Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Trollängen

Tfn: 0738533046
Fax: 0174-150 58

Besöksadress: Almunge
Postadress: Morängen 34, 74010 Almunge
Föreståndare: Sophie Eneqvist, 0174 150 44
Placeringsansv: Erika Reinedahl, 0738533046
Platsantal: 25
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi tar emot personer - kvinnor och män från 18 år och uppåt.
Det rör sig om personer med missbruk, PTSD, olika dissociativa tillstånd, självskadebeteende, övergreppsproblematik, vissa neuropsykiatriska problem, bipolaritet, personlighetsstörningar, psykos, anorexi/bulimi, ångestproblematik.
Ofta är dessa diagnoser i kombination s.k. samsjuklighet.
Vi har också erfarenhet av klienter utsatta för s.k. hedersproblematik

Behandlingsinnehåll: Trollängen har funnits sedan 1973. Kunskap har inhämtats från många olika håll. Den teoretiska basen är objektrelationsteorin (D. W. Winnicott).
Behandlingen utgörs av individuell psykoterapi som kompletteras av miljöterapi. All behandling är individuellt upplagd och tar hänsyn till vars och ens möjligheter och bakgrund/problematik. Uppdragets natur är också avgörande för insatserna.
Alla klienter som kommer till Trollängen genomgår en traumascreening som fastställer ev. förekomst av PTSD och/eller dissociativa störningar.
Uppföljning av behandlingen sker bl.a. genom tester såsom bl.a. SCL-90, DES, SDQ-5, PCL-C. (vilka är de tester som används vid traumascreeningen) samt revideringar av genomförandeplaner.
Vi är väl uppdaterade i det nya relationella psykodynamiska tänkandet och dess arbetsmetoder. Modern traumateori och anknytningsteori integreras i behandlingsarbetet.
Vi har kommit att specialisera oss på PTSD och dissociativa störningar. Dessa är vanligtvis underliggande problem bakom t.ex. missbruk, självskadebeteende, bipolaritet, olika ångesttillstånd, sexuell övergreppsproblematik eller andra traumatiserande händelser.
Om trauman eller traumatiska tillstånd blir övermäktiga för den enskilda individen kapplas dessa in och påverkar både individens känsloutveckling och hennes kognitiva förmågor såväl som hennes förmåga att hantera sig själv och sitt liv. Likaså är det många som under livets gång råkar ut för mer enskilda händelser vilka varit så traumatiska att de inte kunnat bearbetas av individen själv. Detta kan ha hänt senare i livet men vars påfrestning ändå inneburit starkt negativa konsekvenser för deras utveckling.
I en intensiv individualpsykoterapi är det möjligt att bearbeta de trauman som individen varit med om. Att läka ut skador och integrera olika delar av sig själv. Vägen går genom stabilisering, regulering och fokuserad traumabearbetning.
Syftet med denna ordning är tanken att trauman är för smärtsamma att ta tag i inledningsvis i en behandling och att klienterna har ett alldeles för litet "toleransfönster" mot ångest och de känslor ett trauma innebär. Utan detta "jag"-byggande (och en effektiv holdingmiljö) är riskerna fortsatt mycket stora för olika former av destruktiva utageranden och tvångsmässiga traumaåterupprepningar. Gradvis måste därför arbetet inledningsvis koncentrera sig på att göra detta "toleransfönster" lite större (stabilisering). Därefter skall de i ökande grad själva kunna reglera sitt känsloliv innan en fokuserad traumabearbetning påbörjas.
Till hjälp i ett sådant arbete används även olika tekniker utifrån de behov som finns och beroende på vad klienten själv föredrar. Ett avgörande inslag här är psykopedagogiska insatser. Vidare kan det röra sig om möten som innehåller moment av avslappning, symbolisering, lättare former av hypnos, EFT, EMDR m.m.
Samtidigt finns möjlighet till ett flertal olika aktiviteter.
En alkohol- och drogterapigrupp finns också för att hantera drogrelaterade frågor och sätta dessa i ett mer adekvat sammanhang.
Även kognitiva förmågor behöver tränas genom att t.ex. hitta strategier för att hantera olika situationer som uppstår eller för att hantera en ångest som är för stark.

Geografi: 7,5 mil norr om Sthlm, 2,5 mil öster om Uppsala.

Huvudman: Stiftelsen Trollängen

Org nr: 817601-0315

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till behandlingshemmet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Vård enl 27 § LVM. Vård enl LVU. Vård enligt 34 § Kval. Kontraktsvård. Personalhandledning finns.
Utredningar

"Stiftelsen Trollängen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
IPT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO