Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmet Dagöholm

Tfn: 0150-66 41 00
Fax: 0150-66 40 83

Besöksadress: Dagöholm, Dagöholm 1
Postadress: Dagöholm 1, SE-641 62 VALLA
Föreståndare: Thomas Barrögård Fahlquist, 0150-66 41 50
Placeringsansv: Malin Linder, 0150-66 41 05
Platsantal: 28 behandlingsplatser, 6 avgiftnings- /abstinensbehandlingsplatser samt 6 stödboendeplatser. Eftervårdplatser finns med arbete, boende och kamratstöd.
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 1. Behandlingsplacering KBT för män/kvinnor/par. Alkohol/narkotika/läkemedelsmissbruk/beroende var för sig eller i kombination (blandmissbruk, blandat substansberoende). Ej substitutionsbehandling.
2. Avgiftning på Dagöholms Motiverande abstinensbehandling. Professionell avgiftning med hög patientsäkerhet i enlighet med HSL. 6 platser i nyrenoverade lokaler.
2. Stödboendeplacering, främst för äldre klienter med beroenderelaterade funktionshinder men även klienter i yngre åldrar med behov av ett långsiktigt drogfritt boende där social gemenskap, omsorg och daglig sysselsättning i en trygg miljö på landet är i fokus.
3. Eftervård med Dagöholms vårdkedja i form av arbete i socialt företag, boende, fritidsaktiviteter med kamratstöd samt uppföljande behandling med gruppterapi och kontaktmannasamtal.

Behandlingsinnehåll: DAGÖHOLM - IOGT-NTO:s behandlingshem
Behandlingshemmet som gör skillnad - på riktigt

Varför gör vi det vi gör?
Behandlingshemmet Dagöholm är en idéburen social verksamhet inom IOGT-NTO som bär på den fasta övertygelsen om att alla människor har rätt till ett liv utan alkohol eller andra droger. Vi arbetar för att de som kommer till Dagöholm ska bli rustade med bättre förutsättningar för ett friare och rikare liv. Vi drivs av tanken att alla har en inneboende kraft för att göra en livsförändring, var och en på sitt sätt.

Dagöholms vårdkedja
Vi vill göra mer för våra klienter och har därför utvidgat verksamheten med bl.a. egen avgiftning och kvalificerad eftervård. Vi vill erbjuda våra klienter och samarbetskommuner en trygg, respektfull, strukturerad och sammanhängande kedja av insatser. Våra kompetenta medarbetare och specialister ger trygghet, stöd och nya förutsättningar för att påbörja en nödvändig livsförändring. Tillsammans med IOGT-NTO:s sociala företag, kamratstöd, olika boendealternativ och kompletterande uppföljning av behandlingen, är Dagöholms behandling en vårdkedja att räkna med när alternativen eller resurserna på hemmaplan inte riktigt räcker till för att skapa en bestående livsförändring.

Vårdkedjan - vad ingår?

Teoretisk bas
Vårt behandlingsarbete är KBT-baserat, med fokus på att stötta och motivera till livsförändrande beslut, hjälpa den enskilde att möta det nya nyktra, drogfria livet samt att hjälpa densamme att hantera eventuella återfall. Utöver vår beroendebehandling har vi även specialistkompetens inom abstinensbehandling och utsättning/nedtrappning av narkotikaklassade läkemedel.

Vår KBT-inriktning är i stor utsträckning relationsorienterad, vilket för oss innebär att vi, förutom den riktade beroendebehandlingen, lägger stor vikt vid HUR vi bemöter individen. Vår avsikt är alltid att hjälpa den enskilde att stärka den egna förmågan till tillit till sig själv och sin omgivning. Förmågan att känna tillit till sig själv och andra är nära sammankopplad med förmågan att kunna reglera olika känslor. Att inte kunna reglera sina känslor skapar höga ångestnivåer hos individen, som i det långa loppet är outhärdliga, vilket bidrar till ett fortsatt missbruk av alkohol och andra droger. Missbruket fungerar då som en typ av självmedicinering.

Våra erfarenheter av de individer som kommer till Dagöholm för att få hjälp med sitt beroende, är att de har svårigheter med att reglera känslor och mer eller mindre svårt med tilliten till sig själv och andra. Om man inte känner tillit till sig själv och sin omvärld så är man heller inte van vid att ta hjälp av andra, och har inte heller förmåga att trösta sig själv när livet är svårt eller när man känner sig ensam och övergiven. Istället för att reglera och lindra svår ångest med hjälp av tillitsfulla relationer, använder de som kommer till oss alkohol och andra droger som ångestdämpare. Därför är det självklart för oss att ha fokus på detta område.

En person som automatiskt hanterar obehagliga känslor och ångest genom att dämpa dessa med alkohol eller andra droger, behöver social uppbackning över lång tid för att kunna vända detta beteende.

För att minska de olidliga ångestpåslag, som i många fall är orsaken till ett återfall, behöver det finnas ett tryggt boende utan alkohol eller andra droger, en ekonomisk försörjning, ett meningsfullt arbete/sysselsättning, en nykter social gemenskap samt en social och känslomässig uppbackning. Detta är behov som behöver vara tillgodosedd på hemmaplan när klienten har avslutat sin primärbehandling.

Att tillgodose alla dessa behov, d.v.s. ett tryggt boende, en egen ekonomi, meningsfull sysselsättning och en stärkande nykter social gemenskap/uppbackning, på ett tillräckligt sammanhållet, omfattande, långsiktigt och tryggt sätt, är inte helt lätt.

Med hjälp av Dagöholms egna vårdkedja är detta möjligt:
1. Egen avgiftning
Dagöholms egna avgiftningsavdelning - Motiverande abstinensbehandling. Vi har 6 platser i nyrenoverade och nybyggda lokaler. Lokalerna är ljusa och välkomnande. På avdelningen arbetar endast kvalificerad personal så som skötare, leg.sjuksköterska och leg.läkare

2. Behandling
Behandlingsarbetet är KBT-baserat med en relationsorienterad profil. I vår beroendebehandling arbetar vi både individuellt och i grupp. Anhörigdagar och medberoendeutbildning är andra inslag i vår behandling. Vi är specialiserade inom anknytningsteori och samsjuklighet. Dagöholm har också ett separat kvinnoboende för behandling av enbart kvinnor samt har även möjlighet att ta emot par i behandling.

3. Utbildning
I samarbete med vår folkhögskola Tollare i Nacka kan vi erbjuda möjligheten att gå en preparandutbildning under placeringstiden, vilket sen kan leda vidare till utbildning i form av allmänna kurser samt yrkesförberedande kurser. Detta kräver dock en placeringstid på minst fyra månader.

4. Socialt Företag
Vi har startat upp Dagöholms och IOGT-NTO Distrikt Södermanlands:s sociala företag Alltjänst i Södermanland. Företaget har till ändamål att främja utveckling av meningsfull och kvalitativ arbetsträning samt integrerat och socialt företagande som ger människor, som annars står utanför arbetslivet, möjlighet till delaktighet och arbete. Efter avslutad primärbehandling och praktik på Dagöholm kan man efter en period av arbetsprövning få arbete i det sociala företaget. Företaget verkar inom branscherna trädgård, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster samt RUT och ROT-jobb. Lön och försörjning till klienten möjliggörs genom lönebidrag i samarbete med Arbetsförmedling/Försäkringskassa/andra rehabiliteringsinstanser.

5. Boende
Boende erbjuds på Dagöholm för de som arbetar i vårt sociala företag. På sikt planerar vi för ett eget halvvägsboende i Eskilstuna eller Torshälla.

6. Kamratstöd
Inom IOGT-NTO finns kamratstöd över hela landet som tar emot och ger stöd efter en behandlingsinsats. De som är aktiva i kamratstöden har egen erfarenhet och kunskap för att kunna motivera och skapa en nykter, drogfri gemenskap och meningsfull fritid. Kamratstöden i Södermanland är intimt kopplade i samarbetsavtal till det sociala företaget och till Dagöholm, vilket minskar risken för social isolering och återfall.

7. Eftervård och eftervård
Eftervård sker i form av sysselsättning/arbete/fritid i vårt sociala företag samt inom kamratstödet. Eftervården kan också eventuellt kompletteras med olika utbildningar i samarbete med Tollare folkhögskola. Uppföljningen består av enskilda terapisamtal, alternativt gruppterapi, med Dagöholms psykoterapeut samt regelbundna fysiska möten med den enskildes kontaktperson/behandlare från Dagöholm. Vi anordnar även Kamratstödsträffar på Dagöholm där man som deltagare i vårdkedjan får möjlighet att träffa nya nyktra kontakter från olika håll i landet. För att få till stånd bestående förändringar behövs kontinuitet i viktiga relationer och i nya beteendestrategier, vilket gör att uppföljningen beräknas behöva pågå mellan 1 till 2 år.

Vad händer om klienten tar ett återfall?
Återfall är ett vanligt inslag i tillfrisknandet ur ett substansberoende. Vid ett återfall kan vi snabbt använda Dagöholms avgiftningsavdelning för att sedan genomföra en kortare återfallsprevention och återbesök hos vår psykoterapeut. Tiden på Dagöholm efter ett återfall ska vara kortast möjligt för att personen, efter justeringar i eftervården, snabbt ska kunna återgå till sin vardag igen.

Övrigt
Behandlingsupplägget är helt individuellt efter uppdrag och individens förutsättningar samt vilja och motivation. Motiverade samtal MI är det övergripande förhållningssättet. Motiverande samtal är ett styrande, klientcentrerat rådgivande och undersökande förhållningssätt med syfte att underlätta beteendeförändring genom att hjälpa klienten kartlägga och lösa ambivalens. Behandlingen har i övrigt en tydlig struktur där det dagliga schemat är styrande, dagarna innehåller arbetsträning, fysisk träning, individuella behandling, gruppbehandling, kontaktmannasamtal och fritidsaktiviteter. Vi ser deltagande i de dagliga aktiviteterna som viktiga för att få en grundläggande struktur i det dagliga livet. Vi använder oss också av ÅP i grupp och individuellt samt HAP i enskilda samtal. Klienterna erbjuds även psykoterapi i form av KBT-behandling samt psykoedukation baserad på kognitiv psykoterapi och anknytningsteori i relation till den enskildes psykiska ohälsa. Vi kan även genomföra psykiatrisk diagnostik samt neuropsykologiska utredningar via vår psykologkonsult.

Databaserat journalsystem (Secura nova).

Välkommen med din förfrågan!

Geografi: 15 km från Katrineholm, 15 km från Flen, 120 km från Stockholm.

Huvudman: Stiftelsen Dagöholm-IOGT/NTO

Org nr: 818555-4333

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker till Dagöholm via respektive socialsekreterare. Info/ studiebesök bokas in och i vissa ärenden kan vi erbjuda direktinskrivning.

Språk: Engelska.

"Behandlingshemmet Dagöholm" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO