Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Barrebacken

Tfn: 0551-220 07
Fax: 010-1503502

Besöksadress: Barrebacken3, Gullspång
Postadress: Barrebacken 3, 547 92 Gullspång
Föreståndare: Enhetschef:Maria Ahlström, 070-6699072
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Barrebacken HVB är ett behandlingshem som drivs i Humanas regi. Placering sker enligt Socialtjänstlagen eller LVU efter beslut från socialtjänsten i den placerande kommunen. Verksamheten har plats för åtta barn/ungdomar. Behandlingshemmet tar emot pojkar mellan 13-20 år med antisocial problematik, till exempel utagerande beteendeproblematik, riskbruk och/eller begynnande kriminalitet.Pojkarna som placeras hos oss kan ha neuropsykiatriska diagnoser eller misstanke om diagnoser.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt där personal har gått en fördjupande utbildning i Studio lll som är helt grundat på det lågaffektiva. Vi arbetar utifrån en inskrivnings Adad:s resultat. Därefter används ungdomens vårdplan och en individuell genomförandeplan skapas tillsammans med ungdomen. Allt vi gör på enheten har en mening och ett syfte.
Personalen lyfter och motiverar ungdomar i ADL och social färdighetsträning ART programmet är framgångsrikt och uppskattat på enheten av både personal samt ungdomsgruppen. Vi arbetar utifrån ungdomens genomförandeplan i en miljö med hög struktur där ungdomen är delaktig. Arbetet utgår från de relationer vi skapar med ungdomarna. Vi erbjuder ungdomarna strukturerade samtal och som samtalsverktyg har personalen stöd i KBT och MI.
Personal har kompetens och möjlighet att utöva ART, A-CRA, TMO och HAP på enheten. Vi önskar täta uppföljningar med socialtjänst och vårdnadshavare. Vi följer även ungdomen hem vid umgängen inledningsvis i behandlingen. Vi kan bidra med probleminventering om socialtjänsten önskar detta. Vi kan även tillsammans med andra aktörer medverka till att hitta andra lösningar för en behandlingsklar ungdom.
Vi anser att utbildning är oerhört viktigt för våra ungdomar. Vi har ett samarbete med skolor i närområdet. I Gullspång finns högstadiet på Gullstensskolan. Om ungdomen behöver extra stöd eller arbeta i mindre grupp finns Slussen på Gullstensskolan. Om skolgången varit sviktande innan ungdomen kommer till Barrebacken brukar ungdomen börja på Slussen för att se hur ungdomen ligger till kunskapsmässigt. Representant från skolan bjuds in till första besöket från socialtjänst och/eller vårdnadshavare för att inskrivning i skolan ska bli så bra som möjligt. Gymnasieskolan ligger i Mariestad men för de elever som har behov av individuellt anpassad skolgång finns IM i Gullspång. Våra ungdomar åker buss till skolan om bedömningen är att de klarar detta på egen hand. Kan ungdomen inte åka kommunalt skjutsar personal ungdomen till skolan. Vi är mycket stolta över att de allra flesta av våra ungdomar går till skolan varje dag.

Geografi: Gullspångs kommun

Huvudman: Barrebacken, Humana

Org nr: 556610-6760

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsansvariga: Robert Karlsson, telefon: 073-0646923, robert.karlsson@humana.se Maria Ahlström, telefon:070-6699072, maria.ahlstrom2@humana.se
Studiebesök med handläggare och vårdnadshavare är att rekommendera. Vid inskrivning ska vårdplan godkänd av vårdnadshavare och ungdom finnas.

Språk: Engelska, Syrianska,Turkiska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Konsulterande psykolog för samtal och utredningar. KBT terapeut

"Barrebacken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO