Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lejongårdar AB / Human Support Care

Tfn: 010-4984700
Fax: 0430-602 08

Besöksadress: Lejongårdar,Skogaby, 312 93 Laholm, Lejongårdar,Skogaby, 312 93 Laholm
Postadress: Rönnowsgatan 8 C, 252 25 Helsingborg
Föreståndare: Camilla Lundqvist, 010-4984709
Placeringsansv: Camilla Lundqvist, 010-498 47 09
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: På vårt behandlingshem Lejongårdar vi tar emot personer med missbruk- och kriminalitetsproblematik, samt psykisk ohälsa. Ålder ifrån 18 år och uppåt. Både män och kvinnor. Män placeras inne på vår basenhet, kvinnor placeras ut direkt i värdfamilj.

Våra konsulentstödda familjehem tar emot barn, föräldrar och barn samt vuxna. Våra familjehem har kompetens att hantera olika former av problematik, med regelbundet stöd från konsulent.

I våra stödboende / utsluss / skyddade boende tar vi emot personer från 16 år och uppåt.

Behandlingsinnehåll: På Lejongårdar bedrivs ett behandlingsarbete fokuserat på och anpassat till individens behov och förmågor. Detta sker för de män som skrivs in, först på basenheten under 3-6 månader varefter finns möjlighet till en placering placering hos våra kvalificerade Familjehem eller i stödboende (lägenhet). Man har regelbunden med en kontaktperson varje vecka som stöttar en i sin vidare planering med studier, praktik eller arbete. placeras hos en värdfamilj matchad utifrån behov, intressen och förankringar i närområdet. De kvinnor som skrivs in i behandling placeras direkt ut i värdfamilj.

Samtliga behandlingsassistenter är utbildade i Motiverande Intervju-teknik (en KBT-metod) och arbetar motiverande och förutsättningslöst med klienterna. Under vistelsen på basenheten har klienten regelbundna samtal med kontaktpersonen och en leg. terapeut. Under basenhetstiden kan även neuropsykiatriska utredningar utföras på beställning. Under värdfamiljsplaceringen och i eftervården har klienten fortsatta fysiska träffar med sin kontaktperson varje vecka.
Vardagarna är strukturerade och vi har ett schema som stöd i att skapa en ny struktur i sin tillvaro. Vi arbetar med tema, kriminalitetsprogram och har utöver det tillgång till
• ett eget gym
• bilverkstad med våra egna Folkracebilar
• växthus

För kvinnor som kommer till oss ser det lite annorlunda ut. Först görs en första intervju av klienten tillsammans med placerande myndighet. Detta för att kartlägga det behov av stöd och hjälp som föreligger. Men även för att informera om hur vi inom Lejongårdar arbetar. Därefter tar vi kontakt med en av oss utredd och lämplig värdfamilj som kan matcha klientens behov. När familjen presenterats för klient och myndighet bokar vi in ett besök hos familjen. Klienten får då tillsammans med den person som utses att vara kontaktperson till henne möjlighet att träffa värdfamiljen och ställa de frågor som hon har. Efter detta möte brukar ett par dagars betänketid vara bra. Om allt känns rätt och placerande myndighet inte har några invändningar placeras klienten hos familjen.
Hon får här möjlighet att bli delaktig i en ny gemenskap. Den första tiden, när man bor in sig, brukar klienterna vara delaktiga i de göromål som finns i hemmet. Men arbete startar gemensamt med kontaktpersonen redan efter ca en vecka för att finna en lämplig sysselsättning utanför hemmet. Detta kan vara arbete, praktik, yrkesutbildning eller studier. Kartläggning av möjlig fritidssysselsättning görs även den tillsammans med kontaktpersonen med hjälp av värdfamiljen. Detta för att möjliggöra en aktiv fritid där nya sociala kontakter kan skapas. Samtal med psykolog/psykoterapeut ingår under de tre första månaderna om behov finns. Kvarstår detta behov efter den tiden kommer detta utanför gällande avtal.

Geografi: Basenheten Lejonet ligger i natursköna Skogaby en mil nordost om Laholm och tre mil söder om Halmstad. Helsingborg är 8 mil bort. För långväga gäster finns Ängelholms och Halmstads flygplats inom en halvtimmes radie. Värdfamiljerna finns företrädesvis i Skåne men även i Blekinge, Halland och Småland.

Våra familjehem finns i Skåne, Halland, Blekinge och Småland.

Våra stödboende finns i Skåne och Halland.

Huvudman: Human Support Care AB

Org nr: 556446-4211

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Klienterna (män) kan komma direkt till Lejongårdar efter ett informationsbesök.
Kvinnor direkt ut i värdfamilj efter informationsmöte och besök hos familjen.

I familjehem sker en matchning med den placerades problematik och familjehemmets kompetens.

I stödboendet / utsluss / skyddade boendet sker en klientintervju, samt bedömning om vi kan tillgodose de behov som finns.

Språk: Svenska, finska, engelska, norska

Övriga upplysningar: Lejongårdar / Human Support Cares tjänster inriktar sig mot socialförvaltning och kriminalvård, vi tar mot vårdvistelse och kontraktsvårdsplaceringar, bistånd enligt socialtjänstlagen.
Vi har ramavtal med kriminalvården och flera kommuner i Sverige. Lejongårdar / Human Support Care tar även emot placeringar enligt socialtjänstlagen med stöd av § 4:1 och LVM-placeringar (enl. 27§ LVM). På uppdrag utför vi även neuropsykologiska utredningar. Klienter med Hepatit C möter inga hinder.

"Lejongårdar AB / Human Support Care" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Barn med invandrarbakgrund
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Transitboende
Särskilda upplysningar
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO