Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Strängnäs Stödboende - Skyddat boende - Familjehem -Familjebehandling

Tfn: 072-5620303

Föreståndare: Annelie Tollehed Biller, Familjehem och familjebehandling, 072-5620303
Placeringsansv: Råger Tollehed Skyddat boende, 072-5620303
Platsantal: 7 vuxna plus medföljande barn i kollektivt skyddat boende. Familjehem efter efterfrågan och behov.
Lagrum: SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: SKYDDAT BOENDE - FAMILJEHEM - FAMILJEBEHANDLING

SKYDDAT BOENDE
AB Strängnäs Stödboende tar emot män och kvinnor samt medföljande barn som varit utsatta för våld i nära relation, hedersvåld eller annan typ av våld som återupprepat förekommit samt begränsat individens rörelseutrymmet. T.ex. upprepat gängvåld. Även ensamstående män och kvinnor samt par är välkomna.

- Vi tar även emot medföljande pojkar över 12 år.
- Placering dygnet runt.
- Bemanning varje måndag- fredag. Jour med tillgänglig personal dygnet runt. Bemanning dygnet runt vid överenskommelse.
- Vi hämtar i hela landet, begär offert.
- Vi tar endast emot placeringar via socialtjänst och säkerhetspolis.

FAMILJEHEM
Vi har konsulentstödda familjehem för barn 0-20 år samt vuxna. Vårt fokus är våldsutsatthet men även psykosocial problematik med begynnande missbruk. Vi kan erbjuda bredvidboende för förälder/barnplaceringar samt stöd i vuxenblivandet för unga vuxna.

- Placering dygnet runt.
- Vi hämtar i hela landet, begär offert.
- Vi tar endast emot placeringar via socialtjänst och säkerhetspolis.

FAMILJEBEHANDLING
Vi erbjuder även familjebehandling del av dygn, för tillfället har vi fyllt på med Funktionell familjebehandling (FFT), KBT samt krishantering för barn Trappan.

- Öppenvård familjebehandling i anslutning till boende i familjehem eller skyddat boende.
- Öppenvård familjebehandling i den enskildes hem på uppdrag av socialtjänst

Behandlingsinnehåll: AB Strängnäs Stödboende utgår ifrån en miljöterapeutisk- och systemteoretisk utgångspunkt i vilket modellinlärning är vägledande i det stöd som erbjuds. Samtal och stöd i vardagen erbjuds när behoven uppstår. Våld, säkerhet och sexualitet är levande samtalsämnen. Vi erbjuder kuratoriska samtal. Vi har telefonberedskap under dygnets alla timmar för att finnas tillgängliga vid behov.
För oss är barnperspektivet viktigt och vi strävar efter att barnen ska få en framtid utan våld, övergrepp och förtryck. Det är viktigt att alla som bor hos oss får en möjlighet att stärka sin självkänsla för att orka påbörja en ny fas i sitt liv. Vi erbjuder Trappan-samtal, rädda barnens krishanterings-modell för barn vid behov.

SKYDDAT BOENDE
På vårt skyddade boende arbetar både familjebehandlare, beteendevetare och socionomer även om vi valt att arbeta med stöd och inte behandling. Dock är den ansamlade erfarenheten viktiga komponenter för att lyckas i att ge adekvat stöd och vägledning. Eftersom verksamheten är liten finns också en unik möjlighet att individanpassa alla stödinsatser som ges. Förälder och barn som lever i en kaotisk miljö där föräldramandatet fått sig en törn erbjuds särskilt stöd och vägledning.
Det finns även tillgång till ett antal utslusslägenheter för de som kan ha svårigheter att finna en långsiktig boendelösning skyndsamt.
Givetvis genomförs hot- och riskbedömningar enligt Henrik Belfrages modell Sarah och Patriark på förfrågan.

Vid behov kan personal sättas in under kvällar och nätter veckans alla dagar.

All personal har extern handledning var fjärde vecka i terminerna. Vi har också utbildningsdagar för att stärka personalen i mötet med den våldsutsatta. Det är viktigt att förstå hur traumat fysiskt påverkar den drabbade samt hur personalen bäst kan arbeta med dem för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

I vårt arbete erbjuder vi
• Känslomässigt stöd
• Stöd och samtal kring säkerhet i vardagen och sociala nätverk
• Stöd i kontakten med SFI eller annan sysselsättning under vistelsen
• Stöd och hjälp i förälder- och barnrollen
• Stöd i vuxenblivandet för unga vuxna
• Stöd att hantera ekonomin
• Stöd i sökandet efter en långsiktig bostadslösning
• Praktisk hjälp i vardagen
• Stöd i kontakten med myndigheter, sjukvård och rättsväsendet
• Strukturerande kuratoriska samtal för de vuxna och trappan-samtal för barnen

Som stöd i Socialtjänstens arbete erbjuder vi även
• Hot- och riskbedömningar enligt Sarah och Patriark
• Observationsrapporter muntligt varje vecka och skriftligt var fjärde vecka utifrån BBIC på begäran.

AB Strängnäs Stödboende arbetar med små kollektiva enheter med plats för 2-3 familjer på varje enhet. För enskilt utslussboende ingår boendestöd/kontaktperson. Det fungerar som ett eget boende med fullt utrustad lägenhet centralt belägen. Eftersom AB Strängnäs Stödboende arbetar med små enheter och hög personaltäthet är flexibiliteten också mycket hög.

FAMILJEHEM/JOURHEM
Vi erbjuder konsulentstödda familjehem för barn 0-20 år, samt för vuxna i behov av familjehem. Vi kan även erbjuda bredvidboende, förstärkt och extraförstäkt familjehem samt jourhem.

ÖPPENVÅRD FAMILJEBEHANDLING
För tillfället kan vi erbjuda Trappan-samtal för barn från 4 år, FFT familjebehandling samt KBT inriktad behandling.

Geografi: SKYDDAT BOENDE
Central ort i mellansverige med nära tillgång till kommunala färdmedel, apotek, skola/barnomsorg samt affärer.

FAMILJEHEM
Hela Sverige

ÖPPENVÅRD FAMILJEBEHANDLING
Mellansverige

Huvudman: AB Strängnäs Stödboende

Org nr: 559002-7008

Upptagningsområde: Hela Landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan ställs till placeringsansvarig.
Placering enligt beslut från socialtjänsten enligt 4:1 samt ev beslut om LVU §§ 2, 3 och 6 för medföljande barn.
Inskrivning sker dygnet runt.

Språk: Svenska, Engelska samt Pashto

Övriga upplysningar: SKYDDAT BOENDE
Verksamheten är inte tillståndspliktig.

FAMILJEHEM
IVO har utfärdat tillstånd

ÖPPENVÅRD FAMILJEBEHANDLING
IVO har utfärdat tillstånd

"AB Strängnäs Stödboende - Skyddat boende - Familjehem -Familjebehandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Hedersrelaterat
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO