HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caprino

Mobil: 070-1474715
Tfn: 0701474715

Besöksadress: Västerås
Postadress: Västra ringvägen 18, 72211 Västerås
Föreståndare: Claudia.K, 0701474715
Placeringsansv: Claudia.K, 070-1474715
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med små stödboenden för vuxna med missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi arbetar med utgångspunkt från vård- och genomförandeplaner och planerar stödet tillsammans med de placerade klienterna, enskilt och i grupp. Arbetssätt och metoder anpassas individuellt utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov.

I vårt arbete erbjuder vi socialt och pedagogiskt stöd för personer med missbruksproblematik, ofta också med psykisk ohälsa. I det dagliga arbetet bidrar vi till att skapa en trygg miljö för klienterna genom en strukturerad och meningsfull vardag.
Vi arbetar aktivt för att motivera den enskilde till ett nyktert och drogfritt liv med goda möjligheter till egen försörjning och en hållbar boendesituation i framtiden.

Vi arbeta med långsiktig målsättning som utgångspunkt men samtidigt kunna vara flexibel och hitta lösningar på akuta situationer.
Vi tar emot placeringar i form av familjehem, skydds placeringar, stödboende placeringar samt utsluss. Vi samarbetar med flera aktörer vilket ger oss möjligheten till att erbjuda platser omgående beroende på behovet samt önskemål. Vi ansvarar för upphämtning av klienten om det så önskas.


Vision

I våra verksamheter vill vi använda vår erfarenhet och kunskap för att ge de klienter som bor hos oss möjligheter att förändra sina liv. Hos oss ser vi utvecklingsmöjligheterna hos alla. Vi vill skapa en miljö där varje boende hos oss får rätt förutsättningar för att utvecklas. Vår vision är att erbjuda stöttning av högsta kvalité genom evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.

Värdegrund

Vi har tre kärnvärden som ligger till grund i verksamheten. Dessa är engagemang, professionalitet och ödmjukhet.

Engagemang innebär att vi drivs av att ge bästa möjliga stödet. Vi ser individen och förstår att tiden den har hos oss är avgörande för dennes framtid -Varje dag räknas. Vi anpassar stödet individuellt och anstränger oss för att hitta lösningar som är bäst för klienten.

Vi gör det lilla extra för att överträffa de förväntningar som finns på oss, från socialtjänst, klienter och nätverk.

Professionalitet betyder att vi arbetar efter evidensbaserade metoder. Vi följer verksamhetens ledningssystem och den struktur som finns, vilket bidrar till en förutsägbar och trygg miljö för den boende och en god arbetsmiljö. Vi tar vårt arbete på allvar och förstår vikten av vår roll och betydelse i de boendes behandling.

Ödmjukhet innebär att vi ser individen bakom problembeteendet. Vi har och visar förståelse för klientens situation och upplevelser. Hänsyn tas till att det faktum att klienten är placerad är en kris i sig, i klientens liv.

Att bemöta den boende med respekt, värdighet och att ta hänsyn till klientens integritet är en del av att vara ödmjuk och är oersättligt för att bygga relationer, vilket i sin tur är grundläggande för en beteendeförändring.

Vi erbjuder mycket erfaren personal som är specialutbildad inom områden:
Skyddsplacering
Utsluss/träningslägenheter
Stödboende
KBT
Samtalsstöd
Sjuksköterska/ läkare


Vid nya placeringar:

Vi kartlägger klientens behov utifrån vårdplanen, upplägget i form av delmål samt långsiktiga mål.
Vi upprättar planerings schema tillsammans med klienten för att skapa struktur samt rutiner i vardagen.

Arbete/praktik/sysselsättning
Vi samarbetar med flera företag kring praktikplatser om det önskas.

Regelbundna uppföljningsmöten varannan månad eller vid behov.
Månadsrapport till socialsekreterare varje månad.
Målreflektion inför uppföljningsmöten.
Genomförandeplan.
Sysselsättningsschema.
Utvärdering kring placeringen om det önskas.
Löpande kontakt med socialsekreterare & God man/ särskild förordnad vårdnadshavare.

Org nr: 559280-1996

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Samarbetar med folkhälsobyråns tolkförmedling, tillgång till cirka 100 språk.

Övriga upplysningar: Verksamheten riktar sig till vuxna missbrukar från 21 år.
CSI arbetar med små stödboenden för vuxna med missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
Vi tar emot placeringar i form av familjehemsplaceringar, skydds placeringar, HVB, stödboende placeringar samt utsluss.

"Caprino" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ARISE
ART
Arbetsförberedande träning
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
CRA
CRAFT
CoM
Copingskills training
DBT
ESL
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
IPT
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MATRIX
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
PTC
Parterapi
SBNT
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Skolundervisning