Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ellen

Tfn: 011-155490
Fax: 011-533 21

Besöksadress: Älvåsvägen 41, Kimstad
Postadress: Älvåsvägen 41, SE-61771 KIMSTAD
Föreståndare: Thomas Albrecht, 070-242 66 42
Placeringsansv: Carina Lindgren Gustafsson, 076-1281111
Platsantal: 11
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kvinnor 18 år och äldre som missbrukar alkohol, narkotika och/eller läkemedel.

Behandlingsinnehåll: Ellen vänder sig till vuxna kvinnor som har problem med alkohol och droger och involverar i behandlingsarbetet ett tydligt barn- och föräldraperspektiv samt våld i nära relationer.
Behandlingsarbetet vilar på Matrix-behandling.

MATRIX är en behandlingsmodell utformad för personer som har allvarliga problem med alkohol eller droger och har ursprungligen tagits fram för arbete i öppenvård. Metoden är utvecklad av MATRIX Institutet, Los Angeles, Kalifornien. Den amerikanska manualen (publicerad av U.S. Department of Health and Human Services) har av erfaren personal på Socialkontoret, vuxen-myndighet och utförare översatts till svenska. MATRIX-programmets effektivitet har utvärderats ett flertal gånger sedan det startade (t.ex. Rawson m.fl., 1995; Shoptaw m.fl., 1994; Obert m.fl. 2000, Rawson m.fl., 2004). Metoden får goda rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård och stöd vid missbruk och beroende.

Behandlingsprogrammet erbjuder en strukturerad behandling (48 sessioner för tidig återhämtning och återfallsprevention) där klienten får information, hjälp att bygga upp en drogfri och nykter livsstil samt stöd att uppnå och bibehålla avhållsamhet från alkohol och droger. Att ta del av alla Matrix-sessioner motsvarar ca 3 månaders placeringstid. Kvinnans placeringstid i sin helhet bedöms dock av socialsekreterare utifrån kvinnans specifika behov.

Matrix-metoden har på Ellen anpassats till behandling på HVB och är anpassad till kvinnors problematik. Kvinnor i behandling behöver hantera många svårigheter som män inte har. Med anledning av detta har upphovsmännen bakom Matrix-metoden funnit det nödvändigt att komplettera och anpassa Matrix-modellen så att den blir särskilt användbar och till hjälp för kvinnor i behandling.; lyhörd, tillgänglig och relevant för kvinnor, så att fler fullföljer behandlingsprogrammet med lyckat resultat. Matrix-arbetet på Ellen kommer att utgå ifrån “Using Matrix with Women Clients”.

Även nätverksarbetet som Ellen utför med klienter vilar mot Matrix-materialet för närstående och anhöriga.

I behandlingen ingår inslag av motion och yoga. Tanken med detta är att aktivt ta till vara på det mycket hälsofrämjande inslagen i dessa aktiviteter; prevention mot depressioner, lindring av befintliga depressiva tillstånd, förbättrad sömn, förbättrade kognitiva funktioner. Alla dessa inslag är individanpassade, dvs. alla klienter medverkar utifrån sin förmåga och sina förutsättningar.
Ellen arbetar med föräldraskapet och med våld i nära relationer. För kvinnor som inte har barn erbjuder vi alternativt sessioner i ACT (Acceptance- and Commitment Theraphy).

Kombinationen kvinnoanpassad Matrix-behandling, motion, yoga och ACT syftar till att anpassa Ellens verksamhet till den ofta mycket komplexa och allvarliga kombinationen av problem med alkohol/droger, psykisk ohälsa och våldsutsatthet som kvinnor som placeras på Ellen bär på.

Behandlingen på Ellen sker i huvudsak i grupp men utgår alltid ifrån individens egna förutsättningar. Intensitet i behandlingen är hög, en behandlingsvecka ska upplevas som en ”arbetsvecka” och helgen är vilotid.

Geografi: Kimstad. 1,5 mil från Norrköping. Pendelstation i Kimstad.

Huvudman: Norrköpings kommun

Org nr: 212000-0456

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till behandlingshemmet via socialtjänsten.

Övriga upplysningar: I verksamheten finns ett tydligt uttalat barnperspektiv. mammorna stöttas/uppmuntras i att arbeta med relationen till sina barn. Barnen har möjlighet att träffa sin mamma under behandlingen på Ellen. Alla barn som besöker sin mamma på Ellen ska ges åldersadekvat information om vad Ellen är och varför mammorna är på Ellen. Mamma-barn samtal kan erbjudas.


Kostnad 2000 kr/dygn. För info om vad som ingår i kostnaden. Ta kontakt med oss på Ellen.

"Ellen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Gravida
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning