Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings Stadsmission - OASEN

Tfn: 013-263862
Fax: 013-10 16 00

Besöksadress: Linköping
Postadress: Repslagaregatan 37, 582 22 Linköping
Föreståndare: Caroline Karlsson, 0727-15 67 90
Placeringsansv: Enhetschef/Föreståndare Caroline Karlsson, 0727-15 67 90
Platsantal: 13
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnor över 18 år från hela Sverige med substansberoende. Vi riktar oss särskilt till kvinnor med substansberoende i kombination med våldsutsatthet och traumaproblematik.

Behandlingsinnehåll: Sedan 1993 har behandlingshemmet Oasen i centrala Linköping varit en exklusiv fristad för kvinnor i beroendeproblematik från hela landet. Våra klienter får en individuellt anpassad behandling och omvårdnad i en hemtrevlig och personlig miljö! Hit har bara kvinnor tillträde och på Oasen jobbar endast kvinnlig personal. Med mänsklig värme, gedigen och modern kunskap har vi i över 20 år fått följa klienter som lämnat både missbruk och destruktiva relationer bakom sig!

Vi arbetar med evidensbaserade metoder utifrån socialstyrelsens riktlinjer, och erbjuder bland annat CRA, MI, ÅP, traumabehandling samt klinisk psykoterapi med relationell eller KBT-inriktning. Vi är även specialiserade på att hjälpa kvinnor som är eller varit utsatta för psykiskt, fysiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt våld.

NYHET! Vi kan nu erbjuda den evidensbaserade traumabehandlingsmetoden COPE som är särskilt framtagen för klienter med substansberoende och diagnosen PTSD. Båda diagnoser behandlas samtidigt i individuella sessioner. Vid misstanke om PTSD kan vi även erbjuda utredning.

Geografi: Centralt i Linköping.

Huvudman: Stadsmissionen i Linköping

Org nr: 822001-0022

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakt direkt med behandlingshemmet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: I dagens forskningsläge kan psykoterapi betraktas som ett gemensamt område som inkluderar alltifrån psykoanalysens olika inriktningar till kombinationer av interpersonell, systemisk och kognitiv terapi. Dessa metoder har samma eller liknande allmänpsykologiska kunskap om människan och har till uppgift att närma sig samma fenomen och företeelser nämligen att förstå människans tolkning av omvärlden, skapandet av meningsprocess och de beteenden som medföljer. Varje inriktning har dock sina egna begrepp och terapeutisk teknik som genom interventioner ska möjliggöra för förändring enligt överenskommen målsättning. På Oasen erbjuds klienterna regelbunden psykoterapi både enskilt och i grupp. Psykoterapin utförs av kliniskt tränade och erfarna terapeuter som läst minst steg 1 psykoterapi på universitet och som regelbundet går i klienthandledning.

Relationell psykoterapi
Att få vara del av ett sammanhang, skapa och inneha nära relationer beskrivs vara en av människans viktigaste drivkrafter som skapar mening och är således nödvändigt för vår överlevnad. Relationell psykoterapi är en psykoterapeutisk inriktning som utgår i från att psykiska besvär och åkommor till stor del har sin grund i bristfälliga relationer. Både erfarenhet och forskning har visat att de problem som utvecklats inom relationer har bäst chans att lösas inom en trygg terapeutisk relation där terapeut och klient försöker aktivt förstå och förändra klienten sätt att relatera till sig själv och andra. Relationell psykoterapi som metod har också evidens för att lindra specifika symptom såsom ångest, depression eller tvångstankar men också mer diffusa symptom som ett hos klienten upplevt lidande, smärtsamma tomhetskänslor och ensamhet. Inom ramen för relationell psykoterapi på Oasen erbjuds också behandling utifrån traumatiska händelser som våldsutsatthet innebär. Inom den relationella psykoterapin som paraplybegrepp finns också anknytningsteori som används som en viktig grund för hur den relationella psykoterapin bedrivs.

Anknytningsterori/mentalisering
Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen till relationella problem. Ett anknytningsmönster börjar utvecklas redan vid födseln och det är i relationen till sina föräldrar som mönstret skapas och blir till ett karaktäristiskt sätt att relatera till andra människor, som kännetecknar hur man formar relationer även i vuxen ålder. Tydligast blir detta i de relationer som är viktigast för oss. Detta anknytningsmönster utvecklas särskilt under de första två levnadsåren, men befästs eller förändras av erfarenheter under hela uppväxten. Även om detta mönster har blivit relativt beständigt i vuxen ålder är det fortfarande möjligt att förändra och på Oasens behandlingshem är det en viktig utgångspunkt i det relationella arbetet. Ett mål i relationell psykoterapi blir således att förstå sig själv och andra genom de relationella mönster klienten innehar, samt att få en ökad mentaliseringsförmåga. Mentaliseringsförmåga kan sammanfattas som att göra medvetandet medvetet genom att öva upp och stabilisera förmågan att föreställa både sitt eget och andras inre. Relationell psykoterapi har således som centrala mål att:

• att identifiera affekter och stabilisera känslouttrycken
• att utveckla stabila inre representationer av tankar och känslor
• att skapa en sammanhängande självupplevelse
• att utveckla en förmåga att skapa trygga relationer

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi, KBT, är också en form av psykoterapeutisk behandling som baserar sig på kognitiv teori och/ eller inlärningsteori som erbjuds klienter på Oasen. Paraplybegreppet KBT innefattar även metodspecifika grenar såsom Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Community Reinforcement Approach (CRA) samt schemafokuserad KBT och Mindfulness. KBT är liksom relationell psykoterapi evidensbaserad och i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av depression och ångesttillstånd rekommenderas KBT högre än både psykofarmaka och andra psykoterapier vid flera tillstånd. Kognitiv beteendeterapi syftar till att klienten ska lära sig hantera situationer som framkallar besvärande känslor och beteenden, genom inlärning av konstruktiva, fungerande tanke- och beteendemönster. I KBT tränar man alltså på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Genom att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella, minskas symtom samt förebygger att de återkommer. KBT grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett
undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Uppgifter mellan sessionerna är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp, och en KBT-behandling avslutas ofta med ett återfallspreventivt program som också erbjuds klienten vid Oasens behandlingshem.

"Linköpings Stadsmission - OASEN" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO