HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

CSI Placeringsenheten

Mobil: 070-5808066
Tfn: 010-139 9000

Besöksadress: Östra storgatan 1, 694 31 Hallsberg
Postadress: Salsbro 823, 694 95 Vretstorp
Föreståndare: Rein Hjalmarsson, 0705808066
Placeringsansv: Jan Norland, 070-8540850
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Behandlingsinnehåll: CSI arbetar med vuxna missbrukare över 21 år, kriminalitet, beteendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. I vårt arbete erbjuder vi socialt och pedagogiskt stöd för personer med missbruksproblematik, ofta också med psykisk ohälsa. I det dagliga arbetet bidrar vi till att skapa en trygg miljö för brukare genom en strukturerad och meningsfull vardag. Vi arbetar aktivt för att motivera den enskilde till ett nyktert och drogfritt liv med goda möjligheter till egen försörjning och en hållbar boendesituation i framtiden. CSI arbetar med långsiktig målsättning som utgångspunkt men samtidigt är flexibla och hitta lösningar på akuta situationer. Vi tar emot placeringar i form av familjehem, skydds placeringar, stödboende, avhoppare, utsluss, öppenvård, korttidsboende. CSI samarbetar med flera aktörer vilket ger oss möjligheten till att erbjuda platser omgående beroende på behovet samt önskemål, vi finns runt om i hela Sverige.
Vi ansvarar för upphämtning av klienten utan extra kostnad.

CSIs stödboende är för vuxna över 21 som lever i hemlöshet/ missbruk och som behöver stöd för att förändra sin livssituation. Stödboendets uppdrag är att stötta och motivera individen till att komma vidare till ett mer varaktigt boende. Tillsammans med handläggare på socialtjänsten upprättar vi en genomförandeplan med både korta och långsiktiga mål. CSI erbjuder både kollektivt stödboende samt stödboende i egna lägenheter i anslutning till personal, vid osäkerhet kan vi utföra en kartläggning kring vilket boende som är mest lämpligt för klienten/den placerade.

Skyddat boende
CSI erbjuder skyddade boende runt om i hela Sverige med mycket kompetent personal inom området. Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet, hjälper den boende att bearbeta sorger och trauman. All personal är utbildad inom motiverande samtal, MI. Vi har nära samarbete med psykolog och sjukvård på ett säkert sätt. Den placerade får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv, vilket speglas i de aktiviteter som erbjuds av boendena.
Vi arbetar för att uppnå en bra balans mellan den psykiska och fysiska hälsan och fokuserar på olika friskfaktorer såsom utbildning och sysselsättning. Målet är att den placerade ska kunna skapa sig ett eget tryggt och säkert liv med vänner och aktiviteter.


Familjehem
Vi tar emot vuxna som är i behov av placering i ett familjehem, det kan vara att man behöver en ny start i livet efter ett långvarigt missbruk, fängelsestraff eller ett boende på någon institution. Genom att ha ett boende i familjehem kan man i lugn och ro landa i sitt mående samt upprätta en framtidsplanering kring de målen som man anser är nödvändiga för att lyckas stå på egna ben i framtiden. Det är viktigt att få den gemenskapen som behövs för att känna trygghet, många av våra familjehem har lägenheter/ stugor på gården eller i anslutning till dem och där finns möjligheten att bo ifall man inte vill bo inne hos familjehemmet.

Det finns möjlighet att få en sysselsättning på familjehemmet, familjehemmen vi samarbetar med har flera olika möjligheter till olika sysselsättningar som till exempel lantbruk, hästar, hundkennel, skogsbruk, städfirma, restaurang, trädgårdsskötsel, hantverk med mera. Det finns även möjlighet till att studera om man önskar det i stället, som till exempel Komvux, folkhögskola eller annat.


Utsluss/ träningslägenheter

CSI erbjuder utsluss/träningslägenheter som kan vara någon form av eftervård/placering, ett komplement till placeringen. Vanligtvis har den person som kommer till våra utslussningsinsatser befunnits sig på någon annan institution eller har haft en pågående insats, exempelvis ett HVB-hem, anstalt eller annat. Tanken med ett utslussningsboende är då att personen i fråga är redo att ta nästa steg i sin behandlingsplan och lämna en mer kontrollerad vårdform för att övergå till en mer självständig vardag.

Vi arbetar utifrån beprövade metoder, allt ifrån enkla vardagssamtal till mer lösningsfokuserade individuella samtal eller praktiskt stöd i vardagen. Vi anpassar våra insatser utifrån varje individs behov för att våra klienter ska få det stöd som krävs för att senare kunna leva ett självständigt liv.

De insatser vi erbjuder är exempelvis:

 Individanpassad tidsplanering
 Individanpassat sysselsättningsmål
 Egen lägenhet
 Psykosocialt stöd
 Praktiks stöd
 Miljöterapi/ ADL träning
 Kontaktmannaskap
 Stöd i myndighetskontakter
 Motiverande samtal (MI)
 Nätverksarbete
 Kartläggning

Behandling
Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder. Vi arbetar med klienten i grupp eller individuellt och alla klienter har sin egen behandlingsplan. Vi kan avdela för kvinno- och mansgrupp i övrigt är grupperna blandade.

• 12-stegsprogram
• Arbetsförberedande träning
• Familjeterapi
• DBT
• KBT
• Kriminalitetsprogram
• MI, motiverande samtal
• Stödprogram
• Trauma
• Våld i nära relation

Geografi: Vi finns runt om i Sverige med huvudkontor i Hallsberg

Org nr: 559280-1996

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: 1. Inskrivningssamtal
2. Klient Checklista
3. Genomförandeplan
4. Uppföljning
5. Utvärdering

Språk: Samarbetar med folkhälsobyråns tolkförmedling, tillgång till cirka 100 språk.

Övriga upplysningar: Verksamheten riktar sig till vuxna missbrukar från 21 år.
CSI arbetar med små stödboenden för vuxna med missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
Vi tar emot placeringar i form av familjehemsplaceringar, skydds placeringar, HVB, stödboende placeringar samt utsluss.

"CSI Placeringsenheten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ARISE
ART
Arbetsförberedande träning
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
CRA
CRAFT
CoM
Copingskills training
DBT
ESL
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
IPT
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MATRIX
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
PTC
Parterapi
SBNT
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Skolundervisning