HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola

Tfn: 0301-428 44
Fax: 0301-429 81

Besöksadress: Ösjövägen 1, Sätila
Postadress: Ösjövägen 1, 511 99 SÄTILA
Föreståndare: Sara Hart, 0705-34 00 57
Placeringsansv: Annica Tollebäck, 031-3616911, 072-179 56 62
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Antal platser: 8 HVB-platser för flickor och pojkar 13-18 år samt 8 platser i skolan. Placering kan ske med stöd av SoL eller LVU.
Verksamheten riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 13-18 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL eller LVU.

Behandlingsinnehåll: I Marks kommun ligger Caremore Skogsbrynet HVB och resursskola som i en hemlik och ombonad miljö bedriver HVB-verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-18 år sedan 1994.
Skogsbrynets skola är en fristående grundskola för årskurs 7-9 med tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning och följer därmed skollag och läroplan. Skolverksamheten bedrivs i ljusa och luftiga lokaler ca 200 m boendet.

Skogsbrynet har en miljöterapeutisk ansats och en tydlig struktur för att skapa en stabil och förutsägbar tillvaro. Den unge får stöd och vägledning för att finna verktyg och strategier att själv hantera negativa beteendemönster eller svårigheter i vardagen. Fokus läggs också på att förstärka den unges egna förmågor och resurser för att möjliggöra att den unge tar ansvar utifrån ålder och mognad. Stor vikt läggs vid rutiner och vardaglig struktur för att vägleda den unge att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna konkretisera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. För att den unge ska känna delaktighet i sin placering sker behandlingsarbetets utformning i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst och Skogsbrynets personal.

Skogsbrynets skola är en fristående grundskola för årskurs 7-9 med tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning och följer därmed skollag och läroplan. Skolverksamheten bedrivs i ljusa och luftiga lokaler ca 200 m boendet. HVB och skola har ett nära samarbete för att skapa trygghet och samsyn kring eleverna, vilket ytterligare förstärker den struktur som finns på Skogsbrynet.

Vid samtliga placeringar görs initialt en pedagogisk utredning för att alla elever ska få en individuellt anpassad skolgång. Alla elever på skolan arbetar utifrån sina egna förutsättningar och behov och utbildningen anpassas utifrån den nivå eleven befinner sig. Skolan har ett tydligt specialpedagogiskt perspektiv och ett lågaffektivt förhållningsätt. Den lilla elevgruppen resulterar i ett litet sammanhang och lugn miljö vilket i kombination med hög lärartäthet ger varje elev goda möjligheter att lyckas i sina studier.

I personalgruppen finns socionom, behandlingspedagoger mm. Personalen har kunskaper om RePulse, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi) och DBT (dialektisk beteendeterapi). Nära samarbete finns med leg. läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. psykolog och leg. sjuksköterska.

Geografi: 25 km till Kinna, 45 km till Göteborg.

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker via kontakt med enhetschef Sara Hart.

Språk: Engelska och arabiska.

Övriga upplysningar: Möjlighet finns för utsluss eller eftervårdsuppdrag.

"Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO