HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

VoB Myra - Skyddat boende

Besöksadress: Skåne
Föreståndare: Afrah Hussein, 0708-10 18 24


Målgrupp: Myra tar emot vuxna över 18 år samt föräldrar och medföljande barn, som har behov av skyddat boende, p.g.a. våld, hot eller förtryck i nära relationer.

Behandlingsinnehåll: Myras verksamhet riktar sig till vuxna och barnfamiljer som behöver omfattande stöd och vägledning men som inte är i behov av vård i HVB. Verksamheten är utformad efter socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden. Det övergripande uppdraget för Myra är att tillgodose individens eller familjens behov av skydd samt att arbeta aktivt med att de placerade ska kunna flytta ut från det skyddade boendet, och då ha förmåga att upprätthålla sitt eget skydd.

Myra har personal tillgänglig dygnet runt, vilket innebär möjlighet till att kunna ta emot akuta placeringar utanför kontorstid.
Insatsformen vid placering i Myra är boendebistånd till vuxen.

Insatserna vid Myra fokuserar i första hand på risk-och skyddsbedömningar, säkerhetsplaneringar samt på känslomässigt och praktiskt stöd för att få vardagen att fungera.

Risk- och skyddsbedömning genomförs i samband med inflyttning. Metoder som används vid risk-och skyddsbedömningar är PATRIARK (Hedersrelaterat våld), SARA (Våld i nära relation) och SAM (vid stalking). Bedömningarna används för att framarbeta strategier för att hantera situationen och utforma en säkerhetsplan.

Tillsammans med varje individ upprättas ett veckoschema där både aktiviteter med personal och utan personal, möten med samarbetspartners, skola, fritidsaktiviteter utanför och inne på boendet, stödsamtal, planeras in veckovis. Detta innebär att den skyddsbehövande får en struktur som ett stöd i att upprätthålla vardagsrutiner.

Samtalsverktyget MI används vid strukturerade samtal med de skyddsbehövande i syfte att höja motivationen och förmågan hos den enskilde att på sikt upprätthålla sitt eget skydd, samt för att öka känslan av hanterbarhet. KASAM används för att mäta de skyddsbehövandes känsla av sammanhang. Ett frågeformulär fylls i vid inskrivning och vid utskrivning. KASAM värdet uttrycker bl.a. i vilken utsträckning en person har tillit till att livet är strukturerat, förutsägbart, begripligt och påverkbart

Geografi: Skåne

Huvudman: Vob Syd AB

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: Vuxna som studerar eller arbetar skall om möjligt fortsätta med detta under vistelsen i skyddsboendet. Då flera av dem som tas emot sannolikt inte kommer att ha skola eller arbete att gå till dagligen är det viktigt att den vuxne får möjlighet att lämna boendet för några timmar. Aktiviteter planeras därför in, som exempelvis kortare föreläsningar, motion och hälsa, avslappningsträning eller annat som de boende önskar och som är möjligt att ordna.

Myras målsättning är att alla medföljande barn skall ges möjlighet att fullfölja sin skolgång, i den mån det är möjligt utifrån säkerhetsplaneringen. Skolan och förskolan är en viktig trygghet för barnen och också en viktig social plattform. För att skapa möjlighet för detta har gemensamma rutiner med Kristianstads kommun utarbetats. I de fall då barn trots allt tvingas vänta på att skolgång/förskola kan återupptas kommer barnaktiviteter att planeras och genomföras av boendet.

"VoB Myra - Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se