan om bedömningen är att de klarar detta på egen hand. Kan ungdomen inte åka kommunalt skjutsar personal ungdom till skolan. Vi är mycket stolta över att de flesta av våra ungdomar går till skolan varje dag.

Vi arbetar utifrån en inskrivnings ADADs resultat. Därefter används ungdomens vårdplan och en individuellt genomförandeplan som skapas tillsammans med ungdomen. Arbetet utgår från de relationer vi skapar med ungdomarna. Vi erbjuder ungdomarna strukturerade samtal och som samtalsverktyg har personalen stöd i KBT och MI. Personal har kompetens och möjlighet att utöva A-CRA, HAP och jobba med Kriminalitet som livsstil.

Vi bygger vår dagstruktur utifrån ett lågaffektivt bemötande med läran i vardag som grund och använder relation som ett verktyg i behandlingen. Personalen har fått en fördjupad kunskap i det lågaffektiva genom en Studio 111-utbildning . Vår behandlingsmodell är till viss del grupporienterad på så vis att ungdomen ska få den förmåga och de kunskaper som krävs för att fungera i vårt gemensamma samhälle. Individuella mål utformas mellan kontaktperson samt den unge utifrån dess genomförandeplan. Vi erbjuder strukturerade samtal med inriktning MI. Vi kan även erbjuda samtal med psykolog med KBT-inriktning. Förutsättning för att kunna genomföra denna terapiform är att ungdomen kan använda sitt modersmål. I dagsläget kan vi erbjuda detta till de som har svenska och engelska som modersmål.
Vi har en föreståndare på enhet som tillser att de insatser vi ger ungdomen är förenliga med det uppdrag vi fått och förenligt med vad som är ett verksamt behandlingsarbete.

Vi har HSL knutet till enheten i form av sjuksköterska och BUP-psykiatriker. Vi har kompetens att göra NPF-utredningar, beroende utredningar samt ADAD på ungdomar som kommer till oss.

Utifrån varje enskild ungdom hittar vi en lösning kring skola eller praktik utifrån ungdomens funktionsnivå. De ungdomar som av olika skäl inte går i skola eller praktik har daglig sysselsättning i nära kontakt med behandlare på behandlingshemmet.

Geografi: Gullspångs kommun

Huvudman: Barrebacken, Humana

Org nr: 556610-6760

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsansvariga: Robert Karlsson, telefon: 073-0646923, robert.karlsson@humana.se Marie Nyman, telefon:076-5252844, marie.nyman@humana.se
Studiebesök med handläggare och vårdnadshavare är att rekommendera. Vid inskrivning ska vårdplan godkänd av vårdnadshavare och ungdom finnas.

Språk: Engelska, Syrianska,Turkiska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Konsulterande psykolog för samtal och utredningar. KBT terapeut

"Barrebacken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO